;

Stamnätstjänster 2012-2015

Överenskommelse av stamnätstjänsten

Med stamnätsavtal kommer den anslutna kunden och Fingrid överens om stamnätstjänsten.

Innehållet av stamnätstjänsten

Efter att avtalet har trätt i kraft, har stamnätskunden rätt att överföra el från och till stamnätet via sina anslutningspunkter.

Fingrid utvecklar stamnätet och förbindelserna till andra anslutna elsystem på basis av förutsedda överföringsbehov. Vid utvecklingen följs europeiska dimensioneringsprinciper för nät och europeisk planeringspraxis.

Upprätthållande av driftsäkerheten, kundernas kommande behov, främjande av elmarknaden i Östersjöområdet, kostnadseffektivitet och hantering av nätets åldrande är utgångspunkter för arbetet med att utveckla nätet.

Fingrid säkerställer för sina kunder sina systems funktionssäkerhet samt att elektriciteten uppfyller tillräckliga kvalitetskrav. Som systemansvarigt stamnätsföretag ser Fingrid till att finska elsystemet underhålls och används på ett tekniskt ändamålsenligt sätt.

Stamnätsavtal

Stamnätsavtalet behandlar stamnätstjänsten, användning av reaktiv effekt, upprätthållande av reaktiv effektreserv samt informationsbyte mellan kunden och Fingrid.

Utöver stamnätsavtal ingås effektreservavtal som säkerställer balansen mellan elproduktion och -förbrukning (lag 117/2011) 4–8 §, 10 §. Effektreservsystemet förvaltas av Fingrids dotterbolag Finextra.