;

Liten risk för elbrist i vinter

Fingrid bedömer att risken för elbrist i vinter kommer att ligga på samma nivå som tidigare år i Finland. Om elsystemet och marknaden fungerar som väntat räknar man med att elen kommer att räcka till under perioder med sträng köld. 

Risken för att Finland under kalla perioder i vinter ska drabbas av elbrist ligger på samma nivå som tidigare år. En situation med elbrist på grund av vädret är möjlig om Finland, inklusive den södra delen av landet, utsätts för en sträng och långvarig köldknäpp. Då ökar elförbrukningen enligt Fingrids bedömning till cirka 15 200 megawatt under en förbrukningstopp och en femtedel av elen, cirka 3 200 megawatt, importeras. 

Om elsystemet och marknaden fungerar normalt kommer elen att räcka till under kalla köldperioder. Den uppskattade elförbrukningen kan täckas med inhemsk elproduktion och el som importeras från grannländerna. Under situationer med förbrukningstoppar utnyttjas nästan all elproduktion och alla importförbindelser maximalt. På den internationella elmarknaden styr marknadsmekanismen effektivt elen dit där den behövs mest. Elimporten kan också ersätta inhemsk produktion om el kan fås billigare från grannländerna.

”Vi har lärt oss att tänka på elmarknaden på en nivå som omfattar hela Europa. Vi vet redan nu att Sveriges elproduktionskapacitet vid förbrukningstoppar i vinter kommer att vara cirka 700 megawatt lägre än i fjol. Finland har också goda förbindelser till Estland. Vid hög förbrukning kan marknaden styra el till Norden över långa avstånd”, konstaterar direktör Reima Päivinen på Fingrid.

Knappast några ändringar i förbrukningen jämfört med vintern i fjol 

Vintern 2017–2018 var december och januari mildare än genomsnittet, medan februari i sin tur var kallare än genomsnittet. Elförbrukningstoppen, 14 062 MWh/h, inföll den sista februari, 28.2.2018, mellan klockan 9 och 10. Den inhemska produktionen var då 10 602 MWh/h och nettoimporten 3 460 MWh/h. Under förbrukningstoppen var genomsnittstemperaturen viktad med hela landets elförbrukning -21 °C. Alla tiders elförbrukningsrekord i Finland, 15 105 MWh/h, uppmättes i januari 2016. Då var motsvarande temperatur -25 °C.

Tillsammans med lokala elnätsbolag har Fingrid förberett sig för en situation där tillräcklig eltillförsel i Finland är hotad. Elbrist är en situation som kan hanteras, men då man blir tvungen att begränsa elförbrukningen. Högst sannolikt skulle begränsningarna tillfälligt gälla en liten del av elanvändarna. För hushållskonsumenter skulle elbristen på sin höjd innebära ett några timmars avbrott i eldistributionen. För samhälleligt viktiga funktioner kan elförsörjningen tryggas även vid elbrist.

Följ läget i Finlands elsystem

Man kan nästan i realtid följa läget i Finlands elsystem på adressen https://www.fingrid.fi/online/ (på finska/engelska)

Kartan som beskriver elsystemets läge uppdateras med tre minuters intervaller. På webbplatsen finns information om läget i Finland: elförbrukning, elproduktion, effektbalans och elpris.

Närmare information:

Direktör Reima Päivinen, Fingrid, tfn 030 395 5160 eller 040 556 2662

Elbrist innebär att produktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen och då måste förbrukningen tillfälligt begränsas.I offentligheten talas det ibland om effektbrist och ibland om elbrist.

Power Balance 2018 - 2019 Nordic countries.pdf