;
21.3.2024 12:52
Aktuellt, Börsmeddelanden

Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag 21.3.2024 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för 2023, behandlade organens ersättningsrapport för 2023, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet, stödde förslaget om ersättningspolicy för bolagets organ samt beslutade om styrelsemedlemmarnas arvoden. Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Hannu Linna återvaldes som styrelseordförande och Leena Mörttinen återvaldes som vice ordförande. Dessutom återvaldes Jero Ahola och Anne Jalkala som styrelsemedlemmar och Mikko Mursula valdes som ny medlem. Styrelsemedlemmarna presenteras mer utförligt på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en vinstutdelning på högst 54 100,00 euro per A-aktie och högst 19 800,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 137 110 400,00 euro. Vinstutdelningen betalas ut i två rater. Den första raten på 36 000,00 för A-aktier och 13 200,00 för B-aktier, sammanlagt 91 268 400,00 euro, betalas den 26.3.2024. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om vinstutbetalning av en eventuell andra rat efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra raten uppgår till högst 18 100,00 euro per A-aktie och högst 6 600,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 45 842 000,00 euro. Fullmakten gäller fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Till revisor för bolaget valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som utsett CGR Heidi Hyry till huvudansvarig revisor. Till hållbarhetsgranskare av bolagets hållbarhetsrapportering valdes hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har utsett HBR Heidi Hyry till bolagets huvudansvariga hållbarhetsrevisor.

Mer information:

Verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, tfn 050 573 9053

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn 040 563 3756