Bolagsstyrningsrapport

Fingrid är ett publikt aktiebolag och dess förvaltning grundar sig på aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, bolagsordningen och delägaravtal. Fingrids bolagsstyrningsrapport har utarbetats enligt rekommendationerna i Bolagsstyrningskoden 2015, som publicerats av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Rapporten har utarbetats som en särskild berättelse.

Eftersom Fingrid har emitterat masskuldebrevslån som noteras på Londonbörsen följer bolaget Bolagsstyrningskoden. Fingrids aktie är inte föremål för offentlig handel.

Bolagsstyrningskoden kan läsas i sin helhet på adressen www.cgfinland.fi

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 17.2.2017 (på finska)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.2.2016 (på finska)

Fingrid Group Corporate Governance Statement, February 17th 2017 (på engelska)

Corporate governance statement, February 19th 2016 (på engelska)

 

Uppdaterad 28.2.2017