;
19.9.2022 15:00
Aktuellt, Elmarknaden, Pressmeddelanden

Fingrid har uppdaterat sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern: Ändringar i effektreserven och tillgänglig import

Till följd av Energimyndighetens effektreservbeslut och den förändrade effektsituationen i södra Sverige har Fingrid uppdaterat sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern. Situationen i övrigt är i stort sett oförändrad, eftersom kriget i Europa och den exceptionella situationen på energimarknaden fortsätter, vilket orsakar osäkerheter om tillgången på el. På grund av de stora osäkerheterna bör finländarna förbereda sig på strömavbrott som orsakas av eventuell elbrist under den kommande vintern.  

I den uppdaterade uppskattningen är den finländska effektbalansen densamma som i Fingrids första uppskattning, som publicerades 22.8.2022. Energimyndigheten beslutade att avbryta upphandlingen av effektreserven, vars kapacitet tidigare uppskattades till 600 megawatt. På motsvarande sätt bedöms dock den tillgängliga marknadsmässiga kapaciteten i Finland öka med cirka 600 megawatt, eftersom de kraftverk som deltog i den senaste effektreservperioden flyttar in på marknaden. Exempelvis började Fortum förbereda kraftverket i Havs-Björneborg för kommersiellt bruk.Tiedote190922_sv.JPG

Bild: Uppskattning av produktionen och förbrukningen av el för vintersäsongen 2022–2023 i en situation då elsystemet och marknaden fungerar utan problem.

Tillgången på import från södra Sverige har minskat – alla kan påverka hur mycket el de använder

En viktig faktor som påverkar elens tillräcklighet är tillgången på importerad el, eftersom det i situationer med toppförbrukning har importerats betydande mängder el från Sverige och Estland. Tillgången på import från södra Sverige har minskat genom att det har aviserats att underhållet av kärnkraftsenheten Ringhals 4 förlängs till slutet av januari. Därför har det svenska stamnätsbolaget Svenska kraftnät varnat för att risken för strömavbrott har ökat i södra Sverige.

I situationer med toppförbrukning bidrar elmarknadens normala funktion och flexibiliteten i förbrukning under perioder med höga priser till att elsystemet upprätthålls. Samtidiga störningar i betydelsefulla elproduktionsanläggningar eller elöverföringsförbindelser kan orsaka utmaningar för elens tillräcklighet. En period med sträng kyla som samtidigt drabbar Finland och de andra länderna i Östersjöregionen orsakar en särskilt utmanande situation. Då ligger elförbrukningen på en hög nivå och tillgången på importerad el kan äventyras.

Varje finländsk elkonsument kan påverka hur mycket el det behövs. Finland är mest beroende av importerad el under tider med förbrukningstoppar, vanligen under morgnar och tidiga kvällar på vardagar. Genom att minska elförbrukningen under de dyra topptimmarna och förflytta den, särskilt till nattetid, kan den nödvändiga importen av el minskas, vilket avsevärt minskar risken för elbrist. Exempelvis gör en sänkning med fem procent att toppförbrukningen minskar med cirka 700 megawatt. I en artikel i Fingrids tidning (på finska) ges mer information om hur kraftig efterfrågan på el under morgnar och tidiga kvällar kan undvikas.

Fingrid uppdaterar sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern när lägesbilden förändras.

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, tfn 040 506 4695

Fingrids meddelande 22.8.2022: Flera osäkerhetsfaktorer när de gäller elens tillräcklighet under den kommande vintern >

Energimyndighetens meddelande 16.9.2022 > (på finska)

Fortums meddelande 16.9.2022 > (på finska)

Information om elbrist och hur den hanteras: www.fingrid.fi/sahkopula (på finska)

 Faktaruta: Viktiga faktorer som påverkar elens tillräcklighet

  • Vädret under den kommande vintersäsongen har stor betydelse för både toppförbrukning och tillgänglig vindkraftsproduktion. Den faktiska toppförbrukningen är lägre vid milt väder och på motsvarande sätt är vindkraftsproduktionen högre i blåsigt väder.
  • Produktionskapaciteten hos betydande kraftverk i drift. Produktionskapaciteten kan påverkas av fel eller försenad idrifttagning av kärnkraftverket Olkiluoto 3 samt problem med tillgång på kraftverksbränslen, framför allt naturgas.
  • Tillförlitligheten hos överföringsförbindelser för att säkerställa importkapacitet. Dessutom påverkas tillgången på import av ländernas eventuella egna problem med elens tillräcklighet.