;
23.10.2019 10:16
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1. - 30.9.2019 for Fingrid-koncernen: Resultatet sjönk som förväntat till till följd av de sänkta stamnätsavgifterna

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för de första tre och nio månaderna, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingrid-koncernens utveckling under perioden januari–september 2019 och under motsvarande period 2018, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats. 

 • Fingrids utveckling mellan januari - september har motsvarat planerna.
 • Rapporteringsperiodens omsättning var 575,9 (624,6) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat 95,1 (147,7) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

Verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Stamnätet är tillförlitligt – prisskillnaderna på den nordiska elmarknaden väcker diskussion”

Findrids ekonomi har utvecklats som planerat i början av året. Stamnätsintäkterna och intäkterna från gränsöverföringen sjönk betydligt jämfört med föregående år till följd av sänkningen av överföringsavgifterna i början av året. I linje med det tidigare utlåtandet väntas Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2019 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter minska betydligt från året innan. Bolagets utmärkta kostnadseffektivitet och måttliga investeringstakt gör det möjligt att hålla elöverföringsavgifterna på samma nivå även nästa år.

Under det senaste året har stamnätet fungerat tillförlitligt utan några större störningar. De stora skillnaderna i områdespriserna mellan Finland och övriga Norden väckte livlig diskussion under sommaren. Under vissa veckor var elpriset på grossistmarknaden i Finland upp till dubbelt så högt som i Sverige. Fingrids gränsförbindelser har fungerat tillförlitligt men gränsöverföringskapaciteten har inte lyckats besvara marknadens behov för att jämna ut prisskillnaderna. Prisskillnaderna beror främst på att produktionsstrukturen på el skiljer sig mellan de nordiska länderna. Underhållsarbetet som utfördes på gränsförbindelserna i september orsakade också stora prisskillnader mellan Finland och Sverige.

Fingrids största investeringsprojekt inom Finland är förbindelsen mellan Petäjävesi och Uleåborg som kallas Skogslinjen. Projektet ökar överföringskapaciteten mellan Norra och Södra Finland och gör det lättare att bevara hela Finland som ett enhetligt prisområde på elmarknaden. Bygget av Skogslinjens kraftledning inleds på hösten 2019 och kraftledningen står klar på hösten 2022. Den tredje växelströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige som är betydande för den nordiska elmarknaden fortskrider enligt plan i samarbete med stamnätsbolaget i Sverige. Gränsförbindelsen väntas bli klar år 2025.

Sedan 2018 har Fingrid Datahub Oy byggt ett centraliserat system för informationsutbyte på elmarknaden som skulle införas i april 2021. I september tvingades Fingrid Datahub Oy, Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten meddela att införandet av datahubben skjuts upp till början av 2022. Senareläggningen blev aktuell efter att det framkom att en del av elgrossisterna och distributionsföretagen inte klarar av den ursprungliga tidtabellen för införandet av datahubben. Datahubben kräver att alla marknadsaktörer inför den samtidigt.

Enligt en jämförelse som europeiska tillsynsmyndigheter låtit utföra är Fingrid fortfarande ett av de mest kostnadseffektiva stamnätsbolagen i Europa. I undersökningen deltog 17 stamnätsbolag och den beaktade verksamhtens omfattning och förutsättningar. Fingrid strävar också framöver efter allt effektivare och smidigare lösningar för att trygga den höga lönsamheten och de måttliga stamnätspriserna.

Nyckeltal

M€

1−9/19

1−9/18

förändring i %

1−12/18

Omsättning

575,9

624,6

-7,8

852,8

Rörelsevinst*

95,1

147,7

-35,6

204,6

Vinst före skatter

76,6

160,2

-52,2

229,0

Räkenskapsperiodens vinst

61,2

127,5

-52,0

183,2

Investeringar, brutto

90,0

64,1

40,5

92,7

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

82,8

160,9

-48,6

203,9

Räntebärande nettoskulder

1 058,9

1 008,3

5,0

974,3

Balansomslutning

2 118,2

2 064,2

2,6

2 109,9

Soliditetsgrad %

31,3

34,8

 

36,6

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 • Rörelsevinsten exklusive förändring av det verkliga värdet på derivat sjönk till följd av de sänkta stamnäts- och gränsöverföringsavgifterna.
 • Vinsten före skatter sjönk betydligt, vilket berodde på de sänkta överföringsavgifterna och det förändrade marknadsvärdet på elderivat.Inverkan av det förändrade marknadsvärdet på elderivat var -8,9 (23,1) miljoner euro.
 • IFRS 16-standarden som infördes i början av året ökade koncernens räntebärande nettoskulder med 33,5 miljoner euro och standardens negativa inverkan på rapporteringsperiodens vinst var 0,2 miljoner euro. Till följd av IFRS 16 flyttades låneamorteringen som ingår i hyresbetalningen från affärsverksamhetens kassaflöde till kassaflöde från finansieringsverksamheten. Affärsverksamhetens kassaflöde ökade med 1,7 miljoner euro till följd av standarden.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Elförbrukningen i Finland mellan januari och september var 63,1 (64,1) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 51,1 (50,5) terawattimmar el, vilket motsvarade 76,9 (76,2) procent av den totala överföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 47,7 (48,2) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 75,5 (75,2) procent av den totala förbrukningen i Finland.
 • Inga betydande störningar i stamnätet med omfattande konsekvenser inträffade under januari-september.
 • Bygget av Fingrids förbindelse mellan Petäjävesi och Uleåborg, som kallas Skogslinjen, har inletts. Byggprojektet har delats in i sex delar och under juli–september undertecknades fyra avtal. Bygget av den över 300 kilometer långa förbindelsen på 400 kilovolt som kostar cirka 117 miljoner euro har börjat med avverkning. Förbindelsen byggs under 2019–2022.
 • Fingrid var i toppen i en undersökning om de kostnadseffektivaste stamnätsbolagen i Europa. I undersökningen som branschens tillsynsmyndigheter lät utföra deltog 17 stamnätsbolag och den beaktade verksamhetens omfattning och förutsättningar.
 • I september meddelade Fingrid Datahub Oy att införandet av den centraliserade tjänsten för informationsutbyte på elmarknaden, datahubben, skjuts upp till början av 2022. Senareläggningen blev aktuell efter att det framkom att en del av elgrossisterna och distributionsföretagen inte klarar av den ursprungliga tidtabellen för införandet av datahubben, vilket skulle ske i april 2021.

Händelser efter rapporteringsperioden 

Den 2.10.2019 meddelade Fingrid Oyj att nästa års överföringsavgifter i stamnätet förblir på samma nivå som 2019. Fingrids verksamhet vilar på en stabil grund och förändringarna i överföringsavgifterna förväntas förbli måttliga även i framtiden.

Fingrid och Nordiska investeringsbanken (NIB) har 17.10.2019 undertecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro för att stärka och utveckla elnätet i Finland

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i halvårsrapporten 23.7.2019.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör

+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428 

Jan Montell, Ekonomi- och finansieringsdirektör

+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419