;
3.10.2018 10:01
Aktuellt, Elmarknaden, Börsmeddelanden

Fingrid sänker stamnätsavgifterna för 2019 med i genomsnitt åtta procent

Fingrid sänker avgifterna för elöverföring i stamnätet från och med början av 2019. Finland har mycket låga stamnätsavgifter jämfört med övriga Europa. Fingrids verksamhet står på en stabil grund och stamnätsavgifterna förväntas därför förbli stabila även i framtiden.

Fingrid sänker från och med årsskiftet stamnätsavgifterna med i genomsnitt åtta procent. Sänkningen möjliggörs av den positiva resultatutvecklingen under första halvåret 2018, bolagets utmärkta kostnadseffektivitet och måttfulla investeringstakt samt en förutspådd mindre ökning av elförbrukningen. Vad gäller avgifterna för reaktiv effekt tillämpas den tidigare överenskomna, gradvis stigande prisnivån som syftar till att minska överföringen av reaktiv energi.

Fingrids mål är att prisförändringarna ska vara måttliga även i framtiden. Det möjliggörs av bra tidsplanering och dimensionering av investeringsprogrammet, fortsatt utveckling av verksamhetsmodellen med marknadsbaserad utkontraktering och av att digitaliseringens möjligheter utnyttjas. Detta stöds även av en fungerande och långsiktig tillsynsmodell. Investeringarna i stamnätet har stabiliserats kring 100 miljoner euro om året. Investeringarna under de närmaste åren beror på ett åldrande elnät och förändringar av produktionsstrukturen i samband övergången mot ett mer koldioxidsnålt energisystem.

Fingrid ansvarar enligt elmarknadslagen och europeisk lagstiftning för att upprätthålla en balans mellan produktion och förbrukning samt för utveckling av elmarknaden och det nationella elnätet. Syftet med stamnätsavgifterna är att finansiera denna verksamhet. Den aktuella prissättningsstrukturen bygger på upphovsprincipen, det vill säga att avgifterna tar hänsyn till de krav som olika kunder ställer på nätet. Förbrukningsavgifterna är högre då överföringsvolymen är som störst, medan produktionsavgifterna beror på den nätkapacitet som kraftanläggningarna reserverar. Fingrids verksamhet och prissättning övervakas av Energimyndigheten.

- Jag är stolt över att vi lyckats stabilisera bolagets verksamhet, ekonomi och finansiering på en nivå som gör det möjligt att återigen sänka stamnätsavgifterna. Inte heller det pågående året har medfört något behov att höja avgifterna, vilket innebär att vi lyckats hålla kostnaderna nere i en längre tid. Vår systematiska och ansvarsfulla verksamhet i nära samarbete med våra intressenter har burit frukt. Säker elförsörjning och förmånliga överföringsavgifter är ett sätt för Fingrid att främja sina kunders och hela samhällets välfärd och konkurrenskraft, säger ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell.

Mer information:


Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 040 592 44 19