;

Vägar, friluftsleder, motionsbanor och snöskoteråkning

För att anlägga väg, friluftsled, motionsbana eller underlag för skidspår på ledningsområde krävs tillstånd av markägaren samt utlåtande av Fingrid.
Ledningsgatan kan med markägarens och Fingrids tillstånd användas för snöskoteråkning.

På stolparealerna är det dock absolut förbjudet att åka med snöskoter. Skoterleder skall placeras så långt från stolparna att ingen fara för kollision med stolpben eller stag föreligger.