;

Mildrande av kraftledningarnas miljökonsekvenser

Landskapsförändring

En kraftledning orsakar alltid en förändring i landskapet, och särskilt en kraftledning som placeras i ny terräng upplevs ofta som störande.  I täckt terräng kan kraftledningens landskapspåverkan förbli lokal. De mest betydande landskapsmässiga effekterna kan orsakas av kraftledningsstolpar som placeras i öppet landskap, höga terrängpunkter eller i en naturskön knutpunkt. Planeringen av stolpplatser är särskilt viktig när det gäller gårdsmiljöer och andra enskilda platser som medför utmaningar i närheten av kraftledningen.

Landskapskonsekvenserna av en ny kraftledning och möjligheterna att mildra dem utreds som en del av miljökonsekvensbedömningen.

Begränsningar av markanvändning

Som huvudregel får det inte finnas några byggnader eller konstruktioner i kraftledningsgatan, och elsäkerheten får inte äventyras av verksamhet vid kraftledningsområdet. Indirekt kan kraftledningsprojektet påverka markanvändningens placering och utbredningsriktning.

På en åker kan kraftledningsstolpar och deras stödkonstruktioner störa användning av jordbruksmaskiner och öka ogräsväxternas utbredning. I skogsbruksområden försvinner skogsmark som hamnar under en ny kraftledning bort från aktiv skogsbruksanvändning. Ledningsområdet kan användas för rekreation, såsom vandring och bärplockning. Mer information om utnyttjande av kraftledningsområden finns här.

Naturkonsekvenser

Vid planering av nya kraftledningssträckningar är utgångspunkten att undvika viktiga naturobjekt. Naturvärden utreds under projektets planerings- och byggfas, och bevarandet av dem säkerställs genom målspecifikanvisningar. Konsekvenserna mildras bland annat med hjälp av placeringen av kraftledningsstolparna, tidpunkten för arbetet och installation av markeringar som minskar kollisionsrisken i fågellokaler. Bestående naturkonsekvenser orsakas främst vid nya stolpplatser, ledningsgatan som ska röjas och hållas öppen samt vid ledningsgatans kantzoner där trädbeståndet hanteras.

Byggandet av kraftledningar har också positiva effekter på naturens mångfald. På grund av regelbundna röjningar hålls ledningsgatorna öppna och kan fungera som ersättningsmiljöer för arter som påverkas av minskningen av ängar och kulturmiljöer. Exempelvis i Birkaland har kraftledningsgator skötts om för att skydda den utrotningshotade sotnätfjärilen. I Nokia har får betat i kraftledningsområdet för återupplivande av ängsarter som håller på att försvinna. Trumgräshoppan är ett exempel på en sällsynt art som trivs i miljöer med solgass som finns vid kraftledningsgator. Kraftledningsgatorna kan också vara en alternativ livsmiljö för myrarnas dagfjärilar och växter.