;
1.12.2020 13:16
Aktuellt, Kraftsystem, Pressmeddelanden

Elen kommer att räcka till i Finland under den kommande vintern

Baserat på Fingrids uppskattningar kommer elen att räcka till i Finland under den kommande vintern. Risken för elbrist i Finland är liten om elsystemet och elmarknaderna fungerar normalt. I situationer med toppförbrukning är Finland fortfarande beroende av import, och därför blir, vid sidan av tillgång till inhemsk produktion, produktions- och konsumtionssituationen i grannländerna av ännu större betydelse för Finland. Som en följd av detta granskas elens tillräcklighet på hela Östersjöregionens nivå.

Enligt Fingrids uppskattning kan toppförbrukningen av el under den kommande vintern gå upp till cirka 15 100 megawatt i Finland. Elen räcker till om elsystemet och elmarknaderna fungerar normalt. Från Fingrid konstaterar man att en elbristsituation ändå är möjlig i ett läge när hela Finland prövas av en långvarig period med sträng kyla.

Förbrukningen av el uppskattas bli något lägre under den kommande vintersäsongen än tidigare år, eftersom elförbrukningen inom industrin och tjänstesektorn har minskat till följd av coronapandemin. Behovet av el kan täckas genom inhemsk elproduktion och import från grannländerna. Tillgången till importerad el är dock beroende av varje grannlands egen förbrukningssituation och hur överföringsförbindelserna fungerar.

”Enligt våra prognoser ser den kommande vintern ut som tidigare år när det gäller hur väl elen kommer att räcka. En tillfällig knapphet på el kan öka partipriserna kraftigt, och då antas industrins förbrukning vara flexibel. I situationer med toppförbrukning är Finland beroende av import, och därför blir, vid sidan av tillgång till inhemsk produktion, produktions- och förbrukningssituationen i grannländerna av ännu större betydelse för oss”, konstaterar direktör Reima Päivinen från Fingrid.

”De mest betydande förändringarna när det gäller elens tillräcklighet syns i elproduktionsstrukturen. Tillgången på vindkraft inom hela Östersjöregionen blir allt viktigare eftersom kraftverk som baseras på fossila bränslen har stängts", fortsätter Päivinen.

Tehotase 2020-2021_SE.PNG

Bild: Uppskattning av produktionen och förbrukningen av el för vintersäsongen 2020-2021.

 

Väderberoende produktion bedöms med nya analysmetoder

Styrt av elmarknaderna rör sig elen över gränserna. Därför måste elens tillräcklighet granskas på Östersjöregionens och till och med på EU:s nivå.

Produktionen och förbrukningen av el blir allt mer beroende av vädret. Tillgången till vattenkraft och elförbrukningens väderberoende har redan under lång tid varit väsentliga delar av elsystemets funktion. Ökningen av vind- och solkraft kommer att medföra att elproduktionen blir mer väderberoende. Vid granskning av elens tillräcklighet används i allt högre grad en sannolikhetsberäkning som tar hänsyn till väderfenomen. En central fråga är om el som produceras med väderberoende metoder räcker till under perioder med hög elförbrukning. Å andra sidan måste man ta hänsyn till att i ett system med väderberoende energiproduktion är det inte enbart under timmar med toppförbrukning som en elbristsituation kan uppstå.

I rapporten Winter Outlook 2020-2021, som publiceras av samarbetsorganisationen för europeiska nätbolag ENTSO-E, har elens tillräcklighet granskats sannolikhetsbaserat. Analysen tar hänsyn till varierande förbrukning och elproduktion samt fel i kraftverk och överföringsförbindelser. Enligt rapporten är risken för elbrist i Finland under den kommande vintern som högst cirka två procent utan effektreserver och bara en halv procent om beräkningarna tar hänsyn till de tillgängliga effektreserverna, 611 megawatt.

Enligt en analys som baseras på sannolikhetsberäkning har effektsituationen i Östersjöregionen vintern 2020–2021 skärpts under de senaste åren. Förutom Finland är Sverige, Danmark, Tyskland och Litauen länder med underskott i en toppförbrukningssituation. Norge, Polen, Estland och Lettland för sin del har överskott i elproduktionen. Momentan toppförbrukning förväntas inte inträffa samtidigt i länderna i Östersjöregionen, och länderna kan då stödja varandra.  

Mer information:
Reima Päivinen, Fingrid
tel. 030 395 5160 eller 040 556 2662

Informationsruta 1:

Den föregående vintern 2019-2020 var ovanligt varm, och det fanns ingen risk för att elen inte skulle räcka till. Toppnoteringen i elförbrukning inträffade på den lägsta nivån på många år. Elförbrukningstoppen 12 388 MWh inträffade fredagen 28.2.2020, timmen mellan kl. 8 och 9. Den inhemska produktionen var då 9 849 MWh/h och det krävdes 2 539 MWh/h i nettoimport. Under timmen med toppförbrukning steg Finlands områdespris på el till 46,98 euro/MWh.

Alla tiders rekordförbrukning av el i Finland, 15 105 MWh/h, uppmättes i januari 2016. I det fallet låg temperaturen på -25 ° c.

 

Informationsruta 2:

Elbrist innebär att produktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen, och i sådana fall måste man tillfälligt begränsa förbrukningen. I det offentliga talar man ibland om energi- eller elbrist.

I samarbete med de lokala distributionsnätbolagen har Fingrid berett sig för en situation där eltillgången i Finland hotas. Elbrist är en hanterbar situation då elförbrukningen begränsas. Begränsningarna av elförbrukningen skulle sannolikt endast beröra en liten del av landets konsumenter. Elbrist för hushållskonsumenter skulle på sin höjd innebära några timmars avbrott i eldistributionen. Elförsörjningen för viktiga samhälleliga verksamheter säkras också i fall av elbristsituationer.

 

Informationsruta 3:

Tillståndet i Finlands elsystem kan observeras i nära nog realtid på https://www.fingrid.fi/online/

En karta som beskriver tillståndet i elsystemet uppdateras var tredje minut. På webbplatsen kan du hitta information om förbrukning och produktion av el i Finland, om kraftbalans och om elpriserna i Finland.

Länk, ENTSO-E: Winter Outlook 2020-2021 (på engelska)

https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/

Länk, ENTSO-E: Effektsituationen i Östersjöregionen vintern 2020-2021 (på engelska)

https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/SOC%20documents/Nordic/Nordic%20and%20Baltic%20Sea%20Winter%20Power%20Balance%202020-2021_ENTSO-E.pdf