;

Ordlista

Term Förklaring
Aggregator
En aktör som för flera energiproducenters räkning svarar för ansökning och redovisning av ursprungsgarantier och för tillhörande administration.
Ursprungsgaranti
Ett certifikat som beviljas energi i enlighet med lagen om ursprungsgarantier
Ursprungsgarantiregister
Ett värdeandelssystem där ursprungsgarantier förvaras.
Återkalla ursprungsgaranti
Använda en ursprungsgaranti för att verifiera ursprunget till såld eller köpt energi.
Ogiltigförklara ursprungsgaranti eller att ursprungsgaranti automatiskt blir ogiltig
Ursprungsgarantier gäller i 12 månader varefter de automatiskt ogiltigförklaras om de inte har återkallats.
Bevilja ursprungsgaranti
En ursprungsgaranti beviljas på begäran när energins produktionssätt och dess energikällor har verifierats enligt lagen, och sökanden till den registeransvarige har lämnat de uppgifter som beviljandet av en ursprungsgaranti kräver.
Överföra ursprungsgaranti
Ursprungsgarantier kan överföras till andra aktörer (inrikes och till EU-/EES-stater). En ursprungsgaranti kan alltså överföras separat från den energimängd som garantin gäller.
EECS
European Energy Certificate System; ett europeiskt ursprungsgarantisystem som består av nationella register, en central som förenar dem och av överenskomna standarder.
AIB
Association of Issuing Bodies, den organisation som administrerar EECS-systemet och som består av medlemmar som administrerar de nationella registren.
EECS Hub
EECS-systemets central genom vilken ursprungsgarantier kan överföras från ett register till ett annat (jfr bankgirotransaktioner mellan banker).
EDIEL
En nordisk på EDIFACT-standarden baserad standard för elektronisk dataöverföring inom el- och naturgassektorn.
Finextra Oy
Fingrid Abp:s dotterbolag, som svarar för ursprungsgarantiregistret för el.
(Register)System
En helhet bestående av ett register och ett datasystem avsett för administreringen av registret.
Tilläggsvarumärke
Ett certifikat som inte uppfyller lagen om ursprungsgarantier. Ett tilläggsvarumärke kan till exempel vara ett märke som enligt strängare villkor preciserar den producerade energienhetens ursprung och som kan ges till ursprungsgarantier som uppfyller vissa tilläggskriterier. Dessa märken administreras av tredje parter i systemet.
Flerbränslekraftverk
Ett kraftverk där flera olika bränslen kan användas, av vilka en del kan vara fossila och en del förnybara.
RE-DISS
Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) Project (fortsätter till hösten 2015). Stöds av Intelligent Energy Europe Programme. Stödjer EPED och skapar bästa praxis för ursprungsmärkning.
Register
Se Ursprungsgarantiregister
Certifikat
Ett intyg över att en enskild energienhet (t.ex. 1 MWh) har producerats på ett visst sätt. Certifikatet kan t.ex. ange med vilken produktionsform och var en enskild energienhet har producerats.