;
17.11.2021 14:00
Aktuellt

NIB fortsätter samarbetet med Fingrid för att förstärka elnätet i Finland

NIB har beviljat ett nytt lån på 15 år till Fingrid Oyj, systemansvarig för elöverföringssystemet i Finland, för att finansiera företagets investeringsprogram under 2021–2022. Investeringarna inkluderar nybyggnation och uppgraderingar av transformatorstationer.

Lånet på 70 miljoner euro är lämpligt för finansieringsmedel från miljöobligationerna NIB Environmental Bonds. Lånet ger Fingrid grön finansiering för sina investeringar som ska öka stamnätets tillförlitlighet för elöverföring till samhället och industrin som helhet. Detta görs genom att ge tillgång till avbrottsfri elektricitet och säkerställa tillräcklig överföringskapacitet genom hela landet samt genom att låta Finland behålla sitt enhetliga prisområde på partihandelsmarknaden för el.

Fingrid är ansvarig för elöverföring i Finlands stamnät och spelar en nyckelroll i Finlands strävan att minska sina koldioxidutsläpp och öka andelen förnybar energi i sin elproduktion enligt EU:s energi- och klimatmål.

Den planerade investeringen består av nya transformatorstationer och uppgradering av fler än nittio befintliga transformatorstationer. Dessa investeringar är viktiga för att möjliggöra anslutning av mer än 4 000 MW ny vindkraft till det nationella stamnätet.

”Det stora behovet av investeringar i energiinfrastruktur är kopplat till energisektorn i Europa som växer snabbt och blir miljövänligare. Utveckling av tillförlitliga och hållbara nät är avgörande för att säkerställa såväl nationell som gränsöverskridande elöverföring, och att ge tillgång till olika energikällor”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB. 

”Grön finansiering är en viktig del av Fingrids finansieringstrategi och verksamhetsmodell med helhetsansvar. Vi är mycket nöjda med NIB:s fortsatta stöd och senaste beslut att finansiera Fingrids investeringsplan,” tillägger Jan Montell, Fingrids ekonomi- och finansdirektör.

Fingrid är ett publikt aktiebolag med ansvar för elöverföring i högspänningssystemet i Finland. Systemet består av över 14 000 kilometer kraftledningar på 400, 220 och 110 kilovolt och mer än 100 transformatorstationer. Kraftsystemet är en del av det internordiska kraftsystemet och är anslutet till Kontinentaleuropa, Ryssland och Estland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta

NIB:

Kari Jaukkuri, Senior Banker, på +358 10 618 0237
Iiris Anttalainen, Communications Specialist, på +358 10 618 0258

Fingrid:

Jan Montell, ekonomi- och finansdirektör, på +358 30 395 5213
Marjaana Kivioja, kommunikationsdirektör, på +358 30 395 5267