;

Datahub kundportal Q&A

1. Hur loggar jag in på kundportalen

Kundportalen identifieras med hjälp av den identifieringstjänst som tillhandahålls av tjänsten Suomi.fi. Att använda Suomi.fi-autentisering är säkert och enkelt:

 • Du kan välja vilken av de tillgängliga autentiseringsmetoderna du vill använda
 • Dina referenser går i en säker anslutning
 • Identifieringstjänsten sköter skyddet av din integritet i enlighet med lagar och förordningar om behandling av personuppgifter i Finland.

Ett företags ombud kan logga in på företagets uppgifter om han eller hon har en angiven rättighet i tjänsten Suomi.fi.

2. Vilken information ser jag på kundportalen?

I kundportalen kan du se information om dina avtal, användningsplats av avtalet, förbrukningsinformation för användningsplatsen, dina egna kunduppgifter och behörighetsuppgifter (fråga 15, hur ger du behörighet).

På kundportalens framsida kan du se all din avtalsinformation. Genom att välja önskat avtal kan du inte bara se avtalsinformationen utan även information av din användningsplats och förbrukningsdata för det avtalet.

Genom avtal kan du även se hur din avtalsinformation har underhållits. I händelse av oklarheter, vänligen kontakta din elförsäljare eller nätbolag för att ta reda på det.

Utöver din egen kundinformation kommer du även att se hur din kundinformation underhålls. Kontakta din elförsäljare vid eventuella ändringar. Om du har ett avtal med fler än en elförsäljare räcker det med att du meddelar en av dom om behovet av förändring.

3. Hur länge min data finns på datahubben

I uppstartsfasen har historisk data enligt en viss tidpunkt importerats till datahubben i högst sex år eller i högst sex år om avtalet har varit giltigt i mindre än sex år.

Energirapporteringsdiagrammet visar dock bara förbrukningsdata ett år i taget.

4. Varför ser jag inte data för hela kontraktsperioden

Om nätbolaget har gjort ändringar i ditt nätavtal under din avtalsperiod, är det möjligt att din förbrukning inte existerar i datahubben för hela avtalets giltighetstid. I händelse av oklarheter, vänligen kontakta ditt nätbolag.

5. Vilken information samlas in och från vem

I datahubben behandlas information med anknytning till elförbrukningsplatser. Där finns information om förbrukningsplatsens ägare/innehavare, samt bland annat information om förbrukningsplatsens förbrukning. När exempelvis en person som flyttar till en ny bostad ingår ett elavtal med en elförsäljare och ett distributionsnätbolag, uppdateras hans/hennes information i datahubbsystemet via elförsäljaren. Därigenom finns information med anknytning till elförbrukningsplatsen, den aktuella bostaden, i samma system. Den information om elförbrukningsplatsen som registreras i elförsäljarens eller distributionsnätbolagets system överförs till datahubben.

Av den information som lagras i datahubben anses vara personuppgifter:

Personens identifierings- och kontaktuppgifter – personbeteckning eller födelsedatum

Personens namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Information om avtalet

Elförbrukningsplatsens förbrukningsplatsnummer

Elförbrukningsplatsens adress

Tilläggsinformation om elförbrukningsplatsen (t.ex. säkringsstorlek, kopplingsstatus)

Produkt i nätavtalet

Eventuella fullmakter

Information om fakturering

Faktureringssätt/faktureringsadress enligt avtalet

Förbrukningsinformation

6. Utlämnande och överföring av information

Datahubben levereras till eSett, som utför den nordiska balansavräkningen, distributionsnätets balansavräkningsinformation för den gemensamma nordiska balansavräkningen. Informationen innehåller inte förbrukningsplatsspecifik information och någon användare kan inte identifieras ur informationen.

Datahubben rapporterar till Energimyndigheten nyckeltal om antal avtal och antal förbrukningsplatser. Informationen tillhandahålls som summainformation och användare kan inte identifieras ur informationen.

I enlighet med elmarknadslagen förser datahubben Statistikcentralen med förbrukningsplats- och förbrukningsinformation för genomförande av lagstadgade uppgifter.

Datahubben lämnar ut till försäljare, innehavare av distributionsnät och tjänsteleverantörer sådan information som dessa, grundat på avtal eller fullmakter, är berättigade till för att utföra sina egna processer.

7. Vem har rätt till informationen

Rätt att erhålla information från datahubben har en part som har avtal med en elanvändare eller till vilken en elanvändare har lämnat fullmakt för rätten till sin information. Information lämnas ut enbart för den tid då avtalet är giltigt. Detta innebär att även om en elanvändares information har ändrats efter avtalets upphörande, får den part som har haft avtal med elanvändaren från datahubben endast den information som har varit giltig under avtalets giltighet.

Parterna är elförsäljningsföretag, innehavare av distributionsnät och, genom fullmakt, potentiella tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla mervärdestjänster till slutanvändare. Parterna har också möjlighet att bemyndiga en annan part att agera för deras räkning..

8. Hur länge lagras information

Tietoja säilytetään kuusi vuotta siitä, kun käyttöpaikan sopimus ja siihen perustuva mittaus on päättynyt.

9. Hur skyddas information

Fingrid är en leveranssäkerhetskritisk aktör och vi följer de säkerhetsrutiner som ingår i detta ansvar.

Krypterad meddelandetrafik används vid överföring av information mellan olika parter. Åtkomst till datahubben och den information som den innehåller är begränsad till enbart informationsberättigade parter.  Databaserna är skyddade.

10. Användningsändamål för personuppgifter

Enligt elmarknadslagen fungerar datahubben som ett centraliserat informationsutbytessystem och på dess ansvar ligger

 • upprätthållande av elmarknadens kundinformation och förbrukningsplatsinformation
 • anordnande av det informationsutbyte som kundavtalsprocesserna för elförsäljning och eldistribution förutsätter
 • anordnande av informationsutbyte för mätinformation
 • anordnande av från- och tillkopplingsprocesser
 • upprätthållande av produkt- och fakturaradsinformation


11. Varför behövs personbeteckningen i datahubben  

Personbeteckningen används för att identifiera personen i datahubben. Identifiering är viktig för att den kundinformation som tillhandahålls av olika elbolag ska hållas uppdaterad och för att det inte ska uppstå någon sammanblandning mellan avtals- och elförbrukningsinformation för personer med samma namn.

Personbeteckningen möjliggör inloggning genom tillförlitlig autentisering i den kundportal som datahubben tillhandahåller.

12. Kan jag radera min information ur datahubben

Datahubben samlar in och lagrar information i enlighet med Elmarknadslagen. Information kan inte raderas förrän det har gått sex år efter att elavtalet har slutat gälla. Därefter raderar datahubben informationen automatiskt. Om du anser att din information inte ska finnas i datahubben, eftersom du inte har eller inte har haft något elavtal under de senaste 6 åren, kan du kontakta vår kundtjänst via detta kontaktformulär så undersöker vi situationen.

13. Hur är information om kunder med spärrmarkering skyddad

I en situation där en elanvändare har meddelat elbolaget om en spärrmarkering, förmedlar bolaget även denna information till datahubben. Datahubben skyddar elanvändarens information genom att återkalla eventuella fullmakter som användaren har lämnat. Vidare har de parter som redan har avtal med kunden rätt till kundinformationen. En kund med spärrmarkering kan inte bemyndiga andra parter till sin egen information.

Även utan spärrmarkering är det enbart företag med vilka elanvändaren har avtal som kan se den information som finns registrerad i datahubbsystemet. Informationen finns inte i något skede tillgänglig för alla företag som använder datahubben..

14. Visar portalen information om alla mina kontrakt

I samband med införandet av datahubben har data om elförsäljarens och nätbolagens system importerats till datahubben. Uppgifterna hämtades strax före introduktionen och avtal som var giltiga under den tiden eller avtal som löpte ut inom sex veckor efter insamlingstidpunkten har lagts in i datahubben. Därför kanske du inte har all kontraktshistorik i datahubben.

Från Datahub kundportal kan du se dina egna avtal och behörigheter per förbrukningsplats.

15. Hur kan jag ge fullmakt till en tjänsteleverantör för min egen information

Du kan ge fullmakt till tjänsteleverantören för din egen information i avsnittet Behörigheter på portalens huvudsida.

 • Klicka på Skapa behörighet.
 • Välj din förbrukningsplats som du vill ge behörighet till.
  Väla organisation från lista. Du kan skirva namnet eller början av namnet för att underlätta sökningen.
 • Välj behörighetens ändamål:. Valitse valtuutuksen tyyppi
  • Energirapportering - Kunden ger behörighet till tjänsteleverantören att hantera alla ärenden som rör användningen av el, t.ex. genom den rapporteringstjänst som kunden tillhandahåller
  • Anbudsinfordran – Kunden ger behöriget till elförsäljare för att elförsäljaren kan ge bättre erbjudande av el.
  • Anbudsinfordran som service – Kunden kommer överens med tjänsteleverantören, t.ex. en konsult, om att lämna anbud på försäljning av el och ger behörighet till tjänsteleverantören att få information på sin egen och sina egna förbrukningsplatser.
 • Ge giltighetstid till bekräftelse: startdatum och slutdatum. Systemet föreslår sista möjliga slutdatum enligt bekräftelsetyp.
 • Ge möjligt definition till bekräftelse. Informationen skickas från datahubben till den organisation du ger behörigheten till.
 • Om informationen är rätt klicka på Spara.

Informationen om behörigheten skickas från datahubben till den valda organisationen.

16. Min information bör korrigeras, hur gör man det

Om du märker att det är någonting fel i dina uppgifter bör du kontakta din elförsäljare eller nätbolag för att rätta uppgifterna. Uppgifterna som lämnas till Datahubben ändras inte utan korrigeringen ska göras i elförsäljarens eller nätbolagets system. Den korrigerade informationen uppdateras enligt det i datahubben.

17. Hur hittar jag kontaktuppgifter till min elförsäljare eller nätbolag

Kontaktuppgifter till din elleverantör eller distributionsnätsföretag hittar du bakom knappen "Visa organisationens kontaktuppgifter".

18. Inkluderar mina förbrukningsdata även mätaravläsningar

Din fröbrukningen lagras in som timtidsserieinformation till datahubben. Kumulativa mätaravläsningsdata, dvs det som visas på din elmätare, importeras inte till datahubben

19. Varför har mätningsvärdena förändrats

Nätbolaget tillhandahåller timmätdata till datahubben. Ibland kan det hända att inte alla timvärden kan läsas från fjärravläsbara mätare och det är nödvändigt att utvärdera dessa data. När mätaren sedan läses av kan värdena avvika från det uppskattade och nätbolaget kommer att korrigera den korrekta informationen istället för den uppskattade.

20. Varför omdirigeras jag till Suomi.fis inloggningssida gång på gång när jag loggar in på tjänsten?

I de flesta fall hjälper det att rensa webbläsarens cache.

21. Hur loggar jag in på kundportalen som företagskund?

Ifall du har beviljats rättigheter till ett företags uppgifter (eller har prokura) i Suomi.fi-tjänsten kan du se informationen genom att logga in med dina egna identifieringsuppgifter. Mer information om Uträttande av ärenden för ett företag finns här: https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund

Företagskundens representant kan också logga in på företagskundens uppgifter med sina egna identifikationsuppgifter, om personen har separat beviljad fullmakt i tjänsten Suomi.fi eller personen har namnteckningsrätt i företaget. När du uträttar ärenden för en organisations räkning kontrolleras dina rättigheter automatiskt med Suomi.fi-fullmakter från handelsregistret, företags- och organisationsinformationssystemet, föreningsregistret eller myndighetsregistret (behörigheter ges i Suomi.fi-fullmakter

 • Disponent
 • Heltidsanställd disponent
 • Näringsidkare
 • Prokurist
 • Revisor
 • Styrelseledamot
 • Styrelseordförande
 • Utredningsman
 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Annan namntecknare, som har en registrerad rätt att ensam representera företaget


Mer information om att bevilja fullmakter finns under Anvisningar för Suomi.fi fullmakter på sidan Suomi.fi. Du kan utfärda eller begära en fullmakt för uträttande av ärenden under Fullmakter /Ge och begär fullmakter på sidan Suomi.fi. Fullmakt ges till tjänsten "Visa information om elektroniska avtal".

Kontaktuppgifter för stöd och rådgivning för slutanvändares användning av Suomi.fi-fullmakter:

Kundservice för företagskunder: https://dvv.fi/sv/kundtjanst-for-organisationer

FöretagsFinland-telefontjänst (företagskunder): https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-radgivning/foretagsfinland-telefontjanst

22. Varför är förbrukningsrapportens data i UTC-tid?

Nätägarna rapporterar förbrukningsdata till datahubben i UTC-tid. Förbrukningsrapporten som kan laddas från Kundportalen i csv-format hämtar data direkt från datahubbens databas utan konvertering av tidsmiljö. Diagrammet visar förbrukningsdata i finsk tid (EET).

23. Hur kan jag få förbrukningsdata från csv-filen att visas korrekt i Excel?

Du kan få din förbrukningsdata i csv-format från kundportalen genom att trycka på knappen ”Ladda ner info”. För att visa data från csv-filen korrekt i Excel bör den inte öppnas direkt i Excel, eftersom Excel förvränger långa numeriska strängar och tolkar en del mätvärden som datum. Filen lagras i mappen ”Nedladdningar” (”Downloads”) på din dator. Du kan hämta filen till Excel m.h.a funktionen Arkiv -> Öppna. En dialog för konfiguration av textfil till Excel öppnas automatiskt. Notera att filen använder punkt (.) som decimaltecken.

24. Hur kan jag ge en annan person behörighet till min data i kundportalen?

Du kan ge en annan person behörighet till dina uppgifter i kundportalen genom att ge personen fullmakt i tjänsten Suomi.fi. Datahubbens kundportal finns i tjänsten Suomi.fi under fullmaktsärende "Granskning av uppgifter i elavtal". När denna fullmakt har givits i tjänsten Suomi.fi kan den behöriga personen se fullmaktsgivarens uppgifter i Datahubbens kundportal med sin egen identifikation.

Du kan ge eller begära en fullmakt på sidan för fullmakter på Suomi.fi under Ge och begär fullmakter. Mer information om att bevilja fullmakt hittar du i instruktionerna för Suomi.fi-Fullmakter under Personliga fullmakter.

Om en person inte kan auktorisera Suomi.fi-fullmakter på egen hand, till exempel på grund av bristande kompetens eller identifieringsverktyg, kan de auktorisera med hjälp.

Kontaktuppgifter för stöd och rådgivning för slutanvändares användning av Suomi.fi-fullmakter:

Medborgarrådgivning (Personliga kunder) https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

25. Finns det ett API-gränssnitt för nedladdning av förbrukningsinformation från Datahubbens kundportal?

För närvarande är det inte möjligt att ladda ner förbrukningsinformation från Datahub-kundportalen via API-gränssnitt. Du kan se förbrukningsinformation per användningsplats i kundportalen och ladda ner den till en csv-fil.

26. Varför kan jag inte se alla mina förbrukningsdata?

Nätbolaget är ansvarig för att samla in mätvärden på förbrukningsplatser och leveransen av mätningsvärden till datahubben. Under normala omständigheter levererar nätbolager föregående dags data till datahubben varje dag.

Ibland kan det hända att värden inte kan avläsas från mätaren eller att det uppstår en felsituation i systemen som behandlar mätdata eller anslutningen till datahubben. På grund av detta kan det hända att mätvärden inte har levererats till datahubben i tid. Nätbolager har 11 dagar på sig att få ordning på informationen. Om ingen data kan avläsas från mätaren, utvärderar nätbolager tim- eller kvartsnivådata i enlighet med lagstadgade mekanismer och levererar dessa uppskattade värden till datahubben.

Om mätdata inte syns i datahubben bör du kontakta nätbolag för din egen förbrukningsplats för att ta reda på bristen.

27. Varför misslyckas inloggningen som privatkund om jag först försökte logga in som företagskund utan att lyckas?

Om en person har fullmakt att sköta ärenden för ett företags räkning i suomi.fi-tjänsten, men företaget i fråga inte har haft elavtal, kan företaget i fråga inte hittas i datahubben. Autentisering med hjälp av suomi.fi-tjänsten lyckas, men inloggningen på datahubbens kundportal som företagsrepresentant misslyckas enligt följande:

Personen loggar in på datahubbens kundportal och väljer Representera företag.

I det här fallet får användaren meddelanden:

   - "Suomi.fi inloggning godkänt"

   - "Inloggningen till Datahub misslyckades"

När du väljer "Logga in som nuvarande användare" i detta skede får du felmeddelandet "Inga data hittades, vänligen logga in på uppdrag av någon annan eller som företagsanvändare." Efter misslyckad inloggning som företagsrepresentant är det inte möjligt att byta till inloggning för en privatkund med samma inloggning.

För att öppna din egen avtalsinformation, måste du först logga ut från datahubben och sedan logga in på datahubbens kundportal igen.

28. Hur ser jag den totala årsförbrukningen?

Från kundportalen är det möjligt att se årlig förbrukning genom att välja minst ett år som period och sen "År" i menyn och addera ihop månadsförbrukningarna. Tyvärr är den totala årsförbrukningen för närvarande inte tillgänglig på årsbasis utan varje månad måste läggas ihop för att få fram årsförbrukningen.