Aktieägarnas nomineringsråd

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 28 mars 2018 har beslutat om grundandet av aktieägarnas nomineringsråd, som framöver kommer att förbereda valet av styrelse och förslag om styrelsemedlemmarnas ersättningar för bolagsstämman.

Nomineringsrådet ska bestå av tre representanter för bolagets aktieägare och av styrelseordföranden som deltar i egenskap av expert. De tre största aktieägarna sett till röstetalet har i enlighet med arbetsordningen utsett följande medlemmar till nomineringsrådet: Juha Majanen, Jukka Reijonen och Erkko Ryynänen.

Nomineringsrådet lämnar sina förslag till styrelsen årligen, senast den 31 januari före följande ordinarie bolagsstämma.

Mer information om aktieägarnas nomineringsråd finns här (endast på finska och engelska)