;

Stöd för att bevara kraftledningsområdenas naturvärden

Vi vill inspirera markägare att sköta om landskap och naturvärden i kraftledningsområden samt öka kulturmiljöerna. Därför erbjuder vi ekonomiskt stöd för skötsel av kulturmiljöer.

Stöd till markägare

Stödets syfte

Huvudsyftet med stödet är att öka och vitalisera kulturmiljöer och inspirera markägare att upprätthålla och sköta om landskap och naturvärden i kraftledningsområden. Kraftledningsområden kan genom aktiv skötsel utvecklas till kulturmiljöer som är värdefulla för naturens mångfald och för landskapet.

Även små områden är viktiga!

Stödet innefattar bidrag som utbetalas till en vårdare av ett objekt samt en skötselplan som har utarbetats av en expert. Stödet uppgår till trehundra (300) euro (moms 0 %) per hektar. Stödperiodens varaktighet är tre år.

Det handlar till en början om ett treårigt försök, och baserat på erfarenheterna från detta bedöms stödets effektivitet.

Förutsättningar för beviljande av stöd

- Området är landskapsmässigt och ur natursynpunkt en värdefull kulturmiljö och är beläget i ett kraftledningsområde.

- Området ska skötas enligt planen så att saker som har värderats via de definierade kriterierna bevaras och förbättras.

- Det område som ska skötas är minst 0,3 hektar.

Stödet kan sökas året runt.

Så här ansöker du om stöd

1. Gå igenom skötselplanens kriterier för stödet och tänk igenom ditt eget områdes lämplighet för erhållande av stöd: om det i området finns livsmiljöer och arter (se växtlista) som behöver värnas.

2. Du kan antingen fylla i skötselplanen själv eller få den gjord på Fingrids bekostnad vid landskapstjänsterna hos Maa- ja kotitalousnaiset. Som bilagor behöver du en karta med området markerat samt bilder av områdets naturvärden.

 

- Om du själv fyller i skötselplanen, skicka den inklusive bilagor till adressen: Tiina Seppänen, Fingrid Abp, Box 530, 00101 HELSINGFORS eller: tiina.seppanen@fingrid.fi

 - Om du å andra sidan vill ha besök av en expert från Maa- ja kotitalousnaiset för att utarbeta en skötselplan, kontakta Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, tel. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

3. Baserat på skötselplanen bedömer Fingrid områdets lämplighet för erhållande av stöd och du informeras om beslutet.

4. Underteckna stödåtagandet och skicka det till: Tiina Seppänen, Fingrid Abp, Box 530, 00101 HELSINGFORS eller: tiina.seppanen@fingrid.fi

5. Fingrid övervakar genomförandet av skötselplanen i samband med normala kraftledningsinspektioner. Det är viktigt att växtligheten inte överstiger tre meters höjd.

Mer information: Tiina Seppänen, Fingrid Abp, tel. 0303 95 5164, tiina.seppanen@fingrid.fi

Mer information om skötsel av kulturmiljöer i kraftledningsområden finns också på Markägarens idékort nummer 7.

 

Mer information

Tiina Seppänen

tfn 0303 95 5164
tiina.seppanen@fingrid.fi