;

Reservkraftverk

Fingrids reservkraftverk är en snabb störningsreserv för användning vid situationer med effektbrist, och varje anläggning används i genomsnitt endast ca 10 timmar om året. Anläggningarna är miljötillståndspliktiga och omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

Målsättningen med drift och underhåll av reservkraftverken är att säkerställa reservkraftverkens driftsberedskap i situationer med störningar på stamnätet, samt säkerställa att anläggningarnas arbets- och miljösäkerhet bevaras på en hög nivå.

  • Reservkraftverken har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, med vars hjälp vi förbättrar nivån hos miljösäkerheten kontinuerligt.
  • Vi strävar efter att minska rökgasutsläppen från reservkraftverken genom tekniska lösningar, styr- och automationssystem samt genom att optimera genomförandesätten för de provdrifter som säkerställer starten av anläggningen.
  • Vi fastställer begränsningar för bulleremissioner från utrustningar som anskaffas och säkerställer genom bullermätningar att begränsningarna implementeras.
  • Vi hanterar och lagrar endast nödvändiga kemikalier vid reservkraftverken.
  • Vi hanterar miljörisker med hjälp av tekniska lösningar, såsom skyddsbassänger, läckagelarm och oljeavskiljningsutrustningar.
  • Vi förbereder oss för olyckor genom handlingsplaner, omfattande oljebekämpningsutrustningar, effektiva och målriktade branddetekterings- och släckningsutrustningar samt regelbundna räddningsövningar.