Organisation

Vid årets 2021 slut hade Fingrid Oyj 451 (408) anställda, inklusive visstidsanställda. Antalet fast anställda var 400 (363).

Utöver funktionerna har bolaget tre interna processer: säkerställande av överföringskapaciteten, hantering av driftsäkerheten och främjande av verksamheten på elmarknaden.

Stamnätstjänster och planering

 • stamnätstjänster
 • planering av kraftsystemet
 • markanvändning och miljö
 • teknologi

 

Egendomsförvaltning

 • underhåll och utveckling av stamnätet; uppgiften är att på ett optimalt sätt förvalta Fingrids nätegendom (elstationer, kraftledningar, telekommunikation och reservkraftverk) under hela livscykeln.

 

Användning av kraftsystemet

 • användning av kraftsystemet
 • upprätthållande av effektbalansen
 • anskaffning av reserver
 • avbrottsplanering
 • störningsutredning

 

Marknaden

 • utveckling av den finländska och den europeiska elmarknaden

 

Ekonomi och finansiering

ICT

Personal och kommunikation