;

Fingrids aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2024

Publicerad 15.2.2024:

En komplettering till Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2024

Fingrid Oyj publicerade 31.1.2024 aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman 2024. Fingrid kompletterar det publicerade meddelandet på följande sätt:

Fingrids aktieägares nomineringsråd föreslår utöver de redan föreslagna styrelsemedlemmarna, att Mikko Mursula väljs till ny styrelsemedlem för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma.

Mursula_Mikko.jpg

Mikko Mursula, ekonomie magister, finsk medborgare. Mursula har fungerat som vice verkställande direktör, placeringar i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sedan 2018 och som placeringsdirektör under åren 2015-2018. Mursula fungerade tidigare som verkställande direktör på FIM Oyj under åren 2013-2015, som direktör i finansförvaltning och förmedlingsverksamhet vid S-Pankki Oyj under åren 2013-2015, som verkställande direktör på FIM Varainhoito Oy under åren 2010-2015 samt i olika direktörspositioner för placeringar i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen under åren 2000-2010. Mursula är dessutom viceordförande för Tornator Oy:s styrelse, viceordförande för Kojamo Oyj:s styrelse, medlem i Jane och Aatos Erkkos stiftelses styrelse och ordförende av Aalto universitetet stiftelsens investeringskommitté.

Mikko Mursula är oberoende av bolaget, men icke oberoende av betydande aktieägare, eftersom han har en anställning hos en betydande aktieägare. Mursula har gett sitt samtycke till nomineringen.

Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.

Publicerad 31.1.2024:

Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråd föreslår till ordinarie bolagstämman 2024, att bolagsstämman besluter följande:

1. Styrelsemedlemmarnas antal och styrelsens sammansättning

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår fem (5) styrelsemedlemmar till Fingrids styrelse och att Hannu Linna, Leena Mörttinen, Jero Ahola och Anne Jalkala återväljs som styrelsemedlemmar för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma. Nuvarande styrelsemedlem Jukka Reijonen har meddelat, att han inte är tillgänglig för återval.

Aktieägarnas nomineringsråd kompletterar sitt förslag angående valet av styrelsemedlemmarna, när processen som krävs för godkännandet av valet har slutförts, uppskattningsvis senast den 16.2.2024.

Dessutom föreslås att styrelsens nuvarande ordförande Hannu Linna återväljs till styrelsens ordförande och att Leena Mörttinen återväljs till styrelsens viceordförande.

Av de föreslagna styrelsemedlemmarna är Hannu Linna, Jero Ahola och Anne Jalkala oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare. Leena Mörttinen är oberoende av bolaget, men icke oberoende av betydande aktieägare, eftersom hon har en anställning hos en betydande aktieägare.

Alla personer som föreslås bli valda har gett sitt samtycke till nomineringen.

2. Styrelsens ersättning

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att styrelsens arvoden skall hållas oförändrade. Enligt förslaget betalas till ordföranden i månadsarvodet 2 400 euro/mån, till viceordföranden 1 300 euro/mån och till styrelsemedlemmarna 1 000 euro/mån, samt därutöver mötesarvodet 600 euro för styrelsemöten, sammanträden i dess kommittéer och möten i aktieägarnas nomineringsråd, som medlemmen deltagit i.

Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.

Karri Safo är aktieägarnas nomineringsråd ordförande (utnämnd av Finska Staten) och Mikko Räsänen (utnämnd av Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag Ilmarinen) samt Erkko Ryynänen (utnämnd av Aino Holding Ky) är medlemmar.

Mer information:

Fingrid, direktör för juridiska ärenden, Marina Louhija
tel. 040 519 0627