;

Fingrids klimatpåverkan

Fingrid deltar i bekämpningen av klimatförändringarna genom byggande och underhåll av stamnätet, som i sin tur bidrar till produktion och förbrukning av ren el. Stamnätet för elöverföring, vilket Fingrid ansvarar för, måste räcka till för att Finland ska kunna uppfylla klimatmålen. Vi måste kunna ansluta ren el till stamnätet och även kunna överföra elen från elproducenter till konsumenter.

Under 2020 anslöts totalt 296 megawatt vindkraft till Fingrids stamnät, för att indirekt undvika utsläpp på cirka 72 000 ton koldioxidekvivalenter under de kommande åren. Dessutom ingicks under året avtal med Fingrid om anslutning av totalt cirka 1 800 megawatt vindkraftsproduktion till elnätet. Genomförandet av detta, vilket kommer att ske senare, får till följd en betydande positiv klimatpåverkan genom att utsläpp på ca 450 000 ton koldioxidekvivalenter undviks indirekt.

När vi gör stamnätsinvesteringar för att möjliggöra övergången till ett rent elsystem, orsakar vi dock samtidigt också utsläpp av växthusgaser. Vi rapporterar om koldioxidens fotavtryck och handavtryck i vår årsredovisning.

Fingrids koldioxidutsläpp uppgick 2020 till cirka 180 000 ton koldioxidekvivalenter. Våra utsläpp stod för cirka 0,3 procent av Finlands utsläpp av växthusgaser.

Största delen av våra utsläpp (cirka 90 %) orsakades indirekt av elproduktion för att kompensera för energiförluster som uppkommer vid elöverföring. Vi minimerar förlusterna genom att göra energieffektiva stamnätsinvesteringar och inköp av utrustning, samt genom att utveckla elsystemet för att öka produktionen av förnybar el till stamnätet. I takt med att elproduktionsstrukturen förändras och de stamnätsinvesteringar som förändringarna förutsätter, minskar koldioxidavtrycket från överföringsförlusterna.

Dessutom orsakas utsläpp av växthusgaser av att reservkraftverk måste startas vid allvarliga störningssituationer i elsystemet, samt av den kraftiga växthusgasen i elstationsutrustningar, svavelhexafluorid (SF6). Utsläppen av SF6-gas var cirka 14 kg. I slutet av 2020 fanns det totalt ca 50 ton SF6-gas i elstationerna. Den årliga läckagenivån har på lång sikt varit mycket låg, i genomsnitt under 0,2 %, vilket representerar toppresultat i den internationella ITOMS-jämförelsen.

Andra indirekta utsläpp orsakades av affärsresande och anskaffningar.