;

Arbete med arbetsmaskiner

Odling är tillåten på ledningsområdena och man kan fritt röra sig med vanliga lantbruksmaskiner under ledningarna. I närheten av stolpkonstruktionerna skall försiktighet iakttas vid arbete med lantbruksmaskiner. Om skador på stolpkonstruktionerna trots allt uppstår skall Fingrid omedelbart underrättas.

Vid arbete med grävmaskin, kran eller annan arbetsmaskin i närheten av en kraftledning skall försiktighet iakttas så att man inte kommer för nära spänningsförande strömledare. Det är inte tillåtet att röra sig med arbetsmaskin på stolparealerna. Kör aldrig med maskin mellan stolpbenen under stagen och aldrig närmare än tre meter från stolpkonstruktionerna. Det är alltid skäl att låta fackmän fälla träd som står nära en kraftledning.

Tabellen nedan anger tillåtna minimiavstånd mellan arbetsmaskin inklusive eventuell last och kraftledningens strömledare.

Kraftledningens spänningsnivå  Arbetsmaskinens och lastens minimiavstånd under strömledarna  Arbetsmaskinens och lastens minimiavstånd vid sidan om strömledarna
110 kV

220 kV

400 kV
3 meter

4 meter

5 meter
5 meter

5 meter

5 meter


Om en arbetsmaskins kran kommer i beröring med en ledning skall man göra på följande sätt
  • Inne i fordonet är du till en början i säkerhet. 
  • Försök köra maskinen så att den lossnar från elledningen. 
  • Om maskinen fattar eld eller om det stiger rök från maskinens däck, skall du hoppa ut ur maskinen med ett jämfota skutt. 
  • Vidrör inte arbetsmaskinen och marken samtidigt. 
  • Hoppa så snabbt som möjligt minst 20 meter bort från arbetsmaskinen. Endast en fot i taget får vidröra marken då du hoppar bort. 
  • Kontakta omedelbart Fingrid, även om kraftledningen inte uppvisar några synliga skador. 
  • Se till att vakthållning sker på olycksplatsen.

Fingrid_työkoneet_2.png