;
26.10.2023 12:25
Börsmeddelanden, Aktuellt

Ledningens översikt för Fingridkoncernen 1.1.-30.9.2023

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–september 2023 och under motsvarande period 2022, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Omsättningen för januari–september sjönk kraftigt på grund av balanselens prissänkning. Den milda vintern och sänkta elpriser minskade däremot bolagets kostnader. Elförbrukningen var 6,3 % lägre jämfört med föregående år.
 • Resultatet före skatt var -101,2 (376,9) miljoner euro. Förlusten för översiktsperioden orsakades av den negativa förändringen i marknadsvärdet på elderivat som skyddar inköpspriset för förlustel. Bolagets resultat före skatt exklusive förändringarna av det verkliga värdet på derivat ökade till 111,8 (75,5) miljoner euro.
 • Inga stamnätsavgifter upptogs i januari, februari, juni eller juli. Flaskhalsintäkterna allokerades till bolagets resultat på 259,6 (119,7) miljoner euro.
 • Flaskhalsarna i elöverföring och regionala prisskillnader i de nordiska länderna var betydligt lägre än föregående år. Fingrids flaskhalsintäkter uppgick till 148,3 (741,3) miljoner euro.
 • Bolagets investeringsprogram framskrider enligt planerna och investeringarna var större än föregående år. Fingrids likviditet var fortsatt god.

 

Verkställande direktörens översikt: ”Priserna åkte berg- och dalbana i en miljö kantad av service, störningar och växelvis vindkraft”

Efter krisvintern har elpriset betett sig enligt prognoserna. Medelpriset på el har återgått till en ”normal” nivå trots att priset har varierat stort. Prisfluktuationerna har styrts av underhållet av produktionsanläggningar och överföringsförbindelser samt störningar och växelvis vindkraft. Priserna för juli och september var ordentliga 30 euro per megawattimme, men elpriset i augusti var dubbelt så högt vilket berodde på flera av de ovannämnda faktorerna. Allt eftersom förnybar produktion ökar har prisfluktuationerna kommit för att stanna.

Vi skapar en prognos över hur elen kommer att räcka den kommande vintern. Enligt vår bedömning ser elen ut att räcka bra och risken för elbrist är liten. Situationen är bättre än föregående vinter eftersom den inhemska elproduktionen har ökat och tillgängligheten på importerad el från grannländerna har blivit bättre.

Storleken på bolagets tioårsplan för att utveckla stamnätet ligger kring fyra miljarder euro. Genomförandet av planen framskrider väl. Som orsak till stamnätsinvesteringarna ligger elektrifieringen av samhället och relaterat byggande av förnybar elproduktion. Fingrids strategi stöder väl verkställandet av den nya finländska regeringens regeringsprogram.

Fingrid planerar att slopa stamnätsavgifterna för sammanlagt sex månader under 2024. Enligt planen kommer våra kunders stamnätsavgifter att minska med cirka 250 miljoner euro. Anledningen till denna plan är exceptionellt höga flaskhalsintäkter. Beslut har redan fattats om att slopa stamnätsavgifterna för januari, februari och juni 2024. För resten av året kommer beslut om slopade stamnätsavgifter att fattas under sommaren 2024.

Vi har etablerat ett grönt finansieringsramverk och ett grönt europeiskt företagscertifikatprogram (ECP), som möjliggör bolagets skuldfinansiering komplett genom grön finansiering. Det nya referensramverket för grön finansiering integrerar bolagets ansvarsfulla strategi, som främjar Finlands klimatmål, ännu starkare i bolagets finansiering. Fingrid har som mål att betydligt öka den gröna finansieringens del i bolagets skuldfinansiering.

Nyckeltal

M€

1−9/23

1−9/22

förändring i %

1−12/22

Omsättning

806,1

1 243,4

-35,2

1 815,2

Rörelsevinst*

112,7

86,5

30,3

149,8

Resultat före skatter

-101,2

376,9

-126,8

257,4

Resultat före skatter **

111,8

75,5

48,0

136,4

Räkenskapsperiodens vinst

-80,8

301,4

-126,8

205,8

Investeringar, brutto

208,4

194,4

7,2

276,1

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten***

-103,7

630,6

-116,4

747,5

Räntebärande nettoskulder

459,6

439,2

4,7

322,7

Balansomslutning

2 927,6

3 312,5

-11,6

3 216,6

Soliditetsgrad %

17,3

24,6

 

22,4

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Resultat före skatter exklusive värdeförändringar på derivat

*** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förknippade med den operativa verksamheten uppgick till 112,7 (86,5) miljoner euro. Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat ökade jämfört med nivån året innan i takt då investeringsprogrammet och ränteuppgången ökade bolagets tillåtna avkastning.
 • I och med det sänkta elpriset minskade försäljningen av balansel och inköpskostnaderna betydligt. Som en följd av det minskade elpriset och regionala elprisskillnader, minskade inköpskostnaderna av förlustel och flaskhalskostnaderna. Kraftsystemets kostnader för reserver ökade jämfört med föregående år.
 • Flaskhalsintäkterna från gränsförbindelserna var betydligt mindre jämfört med föregående år och uppgick till 183,4 (741,3) miljoner euro, varav Fingrids andel är 148,3 (741,3) miljoner euro. Fingrid fick 37,7 (0,0) miljoner euro i intäkter från de gränsöverföringsrätter som beviljades från gränsen mellan Finland och Estland, och flaskhalsintäkterna till innehavarna av motsvarande överföringsrätt för överföringskapaciteten var 72,8 (0,0) miljoner euro.
 • Flaskhalsintäkterna allokerades till en omsättning på 171,7 (109,2) miljoner euro för att täcka slopade stamnätsavgifter, till verksamhetskostnader och övriga rörelseintäkter på 87,9 (10,5) miljoner euro för att täcka kostnader för gränsöverföringsrättigheter och överföringskapacitet.
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten minskade som en följd av lägre flaskhalsintäkter och slopade stamnätsavgifter. Bolagets balansomslutning och soliditetsgrad minskade främst på grund av förändringen i marknadsvärdet på elderivat. Bolagets likviditet var fortsatt god.

 

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Under perioden januari–september var driftsäkerheten för Fingrids stamnätverk på en bra nivå trots störningen med Forssa gasturbin och Fenno-Skan 1 i juli samt stormen i augusti mellan 7–9.8, en tidpunkt när Fingrid höjde beredskapen för utredning av störningar. Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var 99,99996 (99,99995) procent. 
 • Under perioden januari–september uppgick elförbrukningen i Finland till 56,6 (60,4) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 51,4 (52,6) terawattimmar el, vilket motsvarade 83,6 (79,1) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 44,3 (46,3) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 78,2 (76,7) procent av den totala elförbrukningen i Finland. Under perioden januari–september importerades 7,3 (12,3) terawattimmar el från Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sverige uppgick till 1,8 (0,9) terawattimmar. Elexporten till Estland under perioden januari–september var 5,2 (5,2) terawattimmar. Väldigt små mängder el importerades från Estland.
 • Under rapporteringsperioden uppgick stamnätsinvesteringarna till 208,4 (194,4) miljoner euro. Fingrid hade 69 elstationsprojekt och 644 km kraftledningar under uppbyggnad samt pågående projektutredningar för totalt 470 km kraftledningar. Efter sommaren tog bolaget investeringsbeslut att utvidga tre elstationer på 110 kilovolt, bygga en elstation på 400 kilovolt i Brahestad och grundrenovera likströmsförbindelsen Estlink 1 mellan Finland och Estland.
 • I slutet av september detta år har ny förnybar produktionskapacitet på 1 126 MW (1 322 MW) anslutits till stamnätet. Av detta utgör vindkraft 805 MW (1 182 MW) och solenergi 321 MW (140 MW).
 • Totalkapaciteten för förfrågningar om anslutning av elproduktion var 338 GW. Totalkapaciteten för förfrågningar om anslutning av elförbrukning var 22 GW.
 • På grund av de markant ökade marknadsbaserade kostnaderna för reserver ökar balanstjänsternas avgifter för balansansvariga från 1,2 euro till 1,5 euro per megawattimme från och med 1.11.2023.
 • Stamnätets anslutningsavgifter justeras att motsvara de höjda byggkostnaderna för elstationsanslutningarna. Anslutningsavgifterna höjs enligt principerna för stamnätets anslutningsavgifter på samtliga spänningsnivåer i början av år 2024.
 • I september meddelade Fingrid att bolaget inte kommer att ta ut stamnätsavgifter i januari, februari och juni 2024. De slopade stamnätsavgifterna beror på de exceptionellt höga flaskhalsintäkterna år 2022.
 • De nordiska stamnätsbolagen, elbörserna och den regionala koordineringscentralen (RCC) har tillsammans kommit överens om att skjuta upp ibruktagandet av den överföringsbaserade beräkningsmetoden för överföringskapacitet i Norden. Tidtabellen för när den flödesbaserade metoden tas i bruk publiceras i november detta år.
 • Ibruktagandet av en automatiserad nordisk mFRR-energimarknad relaterad till kraftsystemreserver har bekräftats ske i början av 2025. Implementeringen möjliggör förverkligandet av en nordisk balansräkningsmodell och att vi kan övergå från dygns- och intradagsmarknader till en avräkningsperiod på 15 minuter.
 • I september publicerade Fingrid en bedömning av elens tillräcklighet i vinter. Efter att ha tacklat förra vinterns osäkerheter bedöms elförsörjningen vara stabil och risken för elbrist vara låg. Situationen är bättre än föregående vinter eftersom den inhemska elproduktionen har ökat och tillgängligheten på importerad el från grannländerna har blivit bättre.

 

Rättegångar och myndighetsförfaranden 

Teollisuuden Voima Oyj (”TVO”) har 25.5.2022 lämnat en begäran om utredning till Energimyndigheten, där TVO påstår att Fingrid skulle ha försummat sin skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen och/eller annan tillämplig lagstiftning, och som en följd av detta ställt obehöriga restriktioner på anslutningen av kraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet, samt att Fingrid skulle ha brutit mot sin offentliga förvaltningsskyldighet i samband med utförandet av sina offentliga administrativa uppgifter. Enligt Fingrids uppfattning saknar TVO:s påståenden grund. Fingrid har lämnat sitt svar på påståendena i TVO:s begäran om utredning till Energimyndigheten. Energimyndighetens beslut i ärendet väntas komma under hösten.

Den 14 september 2022 fattade ACER, EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ett beslut om de långsiktiga prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. ACER ålade i sitt beslut stamnätsinnehavarna i Finland och Sverige att säkerställa att andra prissäkringsprodukter finns tillgängliga och att utveckla arrangemang för dessa. Fingrid har 14.11.2022 överklagat beslutet till ACER:s överklagandenämnd.

Händelser efter rapporteringsperioden


Den 13 oktober 2023 offentliggjorde Energimyndigheten ett utkast till beslut om att fastställa tillsynsmetoder för rimlig prissättning av stamnätsverksamheten under tillsynsperioderna 2024–2027 och 2028–2031. Fingrid kommer att lämna sitt svar på beslutsutkastet inom den utsatta tiden, senast den 10 november 2023.

 

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 2.3.2023.

 

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jukka Metsälä, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 563 3756

 

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.