;
6.4.2020 13:51
Aktuellt, Elmarknaden, Kraftsystem

Den nya elöverföringsförbindelsen till Sverige framskrider – energimyndigheterna fattade beslut om kostnadsfördelningen för projektet

Det för stamnätsbolaget Fingrid Abp och Sveriges stamnätsbolag Svenska kraftnät gemensamma projektet för den tredje kraftledningen över gränsen fick energimyndigheternas beslut om kostnadsfördelning. Kraftledningen som blir färdig 2025 utjämnar prisskillnaderna mellan länderna och förbättrar tillgången på el.

I samarbete med det svenska stamnätsbolaget Svenska kraftnät färdigställer Fingrid Abp en ny kraftledning från Pyhänselkä i Muhos via Keminmaa till Messaure på svenska sidan. Bakgrunden till den tredje överföringsförbindelsen över gränsen, för 400 kilovolt, är elmarknadernas behov av ökning av elöverföringen mellan Sverige och Finland. Överföringskapaciteten över gränsen mellan länderna har tidvis varit otillräcklig, vilket har medfört att elmarknaderna inte fungerar effektivt och elpriserna har differentierats mellan länderna. I importsituationen har detta fått till följd att priserna har ökat i Finland. Otillräckliga förbindelser äventyrar också tillgången till el i Finland i exceptionella situationer. Den tredje växelströmsförbindelsen till Sverige kommer att bli klar 2025.

Det för Fingrid och Svenska kraftnät gemensamma projektet har utsetts till Europeiska kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse (Projects of Common Interest, PCI). Som en del av PCI-förfarandet lämnade stamnätsbolagen i september förra året in en investeringsansökan till de finska och svenska energimyndigheterna. Finländska Energimyndigheten och svenska Energimarknadsinspektionen fattade 12.3 ett beslut om fördelningen av kostnaderna i projektet. Besluten ligger i linje med det förslag om kostnadsfördelning som stamnätsbolagen lämnat till energimyndigheterna.

Förslaget baserades på en kostnads-nyttoanalys, enligt vilken Finland kommer att ha störst nytta av projektet. Enligt beslutet svarar Fingrid Abp för hela investeringen i Finland i kraftledningsprojektet över gränsen mellan Finland och Sverige samt 80 procent av kraftledningsinvesteringen på den svenska sidan. En förutsättning för EU-finansiering är att energimyndigheterna har fattat ett beslut om kostnadsfördelning. 

”Den nya växelströmsförbindelsen till Sverige är mycket viktig för elmarknadernas funktion. Under 2019 blev överföringskapaciteten otillräcklig uppåt 40 procent av tiden. Detta resulterade i höjda elpriser i Finland”, säger direktör Jussi Jyrinsalo från Fingrid.

Mer information:

Mikko Heikkilä, chef för strategisk nätplanering: förnamn.efternamn@fingrid.fi eller 030 3955 113

Läs mer:

Energimyndighetens beslut i sin helhet >

https://www.fingrid.fi/en/grid/construction/cross-border-connections/third-interconnection-finland--sweden/ (in English) >