;
1.3.2018 11:21
Börsmeddelanden

Fingrid Oyj:s bokslutskommuniké januari–december 2017. Stabil ekonomi möjliggör en kontrollerad övergång till ett renare elsystem

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat anges. Uppgifterna i rapporten bygger på Fingrids reviderade bokslut för 2017 som publiceras i samband med kommunikén.

  • Året gick enligt Fingrids förväntningar.
  • Elförbrukningen i Finland uppgick under 2017 till  85,5 (85,1) terawattimmar.
  • Via Fingrids nät överfördes 66,2 (68,5)  terawattimmar el, vilket motsvarade 75,5 (77,3) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transmission).
  • Leveranssäkerheten var fortsatt utmärkt: 99,9997 (99,9999) procent.

 

NYCKELTAL

 

1-12/17

1-12/16

förändring i %

7-12/17

7-12/16

förändring i %

Omsättning

Mn euro

672,0

586,1

14,7

345,9

288,8

19,8

Investeringar, brutto

Mn euro

111,1

146,7

-24,3

52,8

71,3

-26,0

– investeringarnas andel av omsättningen

%

16,5

25,0

 

15,3

24,7

 

Utgifter för forskning och utveckling

Mn euro

2,6

2,4

10,8

1,5

1,2

27,5

– andel av omsättningen

%

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

Antal anställda i genomsnitt

 

352

336

4,8

355

334

6,3

Antal anställda vid periodens slut

 

355

334

6,3

355

334

6,3

Löner och arvoden totalt

Mn euro

24,2

22,7

6,4

12,1

11,2

8,0

Rörelsevinst

Mn euro

184,8

192,0

-3,8

81,0

91,6

-11,5

– andel av omsättningen

%

27,5

32,8

 

23,4

31,7

 

Vinst före skatter

Mn euro

163,7

173,9

-5,8

71,3

77,1

-7,6

– andel av omsättningen

%

24,4

29,7

 

20,6

26,7

 

Räkenskapsperiodens vinst

Mn euro

130,8

138,7

-5,6

56,9

61,2

-7,1

Totalresultat

Mn euro

130,3

144,8

-10,0

56,2

64,3

-12,5

Kassaflöde efter investeringar

Mn euro

125,8

93,6

34,5

40,0

19,9

101,6

Avkastning på investerat kapital (ROI)

%

10,0

10,4

 

 

 

 

Avkastning på eget kapital (ROE)

%

16,7

18,8

 

 

 

 

Soliditetsgrad

%

37,8

36,4

 

37,8

36,4

 

Räntebärande nettoskulder

Mn euro

998,9

1 028,0

-2,8

998,9

1 028,0

 

Nettoskuldsättning

 

1,3

1,3

 

1,3

1,3

 

Resultat/aktie

euro

39 350,79

41 706,12

-5,6

17 121,38

18 420,81

-7,1

Utdelning/A-aktie

euro

68470 *

37 536,09

 

 

 

 

Utdelning/B-aktie

euro

25050 *

16 038,49

 

 

 

 

Eget kapital/aktie

euro

240 017

230 301

4,2

 

 

 

Utdelning/resultat A-aktie

%

174,0

90,0

 

 

 

 

Utdelning/resultat B-aktie

%

63,7

38,5

 

 

 

 

Antalet aktier

 

 

 

 

 

 

 

– A-seriens aktier

st.

2 078

2 078

 

2 078

2 078

 

– B-seriens aktier

st.

1 247

1 247

 

1 247

1 247

 

Totalt

st.

3 325

3 325

 

3 325

3 325

 

* Styrelsens förslag till bolagsstämman om maximal utdelning.

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen om bokslutet:

Verksamhetsåret 2017 var ett händelserikt år för Fingrid. Vi lyckades uppnå både våra operativa och ekonomiska mål för året och vi utvecklade stamnätet inför framtidens elsystem. Stamnätets överföringskapacitet användes effektivt och leveranssäkerheten var fortsatt utmärkt. Vi lyckades även höja driftsäkerheten för likströmsförbindelserna, som är mycket viktiga för elmarknaden, till den bästa nivån någonsin. Fingrids ekonomi är stabil trots att vi på senare år har genomfört betydande investeringar och utvecklingssatsningar. Resultatutvecklingen har varit stark. Koncernens omsättning uppgick till 672,0 (586,1) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till 130,8 (138,7) miljoner euro. Enligt vår uppskattning kommer fjolårets resultat enligt tillsynsmodellen för stamnätsverksamheten att visa ett litet underskott. I oktober beslutade vi att stamnätsavgifterna för 2018 förblir oförändrade.

 

På Fingrid tänker vi ständigt framåt och på förändringarna vår verksamhet som stamnätsbolag står inför. De viktigaste framtida trenderna för oss är energisystemets omställning och tillkomsten av nya energiformer och ny teknik samt förändringar i samhället. En fortsatt elektrifiering av samhället är ett effektivt sätt att eliminera energisystemets betydande koldioxidutsläpp. I ett samhälle som inte längre fungerar utan el måste vi garantera en tillförlitlig elförsörjning, och där spelar Fingrid en central roll. Samtidigt krävs omsorgsfulla förberedelser för branschens förändringar och framtida investeringar. De beslut vi fattar i dag kommer att ha betydelse i många årtionden framöver. Samhällets strävan efter ökad jämställdhet och öppenhet rimmar också väl med vår verksamhet, som sedan länge har byggt på dessa principer. Fingrid rankades återigen som en av Finlands bästa arbetsplatser i undersökningarna Great Place to Work och Corporate Spirits People Power.

 

Fingrid utmärker sig bland andra stamnätsbolag med sin kundorienterade verksamhet – vi verkar för kundernas och samhällets bästa. Alla våra medarbetare ska vara lyhörda för våra kunders behov. Enligt den feedback vi fått under 2017 har våra kunder förtroende för oss. Vårt arbete kännetecknas av effektivitet i världsklass, som vi uppnår genom att kombinera vår egen kärnkompetens med de bästa leverantörerna i varje bransch. Fingrids kundorienterade verksamhet, effektivitet och innovationsrikedom har även fått internationellt erkännande: vi rankades som ett av världens tre bästa stamnätsvarumärken under energikonferensen CHARGE på Island i oktober 2017. Detta skulle inte ha varit möjligt utan ett nära samarbete med våra kunder och serviceleverantörer.

 

Vi har många omfattande initiativ på gång för att utveckla elsystemets leveranssäkerhet och elmarknaden. Elsystemets modernisering och digitalisering skapar ett ständigt flöde av nya innovationer. Utan betydande teknologiska genombrott är det inte möjligt att övergå till ett nytt, grönare elsystem. Det viktiga är att kunna integrera de tekniska innovationerna effektivt i elnätet. Marknadens ”osynliga hand” är det bästa sättet att hantera ny teknik: investeringar drivs av konkurrens och marknader, samtidigt som priserna styr användningen av ny teknik, vilket resulterar i bästa möjliga balans för elsystemet. En fungerande marknad belönar aktörerna på marknaden och uppmuntrar dem att söka nya lösningar. Det har varit glädjande att se att efterfrågeflexibilitet börjat hitta sin plats på elmarknaden. Det fick vi många bra exempel på även under 2017. Förhoppningsvis kommer vi att få se en motsvarande utveckling även inom batteritekniken och att marknaden lockas till nyinvesteringar även vad gäller elproduktion.

 

Vi arbetar för att främja elmarknaden genom ökad integration och är därför oroade över framtiden för det nordiska samarbetet. På senare tid har man kunnat se tydliga inslag av maktspel i stället för det tidigare förtroendefulla samarbetet.  

 

Vi söker nya lösningar på bred front genom att samarbeta med innovativa företag, men fokuserar på vår kärnuppgift i stället för att jaga efter nya affärsverksamheter. Fingrids roll är att genom samarbete stödja finländska företag och erbjuda en plattform för nya företag. På så sätt kan vi bidra till Finlands framgångar och samtidigt uppfylla vårt grundläggande uppdrag som finländarnas stamnätsbolag.

 

Ekonomiskt resultat

Koncernbokslutet har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som 2016.

 

Koncernens rörelsevinst uppgick till 672,0 (586,1) miljoner euro. Stamnätsintäkterna ökade till 412,1 (382,4) miljoner euro till följd av en förändring i stamnätsavgifterna i början av året och ökad elförbrukning. Årets elförbrukning uppgick till 85,5 (85,1) terawattimmar. Fingrid överförde 66,2 (68,5) terawattimmar el i sitt nät, vilket motsvarar 75,5 (77,3) procent av den totala överföringen i Finland. Försäljningen av balanskraft uppgick till 213,9 (153,9) miljoner euro. Ökningen beror på att eSett Oy* tog över balansavräkningen, vilket innebär att den sålda balanskraften rapporteras som extern omsättning. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland minskade till 20,7 (24,0) miljoner euro till följd av en lägre överföringstariff. Vid elimport från Ryssland tillämpas en överföringstariff som bygger på skillnaden mellan områdespriset i Finland och nordvästra Ryssland. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige minskade till 25,5 (37,5) miljoner euro och har använts för nätinvesteringen på sträckan Hirvisuo-Pyhänselkä. De övriga rörelseintäkterna utgjorde 2,9 (12,7) miljoner euro. Ökningen av de övriga rörelseintäkterna berodde främst på intäktsföringen av flaskhalsintäkter för 6,3 miljoner euro år 2016 som i enlighet med regleringen användes till kostnader för underhåll av gränsförbindelserna och mothandelskostnader samt på 3,5 miljoner euro lägre försäljningsintäkter på anläggningstillgångar.

 

Koncernens kostnader uppgick till 499,0 (442,2) miljoner euro. Kostnaderna för balanskraft ökade från nivån året innan till 186,0 (121,7) miljoner euro på grund av den ovannämnda överföringen av balansavräkningen till eSett Oy. Kostnaderna för förlustel uppgick till 47,5 (57,6) miljoner euro och minskningen beror på lägre inköpspriser för förlustel och en lägre volym. Genomsnittspriset för förlustel var 37,62 (43,87) euro/MWh. Kostnaderna för reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet var 51,5 (50,5) miljoner euro. Avskrivningarna uppgick till 96,9 (99,2) miljoner euro. Stamnätets underhållskostnader var 24,5 (24,1) miljoner och personalkostnaderna 29,4 (28,6) miljoner euro.

 

Koncernens rörelsevinst uppgick till 184,8 (192,0) miljoner euro. Som förändringar av det verkliga värdet på elderivat och valutaderivat i samband med investeringar och övriga rörelsekostnader redovisades i rörelsevinsten 8,9 (35,4) miljoner euro. Koncernens vinst före skatter var 163,7 (173,9) miljoner euro. De största skillnaderna jämfört med året innan förklaras av förändringar i marknadsvärdet på derivat (förändring -33,1 miljoner euro), minskade övriga rörelseintäkter (-9,8 miljoner euro) och ökade stamnätsintäkter (förändring +29,7 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 130,8 (138,7) miljoner euro. Soliditetsgraden var 37,8 (36,4) procent vid räkenskapsperiodens slut.

 

Moderbolagets omsättning uppgick till 665,4 (581,4) miljoner euro, räkenskapsperiodens vinst till 123,4 (103,9) miljoner euro och de utdelningsbara medlen till 201,3 miljoner euro.

 

Enligt bolagets egna beräkningar kommer resultatet för 2017 att visa ett intäktsunderskott på 5 miljoner euro enligt tillsynsmodellen för stamnätsverksamheten. Bolaget beslutade i oktober 2017 att stamnätsavgifterna förblir oförändrade under 2018.

 

Finansiering

Bolagets kreditbetyg förblev högt, vilket återspeglar en stark totalekonomi och skuldbetalningsförmåga. Under räkenskapsperioden uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 22,8 (18,7) miljoner euro, inklusive en förändring av det verkliga värdet på derivat, som var -8,2 (5,1) miljoner euro.

De räntebärande lånen uppgick till 1 082,7 (1 107,7) miljoner euro, varav 813,4 (842,9) miljoonaa miljoner euro utgörs av långfristiga och 269,3 (264,9) miljoner euro av kortfristiga lån. Bolaget utfärdade under 2017 en tioårig grön obligation på 100 miljoner euro för att finansiera investeringar som på lång sikt väntas få positiva nettoeffekter för miljön.

 

Bolagets likviditet var fortsatt god. De finansiella tillgångarna och likvida medlen som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen uppgick 31.12.2017 till 83,8 (79,7) miljoner euro. Bolaget har dessutom en bindande outtagen standby-kredit på 300 miljoner euro till sitt förfogande som säkerställer likviditeten samt icke-bindande kontolimiter på 50 miljoner euro.

 

Fingrid har kreditvärderingsavtal med S&P Global (S&P) och Fitch Ratings (Fitch).

 

  • S&P behöll 31.10.2017 betyget för Fingrid Oyj:s icke-säkerställda och icke-efterställda skulder och långfristiga kreditbetyg på nivån ’AA-’ samt bolagets kortfristiga kreditbetyg på nivån ’A-1+’ med stabila utsikter.
  • Fitch Ratings (Fitch) fastställde 5.12.2017 betyget för Fingrid Oyj:s icke-säkerställda och icke-efterställda skulder till nivån ’AA-’ samt bolagets långfristiga kreditbetyg till ’A+’ och kortfristiga kreditbetyg till ’F1’ med stabila utsikter. Vid tidpunkten för beslutet var detta den högsta värdering som Fitch någonsin beviljat ett europeiskt nätbolag som är föremål för reglering.

 

Investeringar och underhåll

Bolagets totala investeringar under 2017 uppgick till 111.1 (146.7) miljoner euro, varav totalt 91.1(135.8) miljoner euro inriktades på elnätet och 14.2(3.3) miljoner euro på reservkraft. Investeringarna i IT-system utgjorde 5.7(7.5) miljoner euro. Fingrid satsade under året sammanlagt 2.6 (2.4)miljoner euro på forsknings- och utvecklingsprojekt. Bolagets investeringar kommer under de närmaste åren att ligga kring 100 miljoner euro per år.

Fingrid är en av de bästa stamnätsinnehavarna i världen på tillgångshantering och platsade återigen bland de bästa stamnätsbolagen i förra vårens upplaga av ITAMS (International Transmission Asset Management Study).

 

Totalt pågick 22 elstations- och 16 kraftledningsprojekt under 2017. De största pågående projekten anknyter till moderniseringen av den föråldrade Järnladyn, Finlands äldsta kraftledning, samt anslutning av stora produktionsanläggningar till nätet och upprätthållande av elförsörjningen i de största städerna.

 

Fingrid publicerade i juni sin utvecklingsplan för stamnätet för åren 2017–2027. Planen bygger på regionala nätutvecklingsplaner som utarbetats i samråd med kunderna. Planen beaktar även utvecklingsplanen för Östersjöregionen och den tioåriga nätplanen för hela Europa.

 

Fingrid konkurrensutsatte under året sina avtal för grundläggande underhåll av elstationer och kraftledningar samt grund- och specialunderhållet av sekundär utrustning. De nya treåriga avtalsperioderna trädde i kraft i början av 2018 och pågår fram till slutet av 2020.

 

Programmet för att utveckla arbetssäkerheten fortsatte och de säkerhetsrelaterade avtalsvillkoren uppdaterades. Bolagets egen personal drabbades av 2 (0) arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro. Anställda hos bolagets serviceleverantörer drabbades av 9 (12) arbetsolyckor, varav en var en dödsolycka och 8 resulterade i sjukfrånvaro.

 

Elsystemet

I Finland förbrukades 85,5 (85,1) terawattimmar el år 2017. Via Fingrids nät överfördes 66,2 (68,5) terawattimmar el, vilket motsvarade 75,5 (77,3) procent av den totala elöverföringen i Finland (förbrukning och transmission).

 

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod främst av import från Sverige. Under år 2017 importerades 15,6 (15,7) terawattimmar el från Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sverige uppgick till 0,4 (0,3) terawattimmar. Överföringen mellan Finland och Estland bestod främst av export från Finland till Estland, sammanlagt 1,7 (3,1) terawattimmar. Importen från Estland uppgick till 0,9 (0,7) terawattimmar. Elimporten från Ryssland låg på samma nivå som året innan, 5,8 (5,9) terawattimmar. Överföringskapaciteten var nästan fullt tillgänglig. Under år 2017 importerades 0,3 (0,2) terawattimmar el från Norge medan exporten från Finland till Norge var 0,0 (0,1) terawattimmar.

 

Leveranssäkerheten var fortsatt utmärkt: 99,9997 (99,9999) procent. Avbrottstiden vid stamnätets anslutningspunkter på grund av störningar i Fingrids nät var i genomsnitt 2,2 (1,4) minuter, vilket är klart under tioårsgenomsnittet. Kostnaderna som orsakades av avbrotten beräknades uppgå till 2,8 (3,1) miljoner euro. Inklusive automatiska återinkopplingar uppgick kostnaderna till 5,0 miljoner euro.

 

Förlusterna i stamnätet minskade jämfört med året innan och utgjorde 1,2 (1,3) terawattimmar, vilket motsvarar 1,4 (1,4) procent av den totala elöverföringen.

 

Elmarknaden

Det genomsnittliga spotpriset (systempriset) på elmarknaden var 29,41 (26,91) euro/MWh. Prisökningen på grossistmarknaden som inleddes sommaren 2016 stabiliserades under 2017. I Finland var prisnivån på grossistmarknaden högre än i övriga Norden. Prisskillnaderna och därmed även flaskhalsintäkterna minskade dock jämfört med året innan till följd av den allmänna prisökningen.

 

Fingrids flaskhalsintäkter från gränsförbindelserna mellan Finland och Sverige uppgick till 25,5 (37,5) miljoner euro. Av dessa uppkom 10,5 (29,9) miljoner euro under årets första och 15,1 (7,6) miljoner euro under årets andra hälft. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick till 0,3 (2,4) miljoner euro. I enlighet med regleringen av flaskhalsintäkter använde Fingrid flaskhalsintäkterna för 2017 till nätinvesteringen Hirvisuo-Pyhänselkä, som kommer att underlätta elöverföringen från Norra Sverige till Södra Finland.

 

Personal

Vid årets slut hade Fingrid Oyj 355 (334) anställda, inklusive visstidsanställda. Antalet fast anställda var 308 (291).

 

I slutet av året var 24 (25) procent av personalen kvinnor och 76 (75) procent män. Personalens genomsnittliga ålder var 44 (44) år.

 

Rättegångar och myndighetsförfaranden

I december 2016 väcktes talan mot Fingrid med krav om skadestånd på grund av ett påstått avtalsbrott. Handläggningen av tvisten slutade med en mellandom från tingsrätten, där man konstaterade att det inte finns några bevis för att Fingrid skulle ha gjort sig skyldigt till ett avtalsbrott.

 

Fingrid har överklagat Energimyndighetens beslut från den 2.1.2017 till den del som Energimyndigheten har ålagt Fingrid att lämna in villkoren och avgiftsgrunderna för reglerkraftsavtal till Energimyndigheten för bekräftelse. Fingrids ståndpunkt är att den gällande lagstiftningen vid tidpunkten för beslutet inte förutsatte förhandsbekräftelse av villkoren vid inköp av reglerkraft. Ärendet är fortfarande under behandling i marknadsdomstolen. Rättegången kommer inte att få några betydande konsekvenser för företagets resultat eller ekonomiska ställning.

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut och uppskattning av den framtida utvecklingen

Fingrid har 15.1.2018 meddelat Energimyndigheten och den europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ACER att de nordiska stamnätsbolagen inte kunde lämna in ett gemensamt förslag om ett nytt system för balanshantering inom den tid som EU-förordningen förutsätter. Ärendet går vidare till Europeiska kommissionen för behandling.

 

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2018 exklusive förändringar av verkliga värden på derivat och skatter väntas ligga på samma nivå som året innan. Fingrid ändrade inte stamnätsavgifterna för 2018 och målet är att uppnå det resultat som tillsynsmodellen medger.

 

Prognoser om räkenskapsperiodens resultat försvåras särskilt av osäkerheten kring stamnäts-, transmissions- och gränsöverföringsintäkter samt kostnader för reserver och förlustel. Dessa är särskilt beroende av temperaturväxlingar samt variationer i nederbörden och vattenläget i Norden som påverkar elförbrukningen och elpriserna i Finland och dess grannländer och därmed överföringsvolymen i stamnätet. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli stabil.

 

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Utgångspunkten för Fingrids utdelningspolicy är att merparten av moderbolagets vinst ska delas ut till aktieägarna. Vid beslut om utdelning beaktas dock alltid den ekonomiska situationen, företagets investerings- och utvecklingsbehov under de närmaste åren samt de aktuella ekonomiska målen.

 

För Fingrid Oyj:s moderbolag uppgick räkenskapsperiodens vinst till 123 358 401,74 euro och de utdelningsbara medlen i bokslutet till 201 312 662,75 euro. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut och enligt styrelsens uppfattning äventyrar inte heller den föreslagna vinstdispositionen bolagets betalningsförmåga.

 

Bolagets styrelse föreslår för bolagsstämman att

  • högst 68 470,00 euro betalas som utdelning på A-seriens aktier och högst 25 050,00 euro på B-seriens aktier, sammanlagt högst 173 518 010,00  euro. Utdelningen betalas ut i två delar. Den första delen på 48 700,00 för A-aktier och 17 820,00 för B-aktier, sammanlagt 123 420 140,00 euro, betalas den 4.4.2018. Den andra delen på högst 19 770,00 för A-aktier och högst 7 230,00 för B-aktier, sammanlagt högst 50 097 870,00 euro, betalas om styrelsen så beslutar efter att delårsrapporten har godkänds utifrån en fullmakt som bolagsstämman beviljar styrelsen. Fullmakten ger styrelsen rätt att besluta om utbetalning av utdelningen efter att delårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Utdelningen enligt styrelsens beslut betalas ut inom tre bankdagar efter beslutet. Fullmakten föreslås gälla fram till slutet av bolagets följande ordinarie bolagsstämma.
  • minst 27 794 652,75 euro överförs till fritt eget kapital.

 

Bolagsstämma 2018

Fingrid Oyj:s bolagsstämma hålls preliminärt den 28 mars 2018 i Helsingfors.

 

Helsingfors 1.3.2018
Fingrid Oyj
Styrelsen


 

*eSett Oy är ett företag som ägs av de finska, svenska och norska stamnätsbolagen och ansvarar för balansavräkning i Finland, Sverige och Norge.

 

Noterna har publicerats på finska och engelska.