;
25.10.2022 11:49
Aktuellt, Börsmeddelanden

Ledningens översikt för Fingridkonsernen 1.1.-30.9.2022

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari-september 2022 och under motsvarande period 2021, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Det höga reglerkraftspriset höjde bolagets omsättning till en rekordhög nivå, 1 243,4 (690,8) miljoner euro. Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat var 86,5 (114,3) miljoner euro. Stamnätsintäkterna låg nästan på fjolårsnivå. Den stoppade elimporten från Ryssland minskade gränsöverföringsintäkterna avsevärt jämfört med året innan. Periodens vinst steg betydligt tack vare en förändring i marknadsvärdet på elderivat som skyddar köp av förlustel.
 • De marknadsmässiga kostnaderna fortsatte att öka kraftigt under det tredje kvartalet och låg på en betydligt högre nivå jämfört med året innan.
 • I Fingrids resultat ingår 119,7 (0,0) miljoner euro i flaskhalsintäkter från Finlands gränsförbindelser som beror på prisskillnader mellan elprisområdena. Flaskhalsintäkterna kompenserade den kraftiga kostnadsökningen och stamnätsavgifterna behövde inte höjas.
 • Bolagets likviditet var fortsatt god.

Verkställande direktörens översikt: ”Fingrid fokuserar på att hantera energikrisen och på en utsläppsfri framtid”

Den exceptionella situationen på energimarknaden på grund av kriget i Europa fortsätter. Det höga gaspriset har lett till fortsatt höga elpriser i hela Europa. Nordeuropa har dock gynnats av produktionen av ren el, och även i Finland har elpriset varit lägre än längre söderut i Europa. I Fingrids ekonomi avspeglas den exceptionella situationen genom avsevärt högre marknadsmässiga kostnader jämfört med ett normalt år samt i form av ökad osäkerhet kring kostnaderna. Stora skillnader mellan områdespriserna på elmarknaden har lett till ökade flaskhalsintäkter, som bolaget har investerat i gränsförbindelser och använt för att kompensera ökade marknadsmässiga kostnader. 

Energikrisen har lett till allt större osäkerhet kring eltillgången i vinter. I augusti publicerade vi vår första bedömning av elens tillräcklighet. Bedömningen uppdaterades i början av oktober. Budskapet är klart: på grund av den stora osäkerheten bör finländarna förbereda sig på eventuella strömavbrott som orsakas av elbrist. Finländarna har varit duktiga på att spara el: i september minskade elförbrukningen i genomsnitt med sju procent från året innan. Detta kommer att underlätta effektläget i vinter och förbättra eltillgången. Det exceptionella energimarknadsläget och de kraftigt ökade priserna på reglerkraft har väckt oro bland marknadsaktörer om att säkerheterna som krävs av balansansvariga blir för stora. Fingrid strävar efter att hitta lösningar på dessa farhågor och denna situation tillsammans med myndigheter och marknadsaktörer inför vintern.

Samtidigt som vi hanterar den pågående krisen blickar vi också målmedvetet framåt. Vårt investeringsprogram har trots den tuffa situationen fortsatt enligt planerna och vi har drivit framåt våra krävande kraftlednings- och elstationsprojekt enligt vår tidsplan och budget. I slutet av september slutfördes det största projektet, Skogslinjen, som är en av Fingrids fyra huvudsakliga nord–sydliga 400 kV förbindelser. Skogslinjen började byggas 2019 som en del av Fingrids långsiktiga utvecklingsplan. Förbindelsen stärker överföringskapaciteten mellan Norra och Södra Finland avsevärt och möjliggör effektiv överföring av förnybar energi från norr till elanvändarna. Skogslinjen möjliggör även investeringar i den pågående utbyggnaden av överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige.

Nyckeltal

M€

1−9/22

1−9/21

förändring i %

1−12/21

Omsättning

1 243,4

690,8

80,0

1 090,9

Rörelsevinst*

86,5

114,3

-24,4

148,6

Vinst före skatter

376,9

139,3

170,6

187,6

Vinst före skatter **

75,5

106,7

-29,2

137,6

Räkenskapsperiodens vinst

301,4

111,3

170,7

150,1

Investeringar, brutto

194,4

142,2

36,7

213,4

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten***

630,6

155,0

306,8

242,2

Räntebärande nettoskulder

439,2

1 032,8

-57,5

938,5

Balansomslutning

3 312,5

2 348,3

41,1

2 559,5

Soliditetsgrad %

24,6

25,9

 

25,3

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Vinst före skatter exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat

*** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Vinsten före skatter exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat uppgick till 75,5 (106,7) miljoner euro. Minskningen av rörelsevinsten beror på en sänkt skälig avkastningsgrad enligt Bakgrunden till detta är fjolårets låga räntenivå. Det exceptionella elmarknadsläget har lett till avsevärt ökade kostnader för flaskhalsar, elsystemets reserver och förlustel samt lägre marginaler på balanskraft.
 • Fingrids andel av flaskhalsintäkterna från gränsförbindelserna mellan Sverige och Finland samt mellan Estland och Finland ökade kraftigt till 741,3 (129,3) miljoner euro. Av flaskhalsintäkterna har 93,3 miljoner euro använts till slutförda investeringsprojekt som kommer att öka överföringskapaciteten mellan länderna. Dessutom har totalt 119,7 (0,0) miljoner euro av flaskhalsintäkterna inkluderats som omsättning och övriga rörelseintäkter för att kompensera för de kraftigt ökade marknadsmässiga kostnaderna.
 • Verksamhetens nettokassaflöde har stärkts, främst tack vare de ökade flaskhalsintäkterna.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden 

 • Under perioden januari–september låg driftsäkerheten i Fingrids stamnät på en god nivå med undantag för ett fåtal störningar. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var 99,99995 (99,99997) procent. På grund av ett betydande effektunderskott startade Fingrid den 8 september ett antal reservkraftverk för att balansera elproduktionen. Den 24.9.2022 inträffade dessutom en frekvensstörning i stamnätet i samband med driftsättningstester på en stor produktionsanläggning, varvid frekvensen som lägst sjönk till 49,43 hertz. Kraftsystemets reserver aktiverades i situationen och störningen hotade inte elsystemets stabilitet. 
 • Under året har ny vindkraftskapacitet motsvarade 1 182 megawatt anslutits till stamnätet. I slutet av september uppgick den vindkraftsbaserade produktionskapaciteten till 4 386 megawatt, en ökning på totalt 37 procent jämfört med året innan.
 • Under perioden januari–september uppgick elförbrukningen i Finland till 59,6 (62,9) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 52,6 (53,3) terawattimmar el, vilket motsvarade 80,0 (78,0) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 46,3 (47,8) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 77,7 (75,9) procent av den totala elförbrukningen i Finland.
 • Fingrid hade 58 elstationsprojekt och 233 km kraftledningar under uppbyggnad samt pågående projektutredningar för totalt 680 km kraftledningar. Rapporteringsperiodens investeringar uppgick till 194,4 (142,2) miljoner euro. Efter sommaren fattade bolaget investeringsbeslut för en 400 kV överföringsförbindelse mellan Vittis och Forssa, en 110 kV elstation i Metsämaa och ett 110 kV elstationsprojekt i Framnäs. Dessa investeringar bidrar till driftsäkerheten, möjliggör anslutning av mer vindkraft till elsystemet i Österbotten samt ansluter en betydande elförbrukningsvolym i Södra Finland till stamnätet. 
 • Att garantera elsystemets funktion vid störningar och att upprätthålla driftsäkerheten förutsätter både förbruknings- och produktionskapacitet för att kunna balansera elsystemet vid störningssituationer. På grund av betydligt högre kostnader för kraftnätets reserver och ökade inköpspriser för reglerkraft har Fingrid höjt balanstjänstens avgifter från och med 1.9.2022. Avgiften är i nuläget 1,2 €/MWh och är lika stor för balansansvariga både när det gäller elproduktion och förbrukning.
 • I augusti publicerade Fingrid en bedömning av elens tillräcklighet i vinter och varnade om risken för strömavbrott på grund av elbrist. Orsaken till varningen är kriget i Europa och den exceptionella situationen på energimarknaden som har lett till ökad osäkerhet kring eltillgången.
 • Fingrid publicerade ett utkast för sin vision för det finska elsystemet. Visionen inkluderar fyra olika framtidsscenarier för elproduktionens och elförbrukningens utveckling fram till 2035 och 2045. 

 

Rättegångar och myndighetsförfaranden

Teollisuuden Voima Oyj (”TVO”) har 25.5.2022 lämnat en begäran om utredning till Energimyndigheten, där TVO påstår att Fingrid skulle ha försummat sin skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen och/eller annan tillämplig lagstiftning, och som en följd av detta ställt obehöriga restriktioner på anslutningen av kraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet, samt att Fingrid skulle ha brutit mot sin offentliga förvaltningsskyldighet i samband med utförandet av sina offentliga administrativa uppgifter. Enligt Fingrids uppfattning saknar TVO:s påståenden grund. Fingrid har 26.8.2022 lämnat sitt svar på TVO:s påståenden till Energimyndigheten.

Händelser efter rapporteringsperioden 

 • Energimyndigheten beslutar om användningen av Fingrids flaskhalsintäkter i enlighet med EU-lagstiftningen. Fingrid har 5.10.2022 fått ett tillsynsbrev från Energimyndigheten som fastställer användningen av flaskhalsintäkterna åren 2022 och 2023. Ett beslut om användningen av flaskhalsintäkter ingår i bolagets tillsynsbeslut efter varje tillsynsperiod.
 • Den10.2022 meddelade Fingrid att bolaget inte kommer att ta ut stamnätsavgifter i december 2022 samt i januari, februari och juni 2023. Målet är att även fortsättningsvis använda flaskhalsintäkter aktivt för investeringar som höjer gränsöverföringskapaciteten samt för att täcka verksamhetens kostnader till förmån för Fingrids kunder.
 • Det exceptionella elmarknadsläget innebär ökad osäkerhet vad gäller bolagets marknadsmässiga kostnader. Skillnader mellan områdespriserna i det nordiska elsystemet kommer att öka Fingrids andel av flaskhalsintäkterna under räkenskapsperioden.

 

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i halvårsrapporten 27.7.2022.

Mer information:

Verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, tfn 040 593 8428

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn 040 563 3756

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi