;
8.6.2021 12:01
Aktuellt, Elmarknaden

Beviljanden av ursprungsgarantier för el avbryts tillfälligt med början 1.7 – lagstiftningen förnyas

Beviljanden av ursprungsgarantier för el avbryts tillfälligt i juli, eftersom lagstiftningens förnyelseprocess försenas.  För juniproduktionen beviljar Finextra ursprungsgarantier på normalt sätt i juli enligt nuvarande servicevillkor. För avbrottstiden beviljas ursprungsgarantierna retroaktivt.

Det uppstår ett avbrott i beviljanden av ursprungsgarantier för el med början 1.7. Ursprungsgarantier för el beviljas i Finland av Fingrids dotterbolag Finextra, och avbrottet orsakas av en försening i processen att förnya lagstiftningen för ursprungsgarantier.

Lagförslaget som omfattar EU:s medlemsstater ligger för närvarande hos riksdagen i Finland och det finns ännu ingen information om något datum för lagens ikraftträdande. Förordningen med anknytning till lagen kommer för utlåtande under juni och träder sannolikt i kraft efter sommaren. Vid en försening i lagstiftningen försenas också den administrativa processen avseende Finextras servicevillkor. Fingrid kan leverera ursprungsgarantier för el enligt den nya lagstiftningen till Energimyndigheten för godkännande först när lagen och förordningen har trätt i kraft. För vår del strävar vi efter att minimera förseningen.

För juniproduktionen beviljar vi ursprungsgarantier på normalt sätt i juli enligt de nuvarande servicevillkoren.

Bland annat förnybar värme, förnybara gaser och kärnkraft kommer också att omfattas av EU-direktivet

Med den förnyade EU-lagstiftningen om ursprungsgarantier kommer inte bara förnybar el utan även förnybar värme och kyla, spillvärme, förnybara gaser och kärnkraft att omfattas av beviljanden och certifieringsskyldigheter för ursprungsgarantier.  De nya kraven ska genomföras i EU:s medlemsstater senast 30.6.2021.

I lagförslaget ges registeradministratörerna en övergångsperiod fram till 1.11.2021 för att införa skyldigheterna enligt den nya lagstiftningen. Ursprungsgarantier för produktion under övergångsperioden, dvs. efter 30.6, ska dock beviljas retroaktivt. 

Vi kommer att informera om hur godkännandeprocessen för lagstiftningen och servicevillkoren fortskrider. Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av förändringen.

Mer information:

Kirsi Salmivaara, Fingrid, kirsi.salmivaara@fingrid.fi

Mer information finns också på vår webbplats > https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/alkuperatakuun-sertifikaatti/

Ordförklaring:

Ursprungsgarantier för el är certifikat med vilkas hjälp kontrolleras att el är producerad från förnybara energikällor eller genom effektiv samproduktion. Om en elsäljare säljer eller marknadsför förnybar energi, eller om företaget på annat sätt informerar om ursprunget till den el som företaget använder, måste företaget först säkerställa elens ursprung och andelen förnybara energikällor. Certifiering sker i det av Fingrid förda registret över ursprungsgarantier. I registret beviljas, används och överförs ursprungsgarantier för el, antingen internt i ett land eller mellan europeiska länder, samt annulleras ursprungsgarantierna. Till registret godkänns kraftverk som uppfyller de lagstadgade kraven. Med den nya lagen kommer ursprungsgarantiservicen att utökas.