;

Styrelsens kommittéer

Revisionskommittén

Revisionskommittén utses av styrelsen och bistår denna. Styrelsen har fastställt revisionskommitténs uppgifter i kommitténs arbetsordning enligt rekommendation 16 i Bolagsstyrningskoden.

Enligt arbetsordningen ansvarar revisionskommittén för de obligatoriska uppgifter som den tilldelas enligt lag och för de uppgifter som föreskrivs i rekommendation 16 i Bolagsstyrningskoden och att, efter eget omdöme, beakta andra frågor inom kommitténs ansvarsområde och andra uppgifter som beslutas separat av styrelsen.

Ledamöter i revisionskommittén är Leena Mörttinen (ordf.), Hannu Linna och Mikko Mursula.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utses av styrelsen och bistår denna. Styrelsen har fastställt ersättningskommitténs uppgifter i kommitténs arbetsordning enligt rekommendation 17 i Bolagsstyrningskoden. Ersättningskommitténs uppgift är därför bl.a. att bereda bolagets ersättningspolicy och rapport. Kommittén bereder dessutom utgående från principer som godkänts av styrelsen ett förslag till löneförmåner för verkställande direktören och de övriga medlemmarna i ledningsgruppen. Till kommitténs uppgifter hör dessutom att bereda ärenden om utnämning av verkställande direktören och bolagets ledningsgrupp och bereda rekryteringsprocessen samt att kartlägga deras efterträdare samt planera den övriga personalens ersättningar och utvecklingen av organisationen.

Ledamöter i ersättningsutskottet är Hannu Linna (ordf.), Jero Ahola och Anne Jalkala.

Uppdaterad 21.3.2024