;
23.8.2022 10:34
30.8.2022 14:00

Flera osäkerhetsfaktorer när det gäller elens tillräcklighet under den kommande vintern – finländarna bör förbereda sig på eventuella strömavbrott som orsakas av elbrist

Fingrid har publicerat sin första bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern. Kriget i Europa och den exceptionella situationen på energimarknaden har ökat osäkerheten kring tillgången till el. På grund av de stora osäkerheterna bör finländarna vara beredda på strömavbrott som orsakas av eventuell elbrist under den kommande vintern.  

Bedömningen av effektbalansen för den kommande vintern liknar den föregående vintern. Enligt Fingrids uppskattning kan elförbrukningen stiga till ca 15 100 megawatt under den kommande vinterns situationer med toppförbrukning. Den inhemska produktionen uppskattas i bästa fall kunna täcka 12 300 megawatt, och dessutom har man uppskattat att det finns tillgång till en effektreserv på 600 megawatt. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 skulle kompensera för den uteblivna ryska importen.  

tehotasepäivitettyRUOTSI.png

Bild: Uppskattning av produktionen och förbrukningen av el för vintersäsongen 2022–2023 i en situation då elsystemet och marknaden fungerar utan problem. 

Flera osäkerhetsfaktorer när det gäller elmarknaden 

Den exceptionella situationen på elmarknaden orsakar betydande osäkerheter i bedömningen av elens tillräcklighet under vintern. Upphörandet av importen från Ryssland av el och naturgas som används i elproduktionen har ytterligare försvagat situationen i Finland jämfört med tidigare vintrar. Andra faktorer som påverkar elens tillräcklighet är:  

  • Tidtabellen för idrifttagningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3. En eventuell försening av idrifttagningen av anläggningen skulle avsevärt minska elens tillräcklighet i Finland. 
  • Elhandel med Sverige och Estland. Under tidigare år har det i toppförbrukningssituationer importerats betydande mängder el från Sverige och Estland samt från Ryssland. Tillgången till el från Sverige och Baltikum påverkas eventuellt av ländernas egna problem med elens tillräcklighet, såsom bristande tillgång till naturgas i Baltikum. 
  • Fel på betydelsefulla inhemska kraftverk eller elöverföringsförbindelser, samt problem med brist på kraftverksbränslen, särskilt naturgas 
  • Den snabba ökningen av vindkraftskapaciteten bidrar för sin del till att förbättra tillgången till el i Finland, men vindkraftens inverkan på elens tillräcklighet bestäms av vindförhållandena. Vindkraftskapaciteten vid full produktion beräknas vara cirka 5 000 megawatt i slutet av 2022.  
  • Energibesparing och tidsbestämning av elanvändningen har en betydande inverkan på elens tillräcklighet. 

 

I toppförbrukningssituationer bidrar normal funktion hos elsystemet och elmarknaden till upprätthållandet av systemet. Samtidiga störningar i betydelsefulla elproduktionsanläggningar eller elöverföringsförbindelser kan orsaka utmaningar för elens tillräcklighet. En period med sträng kyla som samtidigt drabbar Finland och de andra länderna i Östersjöregionen orsakar en särskilt utmanande situation. Då ligger elförbrukningen på en hög nivå och tillgången till importerad el kan äventyras.  

" Vi har ett nära samarbete med myndigheterna och stamnätsbolagen i Östersjöregionen för att främja åtgärder med anknytning till elens tillräcklighet. Tillförlitlig funktion hos elmarknaden, inhemska kraftverk och elöverföringsförbindelserna mellan länderna är absolut nödvändiga för att elen ska räcka till under den kommande vintern,” konstaterar Tuomas Rauhala, direktör för driften av kraftsystem hos Fingrid. 

Risken för elbrist är möjlig 

Elbrist anses ha uppstått när produktion och import inte räcker till för att täcka förbrukningen. Fingrid sköter om och leder driften av elsystemet i enlighet med sitt systemansvar så att en tillförlitlig funktion hos hela kraftsystemet i Finland kan säkerställas. Vid elbrist innebär detta i praktiken att elförbrukningen begränsas tills elbristsituationen är över. 

”I praktiken informerar Fingrid i händelse av elbrist de lokala distributionsnätsbolagen om den totala effektmängd som måste kopplas bort i varje distributionsnätsbolags område, och därefter roteras strömavbrotten i form av två timmars avbrott tills elbristsituationen är över”, säger Rauhala. 

Arbets- och näringsministeriet samt andra aktörer inom energisektorn lämnar råd om hur varje finländare kan påverka en elbristsituation. Senast nu bör anvisningar och tips beaktas i den egna beredskapen och användningen av el. 

Fingrid uppdaterar sin bedömning av elens tillräcklighet under den kommande vintern när lägesbilden förändras. 

Mer information: direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tfn 040 506 4695 

 

Uppdaterad den 30 augusti 2022: pilarna på bilden pekar nu åt båda hållen och representerar import och export av el.