;

Förbrukning av naturresurser

Byggandet av stamnätet kräver naturresurser. Största delen av kraftledningarnas strukturer, såsom stålstolpar och ledare, är av olika metaller. Dessutom används betong till fundamenten.

Vi planerar elöverföringssystemet långsiktigt för många år framöver och vi är en föregångare inom hantering av stamnätets livscykel. Vid utvecklingen av nätet strävar vi kostnadseffektivt efter lägsta möjliga förluster och därigenom förbättring av energieffektiviteten.

Vid demontering av det gamla, åldrade stamnätet uppkommer olika rivningsmaterial, bland annat metaller och betong. Avfallet sorteras så att vi når högsta möjliga återvinnings- och nyttoanvändningsgrader. Vi rapporterar om uppnådda återvinnings- och nyttoanvändningsgrader i vår årsredovisning.

År 2020 var den totala avfallsmängden ca 10 800 ton, av vilket 95 procent gick till nyttoanvändning och 62 procent till återvinning.