Bolagsstämma

​Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman godkänner bland annat bokslutet, fattar beslut om vinstutdelning samt utser en revisor och bolagets styrelse. Styrelsen har fem ledamöter som väljs av bolagsstämman för ett år i taget. Bland styrelseledamöterna utser bolagsstämman ordföranden och vice ordföranden. Dessutom beslutar bolagsstämman om styrelsens och utskottens arvoden. Den ordinarie bolagsstämman ordnas årligen före utgången av juni.

Enligt bolagsordningen sänds kallelsen till bolagsstämman och övriga delgivningar i ett rekommenderat brev till varje aktieägare till den adress som antecknats i aktieägarförteckningen tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Det styrelseordföranden och de övriga styrelseledamöterna, Fingrids verkställande direktör samt revisorn som är närvarande vid bolagsstämman. Också en person som för första gången föreslås som styrelseledamot deltar i bolagsstämman, om han eller hon inte har något tungt vägande skäl till att inte delta.

Ordinarie bolagsstämma 2018

Fingrid Oyjs ordinarie bolagstämma 2018 hålls preliminärt den 28 Mars 2018. Styrelsen kallar ordinarie bolagsstämman vid ett senare datum.

En aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman, som enligt aktiebolagslagen ankommer på bolagsstämman. Aktieägarens begäran att få sitt ärende behandlat på bolagsstämman 2018 skall skickas skriftligen till Fingrid Oyjs styrelse senast den 16 Februari 2018. Begäran skall skickas via e-post till marina.louhija@fingrid.fi.

 

Updaterad den 22.1.2018