Revision

Bolagets revisor är en av bolagsstämman utsedd CGR-sammanslutning. Bolagets revisor granskar redovisningen, bokslutet och bolagsstyrningen efter varje räkenskapsperiod och lämnar de rapporter som krävs i revisionslagen eller annan lagstiftning till bolagsstämman. Revisorn rapporterar om sitt arbete, sina observationer och sina rekommendationer till styrelsen och kan dessutom utföra andra granskningsuppgifter på uppdrag av styrelsen eller den operativa ledningen.

Den ordinarie bolagsstämman 2016 valde CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till bolagets revisor. Bolagets huvudansvarige revisor är CGR Jouko Malinen. Bolagsstämman beslutade att ett arvode betalas till revisorn och att kostnaderna ersätts enligt en skälig faktura som godkänns av bolaget.

Närmare information om de arvoden som betalats till revisorerna presenteras i bolagsstyrningsrapporten.

 

Uppdaterad 5.3.2018