;
23.1.2019 16:29
Elmarknaden, Kraftsystem

Stöd för Fingrids projekt – den tredje växelströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige fick 4,3 miljoner euro av EU för en teknisk utredning

Stamnätsbolaget Fingrid Abp:s och Sveriges stamnätsbolag Svenska Kraftnäts samprojekt för en tredje elkabel mellan länderna har fått ett stöd på 4,325 miljoner euro av EU för den tekniska utredningsfasen. Kommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa CEF (Connecting Europe Facility) fattade den 23 januari 2019 beslut om saken på förslag av Europeiska kommissionen.

Åren 2014–2020 beviljas projekt kring el- och gasnät och intelligenta nät i EU-området totalt 5,35 miljarder euro i stöd via EU:s finansieringsinstrument Fonden för ett sammanlänkat Europa. Under denna ansökningsomgång fick totalt 14 energiinfrastrukturprojekt EU-finansiering på totalt 800 miljoner euro.

Den tredje växelströmsförbindelsen (400kV) mellan Finland och Sverige ska enligt planerna byggas från Pyhänselkä via Keminmaa till Messaure i Sverige. Projektet ska enligt planerna vara klart 2025. Bakgrunden till kraftledningsprojektet elmarknadens behov av ökad kapacitet mellan Sverige och Finland. Gränsöverföringskapaciteten mellan länderna är ofta otillräcklig och då kan elmarknaden inte fungera effektivt vilket leder till att elpriserna differentieras. I en importsituation leder detta till att elpriset i Finland stiger. Dessutom äventyrar otillräckliga förbindelser i exceptionella situationer tillräcklig eltillförsel i Finland.

Den 23 augusti 2017 undertecknade Fingrid och Svenska kraftnät ett avtal om genomförandeprinciperna för den nya förbindelsen. Den 23 november 2017 infördes projektet på EU-kommissionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (Projects of Common Interest, PCI). Denna status kan beviljas projekt som är väsentliga för EU:s inre energimarknad och för att uppnå EU:s energipolitiska mål. Huvudmålen för EU:s energipolitik är förmånlig, leveranssäker och hållbart producerad energi.

År 2016 fick Finland och Estland ett stöd på 187,5 miljoner euro av finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa för att genomföra gasledningsprojektet Balticconnector.

Ytterligare information på webben (på engelska):
https://www.fingrid.fi/en/grid/construction/cross-border-connections/third-interconnection-finland--sweden/

 

Mer information:

Keijo Välimaa, Fingrid Oyj, tfn +358 (0)30 395 5281
Maria Kekki, TEM, tfn +358 (0)50 454 6820