Bolagsstämma

​Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman godkänner bland annat bokslutet, fattar beslut om vinstutdelning samt utser en revisor och bolagets styrelse. Styrelsen har fem ledamöter som väljs av bolagsstämman för ett år i taget. Bland styrelseledamöterna utser bolagsstämman ordföranden och vice ordföranden. Dessutom beslutar bolagsstämman om styrelsens och utskottens arvoden. Den ordinarie bolagsstämman ordnas årligen före utgången av juni.

Enligt bolagsordningen sänds kallelsen till bolagsstämman och övriga delgivningar i ett rekommenderat brev till varje aktieägare till den adress som antecknats i aktieägarförteckningen tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Det styrelseordföranden och de övriga styrelseledamöterna, Fingrids verkställande direktör samt revisorn som är närvarande vid bolagsstämman. Också en person som för första gången föreslås som styrelseledamot deltar i bolagsstämman, om han eller hon inte har något tungt vägande skäl till att inte delta.

Ordinarie bolagsstämma 2020

Fingrids ordinarie bolagsstämma är år 2020 planerad att hållas den 20.3.2020. Aktieägarna ombedes att meddela bolagets styrelse gällande ärenden som ankommer på bolagsstämman och som aktieägaren yrkar på att upptas till behandling på stämman. En skriftligen begäran bör sändas senast den 10.2.2020 per post till bolagets direktör för juridiska ärenden Marina Louhija, marina.louhija@fingrid.fi.

 

Materialet för stämman hittas endast på finska och engelska. 

Updaterad den 27.2.2019