;

Fingrids verksamhetsprinciper

Varje Fingrid-anställd förbinder sig att arbeta enligt våra gemensamma värderingar och vår uppförandekod. Fingrid har förbundit sig till Förenta nationernas initiativ Global Compact, och vår uppförandekod är i linje med dess principer för mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljöskydd och antikorruption. I vår uppförandekod har vi förbundit oss att respektera människor och mänskliga rättigheter.


Fingrids verksamhetsprinciper är verkningsfulla då vår affärsmodell grundar sig på att lägga ut verksamhet på entreprenad. Vårt engagemang i det globala hållbarhetsinitiativet stärker den strategiska och operativa integreringen av företagsansvar i våra handlingsmetoder och stödjer samarbetet med våra avtalspartners i främjandet av hållbar utveckling och företagsansvar. Vid upphandlingar kräver vi att våra avtalspartners förbinder sig till våra krav på företagsansvar och övervakar utifrån en riskbaserad approach att kraven uppfylls. På motsvarande sätt är vi redo att förbinda oss till de krav på företagsansvar som våra avtalspartners ställer på Fingrid.