;

Frågor och svar om kundportalen

Inloggning i kundportalen

Hur loggar jag in i kundportalen?

Du loggar in i kundportalen med hjälp av Suomi.fi:s identifieringstjänst. Att använda Suomi.fi-identifikation är säkert och enkelt:

 • Du kan välja vilken av de tillgängliga identifikationsmetoderna du vill använda.
 • Din information överförs via en säker anslutning.
 • Identifieringstjänsten sköter skyddet av din integritet i enlighet med lagar och förordningar om behandling av personuppgifter i Finland.

En representant för ett företag kan logga in för företagets del om han eller hon har fullmakt registrerad i tjänsten Suomi.fi.

Varför går det inte att logga in som privatkund om jag först försökt logga in som företagskund och misslyckats?

Företag som varken har eller har haft elavtal finns inte i Datahub. En person som har fullmakt att sköta ärenden för sådana företags räkning i tjänsten Suomi.fi autentiseras korrekt, men själva inloggningen i Datahubs kundportal som företagsrepresentant misslyckas på följande sätt:

Du försöker logga in i kundportalen genom att välja ”Representera företag”, men får i stället meddelandena:

   - ”Inloggningen i Suomi.fi lyckades”

   - ”Inloggningen i Datahub misslyckades”

Om du härefter väljer ”Logga in som nuvarande användare” får du felmeddelandet ”Inga data hittades, vänligen logga in på uppdrag av någon annan eller som företagsanvändare.”

Efter misslyckad inloggning som företagsrepresentant är det alltså tyvärr inte möjligt att byta till privatkund inom samma inloggningssession.

För att komma åt din personliga avtalsinformation måste du först logga ut och sedan logga in i kundportalen på nytt.

Varför kan jag inte logga in i kundportalen?

Inloggningsproblem kan ha flera olika orsaker. En lösning kan vara att rensa webbläsarens cacheminne.

Det finns också skillnader mellan olika bankers identifieringsprinciper. För vissa bankers del kan det krävas flera försök. Om du inte lyckas logga in på det första försöket: försök en gång till. Dessa inloggningsproblem är under utredning och vi beklagar situationen.

För närvarande är det bara möjligt att logga in från Norden och EU-området.

Om du vid inloggningsförsöket får meddelandet ”Okänd användare” så innebär detta att det under din personbeteckning inte finns något giltigt elavtal registrerat i Datahub. Om du ändå har ett giltigt elavtal, kontakta din elförsäljare för att reda ut under vilket namn och vilken personbeteckning avtalet införts i Datahub.

Hur loggar jag in i kundportalen som företagskund?

Representanter för företagskunder kan logga in för företagets del med hjälp av sina egna identifikationsuppgifter. För detta behövs antingen en separat beviljad fullmakt i tjänsten Suomi.fi eller namnteckningsrätt i företaget. När du uträttar ärenden för en organisations räkning kontrolleras dina rättigheter automatiskt med Suomi.fi-fullmakt mot handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, föreningsregistret eller myndighetsregistret (behörigheten för detta ges i Suomi.fi-fullmakten). Som företagsrepresentant räknas:

 • verkställande direktör
 • ställföreträdare för verkställande direktör
 • huvudansvarig revisor
 • revisor
 • extra revisor
 • enskild näringsidkare
 • utredningsman
 • disponent
 • huvudansvarig disponent
 • bolagsman
 • styrelseordförande för ett aktiebolag
 • styrelsemedlem i ett aktiebolag
 • en person som ensam har namnteckningsrätt i företaget

Mer information om att bevilja fullmakter finns under ”Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter” på webbplatsen Suomi.fi. Du kan utfärda eller begära en fullmakt för uträttande av ärenden under Fullmakter/Ge och begär fullmakter. Tjänsten som används i Datahubs kundportal är ”Granskning av uppgifter i elavtal”.

Kontaktuppgifter för stöd och rådgivning gällande användning av Suomi.fi-fullmakter:

Varför går det inte att logga in som privatkund om jag först försökt logga in som företagskund och misslyckats?

Företag som varken har eller har haft elavtal finns inte i Datahub. En person som har fullmakt att sköta ärenden för sådana företags räkning i tjänsten Suomi.fi autentiseras korrekt, men själva inloggningen i Datahubs kundportal som företagsrepresentant misslyckas på följande sätt:

Du försöker logga in i kundportalen genom att välja ”Representera företag”, men får i stället meddelandena:

   - ”Inloggningen i Suomi.fi lyckades”

   - ”Inloggningen i Datahub misslyckades”

Om du härefter väljer ”Logga in som nuvarande användare” får du felmeddelandet ”Inga data hittades, vänligen logga in på uppdrag av någon annan eller som företagsanvändare.”

Efter misslyckad inloggning som företagsrepresentant är det alltså tyvärr inte möjligt att byta till privatkund inom samma inloggningssession.

För att komma åt din personliga avtalsinformation måste du först logga ut och sedan logga in i kundportalen på nytt.

Personuppgifternas användningsändamål

Enligt elmarknadslagen är Datahubs uppgift att utgöra ett centraliserat system för utbyte av information, och på dess ansvar ligger:

 • upprätthållandet av kundinformation och förbrukningsplatsinformation för elmarknadens behov
 • anordnandet av det informationsutbyte som kundavtalsprocesserna för elförsäljning och eldistribution förutsätter
 • anordnandet av informationsutbyte för mätuppgifter
 • anordnandet av från- och tillkopplingsprocesser
 • upprätthållandet av produkt- och fakturaradsinformation

 

Kundportalens innehåll samt lagring av data

Vilken information finns i kundportalen?

I kundportalen kan du hitta information om dina elavtal, avtalens förbrukningsplats, förbrukningsdata, dina egna kunduppgifter samt uppgifter om fullmakter.

På kundportalens startsida ser du dina avtal. Välj önskat avtal för att se avtalsinformation, information om förbrukningsplatsen samt förbrukningsdata.

För varje avtal ser du också avtalets händelsehistorik. Om något i avtalet känns oklart, ta kontakt med din elförsäljare eller ditt nätbolag för att få saken utredd.

Du ser också händelsehistoriken för dina kunduppgifter. Det är elbolagen som ansvarar för kunduppgifterna, så om de behöver ändras ska du kontakta ditt elbolag. Ifall du har avtal med flera olika försäljare räcker det att du meddelar en av dem om behovet av korrigering.

Vilken information samlas in och varifrån kommer den?

I Datahub hanteras information rörande elförbrukningsplatser. Det här är t.ex. förbrukningsplatsens ägare eller innehavare samt förbrukningsplatsens elförbrukning. När någon t.ex. flyttar till en ny bostad och ingår ett elavtal med en elförsäljare och ett nätbolag uppdaterar försäljaren kundens information i Datahub. Både nätverksbolaget och elförsäljaren överför data gällande förbrukningsplatsen från sina egna system till Datahub. På så sätt finns all information med anknytning till förbrukningsplatsen, i detta fall den nya bostaden, i ett och samma system.

Av den information som lagras i Datahub räknas följande som personuppgifter:

Personens namn

Personbeteckning eller födelsedatum

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Information om avtal (t.ex. avtalslängd)

Förbrukningsplatsens förbrukningsplatsnummer

Förbrukningsplatsens adress

Tilläggsinformation om förbrukningsplatsen (t.ex. säkringsstorlek, kopplingsstatus)

Nätavtalets produktinformation (t.ex. allmän överföring)

Eventuella fullmakter

Information gällande fakturering (t.ex. faktureringssätt, faktureringsadress)

Förbrukningsinformation

Om kunden själv tar kontakt med Fingrid Datahub kan följande information lagras:

Information gällande kontaktärendet

Kan jag använda kundportalen till att konkurrensutsätta mitt elavtal?

Du kan kontrollera dina avtalsuppgifter i kundportalen och därmed se vilket bolag som är din nuvarande elförsäljare, samt om ditt avtal är tidsbundet eller gäller tills vidare. Du hittar också ditt förbrukningsplatsnummer, ifall försäljaren frågar efter det.

Vem har tillgång till min information?

De aktörer som har avtal med en elanvändare, eller vilka en elanvändare gett fullmakt för åtkomst av information, har rätt till användarens data i Datahub. Informationen lämnas ut enbart under den tid avtalet är giltigt. Detta innebär att om en elanvändares information har ändrats efter det att avtalets upphört att gälla, har den aktör som har haft avtal med elanvändaren endast tillgång till den information som funnits under avtalets giltighetsperiod.

Aktörer i Datahub är elförsäljningsföretag, nätbolag och eventuella tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster för elanvändare. Tjänsteleverantörerna behöver separat fullmakt för att få tillgång till en elanvändares information. En aktör har också möjlighet att bemyndiga en annan part att agera för sin räkning.

Hur skyddas min information?

Fingrid är en aktör som är kritisk för försörjningberedskapen i landet, och vi följer sådana säkerhetsrutiner som detta ansvar förutsätter.

Vid överföring av information mellan olika parter används krypterad meddelandetrafik. Endast sådana parter som är berättigade har åtkomst till Datahub och den information som systemet innehåller. Databaserna är skyddade.

Hur gammal information finns i Datahub?

Datahub togs i bruk 21.2 2022. Då importerades data från högst sex år tillbaka. Ifall ett avtal vid tidpunkten för Datahubs ibruktagande hade varit giltigt i mindre än sex år finns enbart data från denna kortare avtalsperiod. I fortsättningen lagras data i sex års tid.

Diagrammet över elförbrukning visar dock enbart ett år i taget.

Hur länge lagras min information?

Data lagras i sex år efter att ett avtal för en förbrukningsplats har upphört.

Kan information utlämnas och överföras?

I enlighet med elmarknadslagen rapporterar Datahub avräkningsunderlag till eSett, som utför den nordiska balansavräkningen. Informationen tillhandahålls som aggregerad information och enskilda elanvändare kan inte identifieras på basis av informationen.

Datahub rapporterar nyckeltal till Energimyndigheten gällande antalet elavtal och förbrukningsplatser.

I enlighet med elmarknadslagen förser Datahub Statistikcentralen med förbrukningsplats- och förbrukningsinformation för genomförande av lagstadgade uppgifter.

Till elförsäljare, nätbolag och tjänsteleverantörer utlämnar Datahub endast sådan information som dessa, grundat på avtal eller fullmakter, är berättigade till för att utföra sina egna verksamhetsprocesser.

Varför ser jag inte data för hela avtalsperioden?

Om försäljaren eller nätbolaget har gjort ändringar i ditt avtal under avtalsperioden är det möjligt att ditt avtal inte syns i Datahub för hela avtalets giltighetstid. Ifall du har det här problemet, vänligen kontakta din elförsäljare eller ditt nätbolag.

Visas information om alla gamla avtal?

När Datahub togs i bruk 21.2 2022 importerades data från elförsäljarnas och nätbolagens system. Endast de avtal som var giltiga vid den tidpunkten, samt sådana avtal som löpte ut inom sex veckor efter insamlingstidpunkten har förts in i Datahub. Därför är det möjligt att du inte hittar alla gamla avtal.

I kundportalen ser du dina egna avtal och fullmakter enligt förbrukningsplats.

Varför ser jag inte prisuppgifter i kundportalen?

Elförsäljare har ingen skyldighet att införa produktdata för elavtal i Datahub, och alltså behöver de inte heller uppge prisuppgifter.

Varför ser jag inte elräkningar i kundportalen?

I Datahub finns endast sådana uppgifter som behövs i informationsutbytet mellan elförsäljare och nätbolag. Fakturor hör inte till dessa och finns därför enbart i elbolagens eller nätbolagens egna kundportaler.

Hur är information om kunder med spärrmarkering skyddad?

Om en elanvändare har meddelat elbolaget om sin spärrmarkering förmedlar bolaget denna information även till Datahub. Datahub skyddar elanvändarens information genom att återkalla eventuella fullmakter som användaren har gett. De aktörer som redan har avtal med kunden har dock fortsättningsvis rätt till kundens uppgifter. En kund med spärrmarkering kan inte ge andra parter fullmakt för informationsåtkomst.

Även utan spärrmarkering är det enbart de företag som elanvändaren har avtal med som kan se den information som finns om kunden i Datahub. Informationen är alltså inte i något skede tillgänglig för alla företag som använder Datahub.

Mina uppgifter bör korrigeras, hur gör man det?

Om du upptäcker ett fel i dina kunduppgifter ska du kontakta din elförsäljare eller ditt nätbolag för att få uppgifterna korrigerade. Uppgifterna kan inte ändras direkt i Datahub, utan korrigeringen ska göras i elförsäljarens eller nätbolagets system. Från dessa överförs sedan den korrigerade informationen till Datahub.

Kan jag få min information borttagen ur Datahub?

Datahub samlar in och lagrar information i enlighet med elmarknadslagen. Information kan tas bort först då det har gått sex år sedan elavtalet slutade gälla. Då raderas informationen automatiskt. Om du anser att din information inte ska finnas i Datahub eftersom du vare sig har eller har haft något elavtal under de senaste sex åren, kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktformuläret så undersöker vi saken.

Hur hittar jag min elförsäljares eller mitt nätbolags kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter till din elförsäljare och ditt nätbolag hittar du på fliken Avtal under knappen ”Visa företagets kontaktuppgifter”.

 

Fullmakter gällande data i Datahub

Vem kan jag ge fullmakt åt i Datahub?

I Datahub kan du ge fullmakt åt en elförsäljare vid konkurrensutsättning av elavtal, alltså då försäljaren behöver dina uppgifter i Datahub för att kunna ge dig ett anbud. Dessutom kan du ge en tjänsteleverantör fullmakt att komma åt data för att t.ex. skapa olika slags energirapporter. Då får tjänsteleverantören automatiskt dina förbrukningsuppgifter ur Datahub så länge fullmakten gäller.

Hur kan jag ge en tjänsteleverantör tillgång till min information i Datahub?

Du kan ge en tjänsteleverantör tillgång till din information i Datahub via funktionen ”Fullmakter” som finns på portalens huvudsida.

 • Klicka på ”Ny fullmakt”.
 • Välj den förbrukningsplats vars information du vill ge åtkomst till.
  Välj företag i listan. Du kan skriva in namnet eller början av namnet för att underlätta sökningen.
 • Välj ändamål:
  • Energirapportering – Kunden ger tjänsteleverantören rätt att hantera all information rörande sin elförbrukning, t.ex. via tjänsteleverantörens rapporteringstjänst
  • Anbudsinfordran – Kunden ger en elförsäljare åtkomst till sina uppgifter för att elförsäljaren ska kunna ge ett anbud.
  • Anbudsinfordran som service – Kunden ger en tjänsteleverantör, t.ex. en konsult, rätt att konkurrensutsätta sina elavtal. Tjänsteleverantören får åtkomst till kunduppgifter samt information om kundens förbrukningsplatser.
 • Ange fullmaktens giltighetstid: startdatum och slutdatum. Systemet föreslår sista möjliga slutdatum enligt behörighetstyp.
 • Beskriv vid behov fullmakten närmare. Datahub skickar beskrivningen till det företag du önskar ge fullmakt åt.
 • Klicka på ”Spara” när du är klar.

Det valda företaget får ett meddelande om att det fått en ny fullmakt.

Hur länge är fullmakter som getts i Datahub giltiga?

I Datahub kan du ge fullmakter för olika ändamål, och fullmakternas giltighetstid beror på användningsändamålet. En tjänsteleverantör kan med fullmakt sköta en kunds energirapportering högst två år i taget. En fullmakt till en elförsäljare gällande anbudsinfordran av nytt elavtal är giltig högst två vardagar. De olika giltighetstiderna baserar sig på överenskommelser inom branschen med beaktande av dataskyddskrav.

Obs! En fullmakt som getts i tjänsten Suomi.fi har i allmänhet ingen begränsad giltighetstid.

Hur kan jag ge en annan person tillgång till min information i Datahub?

Du kan ge en annan person tillgång till din information i Datahub genom att bevilja en fullmakt i tjänsten Suomi.fi. Använd fullmaktsärendet ”Granskning av uppgifter i elavtal”. Efter att denna fullmakt har getts kan den befullmäktigade genom att logga in i kundportalen med sin egen identifikation se även fullmaktsgivarens uppgifter.

Du kan bevilja eller begära en fullmakt på sidan för fullmakter på Suomi.fi under ”Ge och begär fullmakter”. Mer information om att bevilja fullmakt hittar du i instruktionerna för Suomi.fi-fullmakter under ”Personens fullmakter”.

Om en person inte kan skapa Suomi.fi-fullmakter på egen hand, till exempel på grund av att hen inte kan använda elektroniska tjänster, kan hen göra en fullmaktsansökan tillsammans med ett biträde.

Kontaktuppgifter för stöd och rådgivning angående användning av Suomi.fi-fullmakter:

 

Energirapportering

Vad betyder ”tidsupplösning” i förbrukningsplatsens information?

Tidsupplösningen anger med vilket intervall elanvändningen mäts och rapporteras. Tidsupplösningen för mätning är antingen 1 timme (PT1H) eller 15 minuter (PT15M).

Varför har mina mätvärden ändrats?

Nätbolagen skickar in mätvärden till Datahub. Ibland kan det hända att en fjärravläst elmätare av någon orsak inte går att avläsa, och de mätvärden som rapporteras till Datahub är då enbart en uppskattning. När mätaren sedan kan avläsas igen ersätter nätbolagen den tidigare uppskattningen med den faktiska förbrukningen, och denna korrigering kan göra att värden ändras i efterhand.

Varför kan jag inte se de nyaste mätvärdena?

Nätbolaget ansvarar för förbrukningsplatsernas mätvärden och överförandet av mätvärdena till Datahub. I normalfall levererar nätbolagen föregående dygns mätvärden till Datahub efterföljande dag.

Ibland kan det hända att värden inte kan avläsas eller att det uppstår ett fel i systemen som behandlar mätdata eller i deras anslutning till Datahub. Då är det möjligt att mätvärden inte hinner levereras till Datahub inom den vanliga tiden. Nätbolaget har 11 dagar på sig att skicka in värdena. Om mätvärden inte finns att tillgå uppskattar nätbolaget i enlighet med elmarknadslagen tim- eller kvartsdata och skickar dessa uppskattade värden till Datahub. Uppskattningarna korrigeras sedan i efterhand.

Om mätvärden inte syns i Datahub bör du kontakta det nätbolag som ansvarar för din förbrukningsplats och be dem utreda situationen.

Varför visas mätdata i 15 minuters intervall i den nedladdningsbara filen?

Den nedladdningsbara energirapporten har den tidsupplösning som nätbolaget använder för din förbrukningsplats. Om nätbolaget mäter och rapporterar din elanvändning med 15 minuters tidsupplösning så används detta tidsintervall i rapporten. Om tidsupplösningen för mätvärdena är 1 timme så är det detta intervall som finns i rapporten.

Varför används UTC-tid i den nedladdningsbara filen?

Nätbolagen rapporterar förbrukningsdata till Datahub i UTC-tid. När man laddar ner en energirapport hämtas data direkt ur Datahub utan att konverteras. Den energirapport man ser i kundportalen omvandlar däremot tidsuppgifterna till finsk tid (EET).

Finns min mätarställning i Datahub?

Mätvärden överförs till Datahub endast som tim- eller kvartvärden. Kumulativa mätaravläsningar, alltså själva mätarställningen på din elmätare, finns inte i Datahub.

Hur ser jag min årsförbrukning?

I kundportalen kan man se årlig förbrukning per månad genom att välja minst ett år som period och därefter ”År. Den totala årsförbrukningen är alltså för närvarande inte tillgänglig som sammanräknad, utan varje månads data måste läggas ihop för att få fram den.

Vad betyder ”uppmätt (standard)”, ”nettoberäkning” och ”energigemenskap” på energirapporten?

I kundportalen visas förbrukning enligt de mätvärden som fåtts från förbrukningsplatsen. Detta anges med ”uppmätt (standard)” och är det enda möjliga valet om inga andra data finns.

Ifall konsumenten också har egen småskalig elproduktion finns både förbrukning och produktion i Datahub. Produktionen utgör då en egen förbrukningsplats. Elanvändning och -produktion nettoberäknas i Datahub, d.v.s. produktionen dras av från förbrukningen och man får ett nettoberäknat värde. Detta visas som ”nettoberäkning” i energirapporten.

En förbrukningsplats kan höra till en energigemenskap. I så fall dras förbrukningsplatsens andel av energigemenskapens produktion av från förbrukningsplatsens elförbrukning. Det som blir över visas som ”energigemenskap” i energirapporten.

Vad betyder koderna för ”avläsningstyp” i energirapporten?

Avläsningstypen beskriver tidsserien i fråga.

BN01 uppmätt (standard)

BN02 nettoberäkning

BN03 energigemenskap

Hur gör jag för att få energirapportens CSV-fil att fungera i Excel?

I kundportalen kan du ladda ner energirapporten i CSV-format. Öppna Excel eller något annat kalkylprogram och välj därefter CSV-filen för att öppna den i programmet (mha. Arkiv > Öppna). Om du försöker öppna filen direkt (genom att dubbelklicka på den) utan att gå via kalkylprogrammet först kan det hända att vissa data inte visas korrekt. Du får innehållet överfört till kolumnform antingen genom en dialogruta som öppnas automatiskt eller genom Data-flikens funktioner ”Från text/CSV” eller ”Text till kolumner”. I CSV-filen används punkt som decimaltecken.

Finns det ett gränssnitt (API) för nedladdning av elförbrukningsdata?

För närvarande finns det tyvärr inget sådant gränssnitt. I kundportalen kan du kan se elförbrukning per förbrukningsplats och ladda ner energirapporten som CSV-fil.

 

Energigemenskaper

Kan ett husbolag se hur energigemenskapens produktion fördelas mellan gemenskapens medlemmar?

I kundportalen finns ingen överblicksvy över hur energigemenskapens produktion fördelas mellan dess medlemmar. För energigemenskapens del visas hur mycket el som producerats totalt, och utgående från de fördelningsförhållanden som fastställts av gemenskapen kan man räkna ut de enskilda andelarna.

För energigemenskapens del visas endast data från de förbrukningsplatser (både gällande förbrukning och produktion) vars avtal är i gemenskapens namn.

Hur ser jag hur många kWh av energigemenskapens produktion som tillfallit gemenskapens medlemmar?

Detta beror på hur många producerande förbrukningsplatser som ingår i energigemenskapen samt huruvida gemenskapen också har en tillhörande förbrukningsplats så att elanvändning och -produktion nettoberäknas.

Ifall energigemenskapen har två förbrukningsplatser, en för produktion och en för förbrukning, nettoberäknas produktion och förbrukning. Detta innebär att förbrukningen dras av från produktionen. Resultatet kallas nettoberäkning. I kundportalens energirapport kan du hämta t.ex. ett års data och addera de månatliga nettoberäkningarna. Detta är den kWh-summa som tillfallit energigemenskapen inom året.

Ifall energigemenskapen har en enda producerande förbrukningsplats och antingen ingen tillhörande förbrukningsplats eller ingen nettoberäkning av förbrukning kan mätvärdena användas som sådana. De betecknar då enbart produktion och anges i energirapporten som avläsningstypen ”uppmätt (standard)”, eller som ”BN01” i den nedladdningsbara rapporten.

Ifall energigemenskapen har mer än ett förbrukningsplatspar görs en nettoberäkning för de olika produktions- och förbrukningsplatsparen. Detta innebär att förbrukningen dras av från produktionen. Resultatet kallas nettoberäkning och är i det här fallet den energimängd som kan fördelas mellan hela gemenskapen. För att få reda på hur mycket som blivit över att fördelas mellan gemenskapens medlemmar behöver du räkna ihop nettoberäkningen för vart och ett av produktions- och förbrukningsplatsparen. I kundportalen kan energigemenskapen (som ofta är ett husbolag) bara se själva gemenskapens kundinformation och inte de enskilda medlemmarnas data. Därför kan gemenskapen i dessa fall inte se den totala nettoberäkningen, såvida inte gemenskapen på egen hand samlar in informationen från var och en av medlemmarna.

Hur ser jag om min förbrukningsplats hör till en energigemenskap?

Under ”Förbrukningsplats” syns ifall förbrukningsplatsen hör till en energigemenskap. Då ser du energigemenskapens namn och identifieringsnummer.

 

Uppdatering av kundportalen

Hur utvecklas kundportalen?

23.4 2024 uppdaterades kundportalen med följande ändringar:

 • Tidigare använde sig kundportalens inloggningssida av webbläsarens språk. Detta ändrades så att kunden nu har möjlighet att själv välja språk (finska, svenska, engelska) för inloggningssidan. Valet överförs sedan automatiskt till kundportalen.
 • I energirapporteringen kunde mätdata inte sorteras per månad om den valda tidsperioden var längre än 31 dagar. Detta har nu åtgärdats och data visas månadsvis.
 • Infoknappen på energirapporteringssidan fungerade inte. Detta har nu åtgärdats.
 • I energirapporteringen fungerade sorteringen av mätvärden enligt kWh inte på rätt sätt. Detta åtgärdades så att det nu går att sortera värdena i storleksordning.
 • I energirapporteringen fanns bristfälliga översättningar för ”Används vid fakturering”. Detta har nu åtgärdats.
 • Kundportalen fick en ny funktion som gör det möjligt för kunden att jämföra sin elförbrukning med föregående års förbrukning. Detta baserar sig på en lagändring som gör Datahub ansvarig för att lämna ut denna information. Elmarknadslagen § 105 d, Jämförelseuppgifter om elförbrukning: När fakturan till en slutförbrukare baseras på verklig elförbrukning eller på fjärravläsning som ett elföretag utför ska slutförbrukaren i fakturan eller i en bilaga till den delges följande uppgifter: 1) en jämförelse i grafisk form av slutanvändarens elförbrukning under faktureringsperioden och under motsvarande period året innan.
 • I jämförelsen mellan två förbrukningsplatsers elförbrukning användes både komma och punkt som decimaltecken. Detta har åtgärdats så att kommat nu är det enda decimaltecknet.
 • En kolumnrubrik har korrigerats (månatlig förbrukningsrapport).
 • Fullmakter skapade och avslutade i kundportalen under en och samma session men med olika slutdatum fick ibland kontraktets startdatum som slutdatum i stället för det valda slutdatumet. Detta har nu åtgärdats så att slutdatumet för kontraktet och fullmakten är det samma.
 • Kundportalens ”Ladda ner” för avtal resulterade i en CSV-fil där rubrikerna var på engelska, även om kunden valt svenska som språk. Detta har åtgärdats och rubrikerna är nu på svenska.
 • Den tidsperiod som valts i energirapporteringen stämde inte med den nedladdningsbara CSV-filens tidsperiod. Detta har åtgärdats och båda rapporter har nu samma period.