;

Intern övervakning, riskhantering och intern revision

I Fingrid är internkontrollen en integrerad del av affärsverksamheten och omfattar alla förfaranden och metoder som har som mål att säkerställa

  • en effektiv och lönsam verksamhet enligt bolagets strategi,
  • en tillförlitlig och enhetlig finansiell information och ledningsinformation,
  • att tillgångar tryggas,
  • att tillämpliga lagar, bestämmelser, reglering och avtal följs och att bolagets egna förvaltningsanvisningar och förhållningsregler håller god kvalitet och följs samt
  • en högklassig riskhantering.

 

Närmare information om internkontrollen och riskhanteringen samt om de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna finns i bolagets årsberättelse och bokslut på finska och på engelska.