;

Forsknings- och utvecklingsarbete

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med anknytning till stamnätets konsekvenser för markanvändning och miljö. Vi låter utföra studier efter behov, både som avhandlingsarbeten och som konsultutredningar. Dessutom genomför vi studier i samarbete med olika forskningsinstitut.

Naturens mångfald

Många av de genomförda studierna har fokuserat på naturvärden och naturens mångfald. Exempelvis har minskningen av ängar, myrar och miljöer med solgass identifierats som ett problem i Finland som orsakar att lämpliga livsmiljöer minskar för vissa arter. I studier har man konstaterat att kraftledningar fungerar som en viktig ersättande livsmiljö för de berörda arterna.

Vi har haft mycket samarbete bland annat med ornitologen Pertti Koskimies inom ramen för olika forskningsprojekt med anknytning till fåglar. I studier har bland annat klarlagts den proportionella kollisionsrisken som orsakas av kraftledningar.

De ekosystemtjänster som tillhandahålls av kraftledningar utreddes 2016, och baserat på dessa har vi utvecklat nyttoanvändningsmöjligheterna för kraftledningsområden.

Miljövänliga kemikalier

I samarbete med Helsingfors universitet har Fingrid undersökt möjligheten att använda purpurskinnsvampen vid biologisk slybekämpning. Biologisk slybekämpning syftar till att begränsa tillväxten av slybestånd med naturliga metoder utan användning av industriella bekämpningskemikalier. Biologisk slybekämpning ersätter inte mekanisk, men kompletterar den genom att förhindra/bromsa förnyad slybildning hos vissa lövträd.

I avhandlingarna ”Effekter av användning av esteroljor för hantering av miljörisker som orsakas av högspänningstransformatorer” och ”Esteroljors tekniska lämplighet för högspänningstransformatorer i stamnätet” undersökte vi möjligheterna att använda brandsäkra och biologiskt nedbrytbara transformatoroljor (esteroljor) i krafttransformatorer. Esteroljor minskar och underlättar hanteringen av transformatorrelaterade miljörisker (transformatorbrand och oljeläckage). Deras lämplighet för klimatet i Finland kräver dock ytterligare utredningar på grund av oljornas höga viskositet och stelningspunkt.

Vi har också undersökt miljö- och arbetsmiljöegenskaperna hos kemikalier och växtskyddsmedel som används vid underhållets servicearbeten och har letat efter säkrare ersättningsalternativ till befintliga kemikalier.

Markanvändning

I avhandlingen ”Kraftledningens inverkan på priserna på bostads- och semestertomter i glesbygd” undersöktes kraftledningarnas inverkan på fastighetspriserna.