;
2.11.2022 15:37
Aktuellt, Pressmeddelanden

Fingrid söker lösningar på utmaningarna med överföringskapacitet i stamnätet på västkusten

Den snabbt ökande produktionen av förnybar energi orsakar stora investeringsbehov i stamnätet. I Finland accentueras detta på västkusten, där det råder brist på överföringskapacitet. Fingrid har identifierat flera lösningar på problemen i området, lösningar som underlättar situationen på kort sikt innan nya kraftledningsförbindelser färdigställs. 

Vindkraftsproduktionen i Finland är koncentrerad särskilt till västkusten och växer snabbare än alla prognoser. Det har avtalats att redan fram till slutet av 2024 ska cirka 5 000 megawatt vindkraftsproduktion anslutas till stamnätet i området. Fingrid har förstärkt områdets stamnät, bl.a. genom att bygga Kustledningen som färdigställdes för fem år sedan och flera anslutningsstationer längs ledningen, men detta räcker inte och nya förstärkningar och helt nya lösningar behövs fortfarande.

Nätförstärkningar behövs för västkusten av tre skäl: 

  • för att stamnätets överföringskapacitet ska räcka till för vindkraften i området, särskilt i underhålls- och felsituationer
  • för att vindkraftverken i området ska förbli stabila under nätets olika driftssituationer
  • för att det även i fortsättningen ska vara möjligt att ansluta ny elproduktion till stamnätet.

En viktig lösning är att öka antalet kraftledningsförbindelser i området. I Fingrids beredningar och miljökonsekvensbedömningar ingår en ny 400 kilovolts kraftledningsförbindelse från Kristinestad till Tammerfors och två motsvarande förbindelser från Kalajoki till Mellersta Finland. De nya förbindelserna blir klara 2027 och 2028.

Förutom ökning av överföringskapaciteten i stamnätet behövs det på västkusten också lösningar som kan implementeras snabbare, till exempel följande: 

  • Vindkraftverkens spänningsregulatorer trimmas in för att fungera i ett vindkraftsdominerat nät
  • DLR-teknik (Dynamic Line Rating) tas i bruk i området för att ge mer exakt information om överföringssystemets faktiska belastbarheter under olika väderförhållanden
  • Möjligheterna till snabb ned- och uppreglering utreds
  • Till området anskaffas för balansering en synkronkompensator, dvs. en stor synkronmaskin utan energikälla.

Lösningar för att säkerställa den förnybara elproduktionens tekniska funktionalitet studeras både på lokal och nordisk nivå, och även hela Europas nivå. Fingrid söker efter lösningar i samarbete med kunderna och informerar om hur arbetet fortskrider.

”Energiomställningen fortskrider verkligen snabbt. I Österbotten håller det på att skapas ett vindkraftskluster som motsvarar den sammanlagda effekten från kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa. Om tre år beräknas vindkraftsproduktionen i hela Finland vara i det närmaste 10 000 megawatt och i början av 2030-talet till och med över 20 000 megawatt. Det här är det nya normala och det finns enorma effektkoncentrationer, och i framtiden kommer också stora förbrukningsobjekt att skapas i Finland i snabb takt. Vi måste fortsätta att vara mycket snabbfotade och det vore bra om till exempel tillståndsprocesserna för kraftledningar kunde påskyndas”, säger direktör Jussi Jyrinsalo.

Förra våren ökade Fingrid sitt tioåriga investeringsprogram från två miljarder euro till tre miljarder euro. 

Mer information:

Direktör Jussi Jyrinsalo, Fingrid Abp, tel. 030 395 5118
E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

Ett tidigare pressmeddelande i ämnet (på finska):

Tuulivoimabuumi haastaa kantaverkon siirtokykyä länsirannikolla >

Mer information i ämnet finns också i:

Den höga andelen sol- och vindkraft kräver åtgärder för att säkerställa nätets stabilitet >

De nya utmaningarna med överföringsavbrott >

Mer överföringskapacitet genom mätning – Dynamic Line Rating >