;
 • Framsida /
 • Om Fingrid /
 • Rapportering om överträdelser, rapporteringskanal och skydd för visselblåsare

Rapportering om överträdelser, rapporteringskanal och skydd för visselblåsare

Ansvarsfulla arbetssätt säkerställs genom Fingrids gemensamma värdegrund och verksamhetsprinciper (Code of Conduct). Vi följer tillämplig lagstiftning och internationella avtal.

Varje Fingrid-anställd förbinder sig att i sitt arbete följa bolagets verksamhetsprinciper, som bygger på Förenta nationernas initiativ Global Compact och på principer som styr företagsverksamheten och de mänskliga rättigheterna. Vi säkerställer att verksamheten verkställs enligt dessa principer i vårt chefsarbete och med hela arbetsgemenskapens krafter.

 • Våra riktlinjer för rapportering av överträdelser, rapporteringskanalen (den s.k. visselblåsarkanalen) och skyddet för visselblåsare är i enlighet med bestämmelserna i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (den s.k. visselblåsarlagen) 1171/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Fingrid använder en rapporteringskanaltjänst med namnet SpeakUp.

Fingrids personal och externa intressentgrupper har tillgång till flera respons- och rapporteringskanaler. Personalen har blivit instruerad om användningen av dessa på Fingrids intranät och i samband med introduktionsmaterialet.

Syftet med visselblåsarlagen är att stärka tillsynen av verkställandet av EU-rätten och den nationella lagstiftningen genom att föreskriva skydd för personer som rapporterar överträdelser som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Vad kan man rapportera?

Om en person i sitt arbete upptäcker eller misstänker att Fingrids verksamhet strider mot verksamhetsprinciperna eller lagstiftningen och informationen inte kan förmedlas direkt till Fingrids kontaktperson, har personen tillgång till en konfidentiell och oberoende rapporteringskanal.

Fingrids rapporteringskanal är avsedd att användas vid misstanke om överträdelser eller brott, exempelvis i anslutning till följande frågor:

 1. offentliga upphandlingar;
 2. bokföringsmässiga eller andra finansiella tvetydigheter;
 3. värdepappersmarknader;
 4. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism;
 5. produktsäkerhet och kravenlighet;
 6. miljöskydd;
 7. folkhälsa;
 8. konsumentskydd;
 9. skydd av privatlivet och personuppgifter, samt
 10. säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Agerande som strider mot verksamhetsanvisningarna eller visselblåsarlagen lönar sig att framföra modigt.

Vid rapporteringstidpunkten skall den rapporterande personen dock uppriktigt misstänka att en överträdelse har förekommit samt ha grundad anledning att tro att överträdelsen omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen och att rapporteringen är nödvändig för att avslöja överträdelsen.

Alla misstankar om agerande som strider mot principerna utreds konfidentiellt och professionellt, och med garanti för integritetsskyddet. Vi säkerställer att det inte orsakas några följder för den rapporterande personen av överträdelsen, förutsatt att det inte är en ogrundad rapport eller att felaktig information lämnas avsiktligt.

I frågor som gäller anställningsförhållanden och arbetarskyddet ska i första hand närmaste förperson eller personalavdelningen kontaktas.

Vem kan rapportera?

Alla Fingrid-anställda kan rapportera till Fingrids rapporteringskanal. En rapport kan också göras av bland andra anställda vid Fingrids dotterbolag, dvs. Finextra Oy och Fingrid Datahub Oy, praktikanter samt Fingrids samarbetspartner och leverantörer. 

Hos Fingrid hanteras rapporterna av den jurist som ansvarar för regelefterlevnad, chefsjuristen och verkställande direktören.

Rapportering och handläggning av rapporten

En rapport till Fingrids rapporteringskanal kan lämnas skriftligen eller muntligen per telefon på finska, svenska eller engelska. Rapporten kan ges anonymt, men vi rekommenderar att kontaktuppgifter lämnas för att främja utredningen av ärendet.

Rapporten kan ges via ett webbformulär eller alternativt genom att ringa och diktera ett meddelande i röstbrevlådan (landsspecifika telefonnummer anges nedan). Den identifieringskod som efterfrågas i nättjänsten är 104634.

Rapporteraren får ett ärendenummer som kan användas senare för att lyssna på eller läsa Fingrids svar på rapporten. All kommunikation sker via rapporteringskanalen.

Rapporter behandlas av en av Fingrid utsedd jurist som hanterar regelefterlevnad, av chefsjuristen och av verkställande direktören. Om rapporten ges med namn ser de ovannämnda handläggarna till att personuppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt. Vid behov kan andra experter anlitas för att utreda ärendet och, om anmälan är med namn, säkerställer den ovannämnda juristen som ansvarar för regelefterlevnad, chefsjuristen och verkställande direktören att personuppgifter och annan information on rapporteraren förblir konfidentiell och inte röjs för de personer som hanterar ärendet. 

En mottagningsbekräftelse levereras till rapporteraren inom sju dagar efter att rapporten togs emot. Inom tre månader efter leverans av mottagningsbekräftelsen av rapporten underrättas anmälaren om vilka åtgärder som kommer att vidtas på grund av rapporteringen.

Nationella telefonnummer (på engelska)

Country

Phone

Albania +355 4 530 1801 
Algeria +213 983 29 93 38
Angola +244 226 425 610
Anguilla 1833 422 2005
Antigua and Barbuda 1833 422 2006
Argentina +54 11 2039 7280
Australia +61 2 8284 6262
Austria 0800 909 683
Bahamas 1833 422 2007
Bahrain +973 1650 1936
Bangladesh +880 (0) 9610 998462
Barbados +1 (246) 623 9631
Belgium 0800 89 326
Belize 1800 0130 076
Benin +229 20 90 0380
Bermuda 1833 422 2008
Bhutan +975 2 379 003
Bolivia, Plurinational State of 800 105 122
Bosnia and Herzegovina +387 70 330 093
Botswana 800 786 1103
Brazil +55 (11) 4700 8838
Brunei Darussalam 801 4657
Bulgaria 800 210 0645
Burkina Faso +226 25 30 09 82
Cambodia 1800 209 867
Cameroon +237 6 57 10 31 12
Canada +1 (514) 395 0496
Cayman Islands +1 (345) 769 5580
Chile +56 22 483 5917
China 1080 0152 3042
China 1080 0852 2221
China 400 120 1842
Colombia +57 601 242 1247
Costa Rica +506 4036 0350
Côte d'Ivoire +225 05 66 77 0918
Croatia 0800 7745
Cyprus 800 91142
Czechia 800 050 833
Denmark +45 43 31 09 61
Dominica 1833 422 1998
Dominican Republic +1 (829) 947 1996
Ecuador 1800 001 432
Egypt 0800 000 0083
El Salvador +503 2230 4752
Estonia +372 609 3008
Ethiopia 800 86 1919
Fiji 008 002 650
Finland 0800 392 912 
France 080 554 3753
French Guiana 0800 99 1448
French Polynesia 0800 91 4886
Georgia 1800 008 013
Germany 0800 1818 952
Ghana +233 59 699 3553
Greece 0080 0441 45924 The number will not work when called from a mobile
Grenada +1 (473) 230 0333
Guam 1833 809 6777
Guatemala +502 2302 8459
Hong Kong +852 3019 4193
Hungary 06 809 845 89
Iceland +354 415 0349
India 0008 0005 03159
Indonesia +62 21 8063 0074
Ireland 1800 800 636
Israel +972 3374 1225
Italy 800 147 694
Jamaica +1 (876) 677 9125
Japan +81 3 6627 0734
Jordan 0800 23801 No mobile access
Kazakhstan +7 (8727) 357 45 82 No mobile access
Kenya +254 20 765 0957
Korea, the Republic of +82 2 3276 1660
Kuwait +965 2205 5730
Latvia 800 05929
Lebanon 833 816 0193
Lithuania 8800 30366
Luxembourg +352 342 080 8982
Malaysia +60 3 7724 3136
Malta 8006 5144
Martinique 0800 90 1651
Mauritius +230 5 297 0999
Mexico +52 55 4780 6198
Moldova, the Republic of 080 060 016
Morocco +212 5 30 14 41 08
Myanmar 0800 800 8062
Namibia +264 83 380 0103
Nepal 1800 001 0186
Netherlands +31 10 700 75 03
New Zealand +64 9 913 5892
Nicaragua +505 7513 7610
Nigeria 070 8060 1221
North Macedonia +389 2551 3216
Norway +47 24 14 06 01
Oman 8007 4161
Pakistan 0080 0900 44437
Panama +507 308 4480
Papua New Guinea 0008 61322
Paraguay 0098 0044 10266 No mobile access
Peru 0800 74535
Philippines 1800 8394 8474 Can only be connected by Globe Telecom device
Poland 0080 0012 953
Portugal 800 831 302
Puerto Rico +1 (787) 200 7305
Qatar 800 101 094
Réunion 1800 916 980
Romania 0800 400 653
Serbia +381 10 520 043
Seychelles 800 131
Singapore +65 6403 7051
Slovakia 0800 113 418
Slovenia 0800 83115
South Africa +27 (21) 427 7937
Spain +34 900 031 156
Sri Lanka +94 (72) 091 0370
Sudan +249 15 655 9883
Suriname 833 816 0919
Sweden 020 160 4703
Switzerland 080 000 5691
Taiwan, Province of China +886 2 7743 8912
Tanzania, the United Republic of 0800 11 1020
Thailand +66 2 844 9693
Trinidad and Tobago +1 (868) 224 1869
Tunisia +216 31 300 338 
Turkey 0080 04488 28602
Turks and Caicos Islands 1833 462 1355
Uganda +256 41 423 8162
United Arab Emirates 800 0444 0408
United Kingdom 080 0022 4118
United States of America +1 (669) 288 7154
Uruguay 0004 1598 5762
Venezuela, Bolivarian Republic of +58 212 335 7722
Viet Nam +84 1900 3271
Virgin Islands (British) 1833 462 1356
Virgin Islands (U.S.) 1833 724 6398
Zimbabwe +263 867 742 2010