;

Frågor och svar om elbrist

Senaste uppdatering på 10.10.2022 klockan 15.30.

ALLMÄN INFORMATION OM ELBRIST

Vad betyder elbrist?

Produktionen och förbrukningen av el måste vara i balans i varje ögonblick. Finland ingår i samma elsystem som Sverige, Norge och Östdanmark. I detta område måste samma effektbalans upprätthållas. Vid elbrist är inte produktionen och importen tillräcklig för att täcka elförbrukningen. Då måste elförbrukningen begränsas så att elsystemet inte havererar. Fingrid ansvarar för balansen i Finlands elsystem och koordineringen av samarbetet med de övriga länderna i Norden.

I en elbristsituation avbryts elöverföringen områdesvis för att säkerställa att elen förblir påkopplad i hela elsystemet. Om det inte är möjligt att upprätthålla balansen mellan förbrukning och produktion eller import av el, riskerar hela Finlands elsystem att haverera, det vill säga att det uppstår en ”blackout”-situation från vilken det skulle ta minst flera timmar att återhämta sig och under vilken tid hela samhället skulle vara utan el. Korta, roterande, planerade avbrott är ett verktyg för att förhindra denna situation i möjliga extremsituationer. Dessa korta strömavbrott som endast påverkar en del av konsumenterna åt gången kan i elbristsituationer säkerställa funktionen hos hela elsystemet.

Hur uppstår en elbristsituation?

Vid elbrist är inte produktionen och importen tillräcklig för att täcka elförbrukningen. En elbristsituation kan uppstå på flera olika sätt:

 • som en följd av en långvarig period med kyla. I Finland är elförbrukningen starkt beroende av temperaturen, en minusgrad ökar elförbrukningen med uppskattningsvis 150 megawatt.
 • till följd av en plötslig störning då ett betydelsefullt kraftverk eller en elöverföringsförbindelse inte är i drift.
 • som en kombination av de tidigare, när det i en period med kyla uppstår ett plötsligt fel på ett kraftverk eller en överföringsförbindelse.
Varför är risken för elbrist möjlig?

Faktorer som bidrar till elbrist är:

 • Stopp på import av el och gas från Ryssland till Finland.
 • Eventuellt försenad kommersiell driftsättning av Olkiluoto 3 (1 600 MW).
 • Situationen i de nordiska vattenmagasinen. Det nordiska elsystemet domineras av vattenkraft och efter den torra sommaren är magasineringen mindre än normalt. Beroende på höstregnen kan situationen förändras till det bättre eller sämre.
 • Fel på överföringsförbindelserna från grannländerna.
 • Elbrist eller knapp tillgång till el i ett grannland så att el inte kan överföras till Finland.
 • Överraskande störningar i kraftverk som producerar el.
 • Fluktuationer i produktion av förnybar energi. En allt större del av elen produceras enbart med vind eller sol. En varierande energiproduktion kan orsaka att vindkraftsproduktionen under perioder utan vind kan vara liten och solkraftsproduktionen låg.
Hur kan man undvika att hamna i elbrist?

Risken för elbrist minskas av en mild och blåsig vinter och minskad användning av el i industrin och i hushållen. När industrin och konsumenterna minskar elförbrukningen (förbrukningsflexibilitet) kan upprätthållandet av balansen i elsystemet underlättas. Även små individuella elminskningsåtgärder utförda av ett stort antal människor kan ha en positiv effekt på hela elsystemets tillstånd.

Hur skulle elbrist visa sig i Finland?

Frånkopplingsplaner vid elbrist har gjorts upp i förväg så att mer kritiska konsumenter, såsom sjukhus, inte blir föremål för frånkoppling. För hushållen skulle elbrist innebära ett par timmars strömavbrott då och då. Ett avbrott kan upprepas senare.

Avbrotten genomförs genom roterande avbrott på olika håll i Finland. Fingrid informerar innehavare av distributionsnät om den effekt som ska frånkopplas. Den lokala nätinnehavaren genomför sedan frånkopplingen av eldistributionen i form av roterande avbrott.

Det finns en strävan efter att så långt som möjligt undvika avbrott i eldistributionen som når ända ut till konsumenterna, och konsumenternas el stängs av först efter att alla andra medel har använts.

När upphör elbristen?

Elbristen upphör när produktionen och importen av el är tillräcklig för att täcka elförbrukningen. Stamnätsbolaget Fingrid meddelar om elbristsituationens upphörande. Elbristsituationen kan upprepas, och då börjar stamnätsbolaget Fingrid att implementera riktlinjerna vid elbrist på nytt.

Vad innebär de olika stadierna av elbrist (steg 1–3)?
 • Möjlig elbrist (1): Prognoserna visar att Fingrid inom den närmaste framtiden inte kommer att kunna upprätthålla den mängd av snabb störningsreserv som motsvarar ett dimensionerande fel och den inhemska produktionen och importen inte räcker för att täcka elförbrukningen. Fingrid informerar om saken på sin egen webbplats. Arbets- och näringsministeriet informerar medborgarna om möjligheten att elbrist uppstår.
 • Hög risk för elbrist (2): All tillgänglig elproduktion i Finland är i bruk och det finns ingen ytterligare el att få från grannländerna. Fingrid informerar om saken på sin egen webbplats. Arbets- och näringsministeriet informerar medborgarna om möjligheten att elbrist uppstår.
 • Elbrist (3): Elproduktionen och importen räcker inte för att täcka förbrukningen och Fingrid tvingas, med systemansvarigs rättigheter, att koppla bort elförbrukning. Fingrid informerar om saken på sin egen webbplats. Arbets- och näringsministeriet informerar medborgarna om möjligheten att elbrist uppstår.
Vad är skillnaden mellan elbrist och elransonering?

Elbrist är en kort, tillfällig situation när produktionen inte räcker till för att täcka förbrukningen. Effektbalansen åstadkoms genom roterande strömavbrott. Begränsningar av elanvändningen under undantagsförhållanden enligt beredskapslagen förbjuder däremot elanvändning för vissa användningsändamål, kvotreglering eller avbrott i distributionen.


INFORMATION TILL KONSUMENT

Vem ersätter eventuella skador som orsakas av elbrist?

I princip kan ingen ersätta skador som orsakas av en elbrist. Det finns ingen särskild lagstiftning om skadestånd vid elbrist, men de allmänna reglerna och doktrinerna om skadestånd bör beaktas. Eftersom en elbrist är en exceptionell situation på den allmänna marknaden kan det i praktiken vara omöjligt att lägga ansvaret på en enskild part.

Elbrist kan också inträffa oväntat, t.ex. på grund av stormar eller elarbeten i ett bostadshus, så det lönar sig att vara förberedd på oförutsedda strömavbrott utanför elbristssituationen. Förberedelser för strömavbrott bygger på tanken att elanvändarna också har ett stort ansvar för att organisera sin egen elförsörjning. Elanvändarna måste planera sin egen verksamhet och vidta nödvändiga reservkraftsarrangemang, t.ex. om det är viktigt med oavbruten elförsörjning. Det är sällsynt att utrustning går sönder på grund av elbrist, eftersom utrustningen är konstruerad för att klara av sådana fel. Om utrustningen går sönder beror det oftast på utrustningens ålder eller dess tekniska egenskaper.

Får konsumenten någon ersättning för ett strömavbrott som orsakas av elbrist?

Nej. På grundval av elmarknadslagen har konsumenten rätt till prissänkning eller skadeersättning på grund av fel i eldistributionen. Vid strömavbrott på grund av en elbristsituation är det inte något fel i eldistributionen och de ovannämnda ersättningarna som baseras på felansvar utbetalas inte. På motsvarande sätt, eftersom det är fråga om en extern faktor som ligger utanför distributionsnätsinnehavarens möjligheter att påverka, kan inte heller standardersättningarna som baseras på avbrott i eldistributionen enligt elmarknadslagen tillämpas.

Hur länge varar eventuella strömavbrott?

Fingrid informerar innehavare av distributionsnät om den effekt som ska frånkopplas. Nätinnehavaren genomför sedan frånkopplingen av eldistributionen i form av roterande avbrott.

Det begärs att begränsningen ska börja omedelbart och det informeras att begränsningen ska gälla tills vidare. Nätinnehavaren roterar frånkopplingen av förbrukning som två timmars roterande avbrott i sitt distributionsnät.

Frånkopplas elen också för konsumenter och olika kritiska aktörer?

De elbristrelaterade frånkopplingsplanerna har gjorts upp i förväg så att mer kritiska konsumenter, såsom sjukhus, inte ska bli föremål för frånkoppling. Det finns en strävan efter att så långt som möjligt undvika avbrott i eldistributionen som når ända ut till konsumenterna, och konsumenternas el stängs av först efter att alla andra medel har använts. Det är möjligt att vissa kritiska elkonsumenter kan bli föremål för frånkoppling om bristen på el är långvarig eller begränsningsmängden är stor.

Kritiska aktörer har förberett sig med egna reservkraftsmaskiner som startar om el inte är tillgänglig från distributionsnätet. De kritiska aktörerna ska testa reservkraftsmaskinernas funktionsduglighet regelbundet.

Hur vet jag när det är särskilt lönsamt att spara el?

Det aktuella elpriset kan följas i den kostnadsfria appen Tuntihinta. Om elpriset är högt, är tillgången på el och därmed elens tillräcklighet lägre. Under perioder med högt pris lönar det sig att låta bastubad och tvätt av kläder vänta, även om det egna elavtalet är till fast pris eller på annat sätt förmånligt.

Kommer det att bli någon offentlig kampanj för att uppmuntra finländarna att spara el?

10.10.2022 inleds kampanjen “Snäppet svalare”, som utmanar konsumenterna att delta i det gemensamma riksomfattande energibesparingsarbetet. Kärnan utgörs av konkreta och snabbverkande anvisningar för energisparande till finländska konsumenter, hushåll och bostadsaktiebolag. (Sista meningen är ett direkt citat från Motivas sidor) https://www.astettaalemmas.fi/

Hur garanteras det att man klarar sig från strömavbrott inom hemsjukvård när patienten är kopplad till en respirator som inte kan förses med batteri? Även andra behandlingsmetoder är helt beroende av el.

I sådana fall bör man förbereda sig på avbrott i strömförsörjningen även i normala situationer, ett avbrott kan ju inträffa i det aktuella hushållet eller området även utan elbrist. Eventuella planerade avbrott varar i 1–2 timmar. Oplanerade störningssituationer kan dock kräva reparationsåtgärder som kan vara betydligt mer långvariga. Om elen är av kritisk betydelse bör man ha en beredskapsplan.

Om det håller på att uppstå elbrist, kan tillgången på el begränsas så att konsumenterna får tillräckligt med el till sina bostäder för att minimibehovet ska tillgodoses?

Konsumenterna kan själva begränsa sin förbrukning, men i en faktisk elbristsituation måste större begränsningar göras snabbt och även konsumenterna omfattas av dessa begränsningar.

Varför krävs det elåtgärder enbart av hushållen, var finns besparingsåtgärderna när det gäller de offentliga tjänsterna och industrins tjänster, samt andra tjänster?

Många industriföretag köper sin el direkt från elmarknaden och är flexibla i sina upphandlingar alltefter pris. Fingrid utnyttjar de marknadsbaserade åtgärder som vidtas av elproducenter och stora elkonsumenter, till exempel industrianläggningar.  Åtgärder för att begränsa eldistributionen kommer att behöva införas först när alla marknadsbaserade åtgärder har vidtagits och även de reservkraftverk som har reserverats för störningar är i drift.

Varför är det en hög topp i elpriset nästan varje dag klockan 8?

Elförbrukningen stiger varje morgon när människorna påbörjar sin dag, och den ökande förbrukningen återspeglas då i priset.

På vardagarna är konsumtionen hög, särskilt på morgonen mellan 8 och 10, på eftermiddagen mellan 16 och 17 och på kvällen mellan 18:30 och 20. Det skulle vara bra att försöka utjämna elanvändningen på vardagskvällarna och förflytta användningen av apparater med hög effekt till tider utanför dessa.

 

Hur kommer man att informera om strömavbrott?

Information om strömavbrott sker distributionsbolagsspecifikt. Medel som används är till exempel textmeddelanden och e-postmeddelanden. Även medierna rapporterar i ämnet på sina webbplatser.

 

FÖRDJUPAD INFORMATION

Vilka organ ansvarar för hantering av elbrist?
 • Arbets- och näringsministeriet ansvarar för information till medborgarna.
 • Fingrid ansvarar för det operativa genomförandet vid elbrist i Finland och koordinerar åtgärderna med grannländerna.
 • Lokala distributionsnätsbolag ansvarar för begränsningen av eldistributionen enligt instruktioner som utfärdas av Fingrids stamnätscentral.
 • Försörjningsberedskapscentralen påbörjar sitt arbete om det i samhället vidtas åtgärder för elransonering och införs särskilda restriktioner vid exceptionella förhållanden som är mer specifikt definierade i beredskapslagen. Statsrådet kan bland annat begränsa eller förbjuda användning av el för andra ändamål än de som är nödvändiga för försörjningstryggheten, eller föreskriva en förbrukningskvot för el.
Vad kan Fingrid och andra aktörer göra före elbriståtgärder?

Planerade strömavbrott är de absolut sista åtgärderna vid elbrist. Dessförinnan har en rad andra åtgärder redan vidtagits, såsom begäran av extra reglerbud samt igångkörning av reservkraftverk som är reserverade för störningar.

Fingrid strävar efter att först utnyttja frivilliga åtgärder som vidtas av elproducenter och elkonsumenter som är verksamma på elmarknaden. Först efter att alla marknadsvillkorade åtgärder har genomförts tvingas man att övergå till åtgärder för att begränsa eldistributionen vid elbrist.

Hur är verksamheten i kritiska funktioner som är viktiga för samhället, t.ex. sjukhus, säkerställda vid elbrist?

Planer för frånkoppling av eldistribution som är relaterade till elbrist har gjorts upp i förväg för att förhindra att mer kritiska elkonsumenter, såsom sjukhus, blir föremål för avbrott i eldistributionen. Sjukhus har tillgång till egna reservkraftsmaskiner. Reservkraft innebär att ostörd kontinuitet i sjukhusets verksamhet möjliggörs.

Hur påverkas elpriset av elbrist?

Sannolikt kommer elpriset att vara mycket högt i en elbristsituation.

Varför begränsas inte elförbrukningen till exempel på natten, när störningen blir mindre?

Vid elbrist är inte produktionen och importen tillräcklig för att täcka elförbrukningen. Då måste elförbrukningen begränsas så att elsystemet inte havererar. Under normala förhållanden är elbehovet på vardagarna högst under morgontimmarna, när samhället vaknar till liv. I en elbristsituation måste åtgärderna för att begränsa elförbrukningen inriktas på de timmar då elproduktion och elimport är otillräckliga för att täcka elförbrukningen.

Är Finland självförsörjande när det gäller elproduktion?

I en situation med toppförbrukning är Finland för närvarande beroende av import, dvs. att elproduktionsanläggningarna i Finland i det ögonblicket inte kan producera den beräknade största elförbrukningstoppen.

Elektrifieringen av Finland fortskrider i god fart. Finland blir i stort sett självförsörjande inom elproduktion under de närmaste åren när kärnkraftverket Olkiluoto 3 tas i drift och stora vindkraftsinvesteringar genomförs.

År 2021 förbrukades det 86,7 terawattimmar el i Finland. Elförbrukningstoppen 14 267 MWh/h inträffade den 18 februari 2021 under timme 9–10. Den inhemska produktionen var då 11 191 MWh/h och resterande 3 076 MWh/h importerades från utlandet. 

År 2021 ökade Finlands elförbrukning med cirka sju procent jämfört med föregående år. Bakgrunden till konsumtionsökningen var en kallare vinter än året före, samt en återgång till normal industriell konsumtion jämfört med den osäkra situation som coronapandemin orsakade året innan.

Utöver den inhemska produktionen kan el överföras till Finland från Sverige, Estland och i liten utsträckning också Norge. Det skedde ingen överföring mellan Ryssland och Finland efter maj 2022.

År 2021 var elöverföringen mellan Finland och Sverige till största delen riklig import från Sverige till Finland. Under 2021 importerades 15,9 terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,9 terawattimmar exporterades från Finland till Sverige. Mellan Finland och Estland var den dominerande överföringsriktningen från Finland till Estland, totalt 6,7 terawattimmar. Från Norge importerades 0,3 terawattimmar el till Finland under 2021. 9,2 terawattimmar el överfördes från Ryssland till Finland.

Har vid uppskattningen av vinterns toppförbrukning 14 400 MW – uppskattningen 9.12.) hänsyn tagits till att en stor del av finländarna kommer att minska sin egen elförbrukning under den kommande vintern?

Konsumenternas elbesparing har beaktats i den uppskattade toppförbrukningen. I september uppgick besparingen till i genomsnitt sju procent. Den el som konsumenterna sparar spelar alltså roll i hanteringen av en elbristsituation. Genom att minska förbrukningen kan var och en av oss bidra till att det finns tillräckligt med el till alla.

Kommer elpriset bara att stiga i framtiden eller är det möjligt att det kommer att återgå till sin tidigare nivå?

Energisektorn håller på att förändras och ingen vet med säkerhet hur situationen kommer att se ut om till exempel några månader. För närvarande verkar det dock som att futurpriserna på el ska börja sjunka under våren 2023.

Om reservkraftverken inte är i aktiv drift, hur kan man veta att de kommer att fungera i en störningssituation?

Provdrift av reservkraftverk utförs regelbundet för att säkerställa att de fungerar.

Varför har elpriset mångdubblats, trots att priset på elproduktionen har varit i stort sett oförändrat?

En del av elproduktionen kostar lika mycket som tidigare. Olika produktioner som styrs av behovet (naturgas, stenkol, olja) är dock dyrare än tidigare, och på elbörsen bestäms priset förenklat uttryckt av det dyraste erbjudandet som hamnar i produktion.

Varför har det i Finland inte införts något pristak liknande det i till exempel Tyskland eller Spanien?

Införandet av ett pristak skulle kunna leda till elbrist, eftersom den el som utbyts via elbörsen, som Finland tills vidare delvis är beroende av, då skulle säljas till länder som erbjuder högre pris. Statsrådets arbetsgrupp för elpriser har dock ansett att Finland bör lämna ett initiativ till kommissionen om att måttligt minska erbjudandena på elbörsen inom EU, så att ett maximipris inte signifikativt utesluter produktionskapacitet eller efterfrågeflexibilitet från marknaden.

Varför stiger elpriset i Finland när vi, som i Centraleuropa, inte producerar el med gas eller olja?

Finland är en del av den europeiska elmarknaden och prisnivån följer de förändringar som sker där.

Har det i Finland kartlagts i vilka områden det produceras tillräckligt med el och var det råder brist?

Tills vidare finns det i Finland inget behov av regionala undersökningar, det starka stamnätet gör det möjligt att hantera situationen på hela Finlands nivå.

Hur fördelas elförbrukningen i Finland mellan privata hushåll, kommuner, staten och företagen?

I Finland förbrukar industrin ungefär hälften av elen, tjänsterna en fjärdedel samt hushållen och jordbruket tillsammans lika mycket.

Varför satsas det i Finland inte tillräckligt på att producera el utan man förlitar sig på att till exempel Tyskland och Italien klarar sig genom energikrisen?

Det byggs för närvarande mer produktion i Finland än någonsin tidigare. Den nya produktionen tas dock i drift med en liten fördröjning, så nästa vinter kommer fortfarande att vara utmanande.

I nyheterna försäkras det att situationen underlättas när Olkiluoto 3 tas i drift. Men även nu med sommarväder överstiger nettoimporten av el OL3: s kapacitet. Hur blir det när köldperioderna börjar?

Olkiluoto 3 ökar Finlands elproduktionskapacitet med 10–15 procent under vintern. Det importeras el till Finland under hela året, om den erhålls till ett lägre pris från utlandet än från Finland.

Varför förväntas uppstarten av Olkiluoto 3 ha en sänkande inverkan på priserna i Finland om elmarknaden trots allt omfattar hela Europa? Olkiluotos produktion är ändå liten jämfört med hela den europeiska elmarknaden.

Det finns tillfällen då till exempel all billig el inte kan överföras från norra Sverige till Finland eftersom överföringskapaciteten är väl tilltagen men begränsad. Den växande inhemska produktionen frigör också överföringskanalen för elimport.

Hur har Fingrid informerat exempelvis distributionsnätsaktörer om elbristen?

Den 3.10 anordnade Fingrid ett informationsmöte om elbristen för distributionsnätsbolagen och medierna. Materialet från medieevenemanget kan ses via denna länk (på finska).