;

VD och ledningsgruppen

Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar. Verkställande direktören är ordförande för dotterbolagens styrelser och svarar för bolagets operativa ledning med hjälp av ledningsgruppen. Villkoren för verkställande direktörens anställning anges i ett separat vd-avtal som godkänts av styrelsen. De ekonomiska förmånerna enligt vd-avtalet beskrivs i löne- och arvodesutredningen. Verkställande direktören är inte styrelsemedlem.

Ledningsgruppen

Roll:

 • stöder verkställande direktören i ledningen av bolaget och i beslutsfattandet
 • stöder medlemmarna i bolagets ledningsgrupp i beslutsfattandet
 • behandlar betydande beslut på bolagsnivå

 

Uppgifter:

 • definiering, förverkligande och övervakning av strategin enligt fyra synvinklar
 • kommunikation av strategin och förankring av den hos personalen
 • uppgörande av verksamhetsplan och budget
 • ekonomistyrning och riskhantering
 • resursplanering, -anskaffning och -styrning
 • extern kommunikation och PR-verksamhet
 • beredning av ärenden för styrelsen
 • utveckling av ledningsgruppens arbete.


Ledningsgruppen består utöver verkställande direktören av Timo Kiiveri, Jussi Jyrinsalo, Antti Keskinen, Marina Louhija, Jukka Metsälä, Tiina Miettinen, Tuomas Rauhala och Kari Suominen.

 

Asta Sihvonen-Punkka

Ekonomie licensiat, forstmästare, f. 1962
Verkställande direktör sedan 2024
Vice verkställande direktör 2019-2023
Medlem i ledningsgruppen sedan 2016, i bolaget sedan 2016

Förtroendeuppdrag

Fingrid Datahub Oy, styrelseordförande 2024-
Finextra Oy, styrelseordförande 2024-
ENTSO-E, Assembly, medlem, Vice-President 2023-
Gasgrid Finland Oy, styrelsemedlem 2020-

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, Vice verkställande direktör 2019-2023
Fingrid Oyj, direktör, marknadsutveckling 2016-2023
Kommunikationsverket, generaldirektör 2011-2015
Energimarknadsverket (Energiverket), överdirektör 2002-2011
Energimarknadsverket (Sähkömarkkinakeskus), direktör 1998-2002

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Timo Kiiveri

Diplomingenjör, MBA, HHJ, f. 1967
Vice verkställande direktör sedan 2024 
Direktör sedan 2019, egendomsförvaltning
Medlem i ledningsgruppen sedan 2019, i bolaget sedan 2019

Förtroendeuppdrag

FoxDo Oy, Advisory Board, medlem 2020-
Vipetec Oy, vice styrelsemedlem 2016-

Tidigare arbetsuppgifter

Empower Oyj, direktör för affärsområdet Power (President) 2012–2019
Empower PN Oy, verkställande direktör (Managing Director) 2014–2019
Empower Baltia, verksamhetsdirektör 2014–2019
Empower Oyj, medlem i koncernens ledningsgrupp 2012–2019

Fingrid Abp, olika arbetsuppgifter 1997–2012
Imatran Voima Oy och IVO Voimansiirto Oy, olika arbetsuppgifter 1991–1997

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Jussi Jyrinsalo

Teknologie licentiat, f. 1964
Direktör sedan 2005, Transmissionssystemtjänster och nätplanering
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005, i bolaget sedan 1997

Förtroendeuppdrag

Baltisk nätplaneringsutskottet, ordförande 2022-
Fingrid Datahub Oy, styrelsemedlem 2020-
Metropolia, rådgivande styrelse för el- och automationsteknik 2020-
Nordisk nätplaneringsutskottet, medlem 2016- och ordförande 2022-
Finsk Energiindustri rf, medlem i nätutskottet 2015-

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, olika arbetsuppgifter 1997-2005
IVO Voimansiirto Oy, olika arbetsuppgifter 1993-1997
Villmanstrands tekniska högskola, biträdande professor 1992-1993
Tammerfors tekniska högskola, olika arbetsuppgifter 1989-1992

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

Antti Keskinen

Diplomingenjör, f. 1984
Direktör, marknadsutveckling sedan 2024
Medlem i ledningsgruppen sedan 2024, i bolaget sedan 2024

Förtroendeuppdrag

GF Infrastructure Oy, styrelsemedlem 2017-
Kurppa Holding Oy, VD och styrelsemedlem 2017-
eSett Oy, styrelsesuppleant 2024-

Tidigare arbetsuppgifter

Ilmatar Energy Oy, SVP, New Business Development 2021-2024
Caruna Oy, Head of Innovation 2018-2021, Development Manager, 2015-2018, Head of Network Technology 2014-2015
Fortum Oy, Head of Network Technology, distribution Nordic 2013, flera anställningar 2011-2014
GF Infrastructure Oy, Chief Operating Officer, grundande medlem 2017-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Direktör för juridiska ärenden sedan 2013, juridiska ärenden och administration, compliance och företagsansvar 
Medlem i ledningsgruppen sedan 2017, i bolaget sedan 2009
Styrelsens sekreterare sedan 2013

Förtroendeuppdrag

Nordic RCC, styrelse ordförande 2022-
Huvudstatsregionens Stadstrafik Ab, styrelsemedlem 2022-
Helsingin seudun kauppakamari, medlem i Delegation Grupp 2020-

Övriga uppdrag

Finextra Oy, verkställande direktör 2018-

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Abp, förvaltningschef 2009-2013
Sonnenschein, Attorneys Ltd/Chicago, visiting lawyer, 2000
Roschier Advokatbyrå Ab, advokat, Specialist Counsel 1994-2009

Inga aktieinnehav i bolaget eller i andra bolag i samma koncern.

 

Jukka Metsälä

Diplomingenjör, MBA, f. 1979
Ekonomi- och finansdirektör sedan 2022
Medlem i ledningsgruppen sedan 2022, i bolaget sedan 2022

Tidigare arbetsuppgifter

Gasum Oyj, direktör i olika ledande befattningar 2014-2022
PricewaterhouseCoopers Oy, konsult i olika konsultuppdrag 2011-2014
Fingrid Oyj, Chef för utveckling av affärsverksamhet 2003-2011

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag I samma koncern.

 

Tiina Miettinen

politices magister, ekonomie magister, HHJ, f. 1963
Direktör sedan 2013, personnel och kommunikation
Medlem i ledningsgruppen sedan 2013, i bolaget sedan 2007

Förtroendeuppdrag

Finextra Oy, styrelsemedlem 2018-
Finsk Energiindustri rf, medlem i arbetsmarknadsutskottet 2016-

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, chef, kommunikation 2007-2013
Finlands Bostadsmässas, chef kommunikation 2004-2007
Finlands Fastighetsförbund rf, informationschef 2003-2004
Akava ry,  informationschef 1996-2003

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Tuomas Rauhala

Teknologie doktor, f. 1979
Direktör sedan 2022, ansvarar för driften
Medlem i ledningsgruppen sedan 2022, i bolaget sedan 2015

Förtroendeuppdrag

Finextra Oy, styrelsemedlem 2022-
Tammerfors universitet, docent 2019-

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, flera uppgifter 2007-2014, 2015-
Alstom Grid / General Electric FACTS, utvecklingsprojektledare 2014-2015
Tammerfors tekniska universitet, flera uppgifter 2003-2007, 2007-2016

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern

 

Kari Suominen

Diplomingenjör, MBA, HHJ, f. 1964
IT-direktör sedan 2013
Medlem i ledningsgruppen sedan 2013, i bolaget sedan 2013

Förtroendeuppdrag

Fingrid Datahub Oy, styrelsemedlem 2024-
eSett Oy, styrelsemedlem 2022- och styrelseordförande 2024-
ENTSO-E ICT committee, medlem 2022-

Tidigare arbetsuppgifter

Ahlstrom Oyj, IT -direktör 2009-2013
Konecranes, IT -direktör 2002-2009
STERIS Finn-Aqua, produktionsdirektör 1997-2002
Aquamaster-Rauma, Aquamaster-Rauma Korea Ltd, flera uppgifter 1989-1997

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Delegation

Bolagsledningen biträds av en delegation med 10–12 medlemmar som har utsetts av styrelsen. Delegationen verkar som ett beredningsorgan och ett diskussionsforum, främst i frågor som gäller bolagets kundgränssnitt. Delegationsmedlemmarnas mandatperiod är i regel tre år. Delegationen har en bred representation av Fingrids kunder och aktörerna på elmarknaden. Delegationen är inte ett beslutande organ.

 

Uppdaterad 10.5.2024