;

Kraftledningar

Planering

Vårt mål är att minimera de olägenheter som uppkommer av kraftledningar inom gränserna för allmänintresset och de teknisk-ekonomiska ramarna.

Metoder:

 • Vi utnyttjar det befintliga stamnätets överföringskapacitet så effektivt som möjligt
 • Vi utnyttjar i första hand befintliga kraftledningssträckningar
 • Vi undviker att bygga i omedelbar närhet av bebyggelse
 • Vi minskar skadliga effekter på markanvändning, landskap och natur genom placeringen av kraftledningsstolparna och tekniska lösningar (t.ex. åkerstolpar och markeringar som förhindrar fågelkollisioner)
 • Vi säkerställer att de i lagstiftningen fastställda gränsvärdena för elektriska och magnetiska fält från kraftledningar inte överskrids.
Byggande

Vid byggande av kraftledningar är det vår målsättning att samtidigt säkerställa stamnätets driftsäkerhet och minimera de olägenheter som byggnationen orsakar för miljön, markägarna och boende i närområdet.

Metoder:

 • Om möjligt schemalägger vi verksamheten till tider med tjäle eller till annan för miljöns del lämplig tidpunkt
 • Vi informerar markägarna i förväg om byggnationen
 • Vi säkerställer kemikaliesäkerheten på våra byggarbetsplatser genom att lagra bränslen på vederbörligt sätt, instruera anställda om säker verksamhet samt förbereda oss med läckagebekämpningsmaterial.
 • Vi reparerar eller ersätter skador som vi har orsakat samt städar bort spåren efter våra byggnadsplatser.

 

Underhåll

Målsättningen med underhållet av kraftledningarna är att säkerställa att kraftledningens konstruktioner och ledningsgatan förblir säkra och i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna. Vi strävar efter att utföra underhåll så att olägenheterna minimeras för markägare och väginnehavare.

Metoder:

 • Användningen av vägar avtalas i enlighet med avgiftsrekommendationerna för utnyttjande av privata vägar.
 • Vi informerar markägarna i förväg om omfattande underhållsarbeten.
 • Vi reparerar och ersätter skador som vi har orsakat och städar upp spåren efter oss.

 

Röjning av ledningsgata och hantering av kantträd

Vi strävar efter att säkerställa kraftledningens driftsäkerhet genom röjning av ledningsgatan och hantering av kantzonens träd. Vi strävar till att utföra röjningarna och hanteringarna av kantzonernas träd så att olägenheterna för sådant sätt att olägenheterna för miljön, markägarna och grannarna blir så små som möjligt.

Metoder:

 • Ledningsområden röjs mekaniskt genom selektiv röjning, dvs. att i ledningsområdet kvarlämnas enar och andra lågväxande växtbestånd.
 • Naturvärden som redovisas under eller efter projektets planeringsfas skyddas under röjnings- och avverkningsarbetena.
 • Av landskaps- och rekreationsskäl kan röjningscyklerna göras tätare vid behov.
 • Vi informerar markägarna i förväg om röjningar och hantering av kantträd.
 • Vi överenskommer alltid separat med markägarna om behandling av gårdsområden.
 • Vi uppmuntrar till variationsrikt utnyttjande av kraftledningsområden.
 • Vi stöder forskningsarbete med anknytning till nyttoanvändning av kraftledningsområden och vistelse i naturen.

 

I slutet av kraftledningens livscykel levererar vi demonterade material till återvinning eller annan nyttoanvändning.