;
5.5.2017 11:00
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1. - 31.3.2017 för Fingrid-koncernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för de första tre och nio månaderna, där man presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.
Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingrid-koncernens utveckling under perioden januari–mars 2017 och under motsvarande period 2016, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.
 • Utveclingen i januari–mars har motsvarat Fingrids förväntningar.
 • Rapporteringsperiodens omsättning var 193,0 (183,9) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av gängse värdet på derivat uppgick till 88,1 (77,0) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.
Verkställande direktör Jukka Ruusunen: Framtidens elsystem sätter förbindelserna mellan norra och södra Finland på prov och kräver stora investeringar av Fingrid
 
Södra Finland står för en stor del av elförbrukningen i Finland och kommer även efter att kraftverket Olkiluoto 3 tas i drift att ha ett elunderskott. El från norra Finland och norra Sverige måste överföras söderut för att tillgodose industrins och konsumenternas behov.
 
Vi har i samarbete med Svenska kraftnät inlett ett projekt för en tredje 400 kV växelströmsförbindelse mellan länderna som väntas bli klar senast 2025. Målet är att ansöka om status som ett projekt av gemensamt intresse inom EU för förbindelsen som kommer att kosta ungefär 200 miljoner euro. Den nya förbindelsen ökar överföringskapaciteten mellan länderna med 800 megawatt, en ökning på cirka 30 procent jämfört med nuläget. Detta kommer att öka tillgången till svensk vatten- och vindkraft på den finska sidan avsevärt och därmed öka elöverskottet i norra Finland.
 
Vi har inlett planeringen av en ny förbindelse, Skogslinjen, mellan norra och södra Finland, som kommer att gå från Uleåborg till Petäjävesi. Byggarbetet påbörjas inom ett par år. Förbindelsen blir cirka 300 kilometer lång och får en kapacitet på 700 megawatt. Investeringens värde är cirka 85 miljoner euro.
 
Förutom dessa projekt har vi tillsammans med våra svenska kollegor börjat planera ersättare till likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1 som börjar närma sig slutet av sin livstid. Planen är preliminärt att den ersättande förbindelsen ska gå över Kvarken och ha en kapacitet på 800 megawatt. Investeringens värde väntas ligga kring 350–400 miljoner euro.
 
De nya förbindelserna kommer att främja elmarknaden i hela Östersjöområdet och möjliggör en betydande ökning av andelen förnybar energi i framtiden.

 

 

Nyckeltal
 
 
 
 
M€
1−3/17
1−3/16
förändring i %
1−12/16
Omsättning
193,0
183,9
4,9
586,1
Rörelsevinst*
88,1
77,0
14,4
156,6
Vinst före skatter
73,3
73,6
-0,5
173,9
Räkenskapsperiodens vinst
58,5
59,0
-0,7
138,7
Investeringar, brutto
23,6
27,3
-13,9
146,7
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**
97,9
91,5
7,0
93,6
Räntebärande nettoskulder
929,8
936,1
-0,7
1 028,0
Balansomslutning
2 160,9
2 171,9
-0,5
2 101,8
Soliditetsgrad %
38,1
35,5
 
36,4
* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat
** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Omsättningen ökade till följd av en tariffändring i början av året.
 • Rörelseresultatet förbättrades eftersom kostnaderna förblev i det närmaste oförändrade.
 • Investeringarna minskade jämfört med motsvarande period året innan.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Inga betydande störningar i stamnätet med omfattande konsekvenser inträffade under perioden januari–mars.
 • Elförbrukningen i Finland under januari–mars var 24,0 (24,8) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 17,4 (19,3) terawattimmar el, vilket motsvarade 71,4 (73,5) procent av den totala överföringen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 17,0 (17,8) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 70,7 (71,9) procent av den totala förbrukningen i Finland.
 • Årets förbrukningstopp uppnåddes 5.1.2017 kl. 17–18, då den genomsnittliga timeffekten steg till nästan 14 300 megawatt. Vid samma tidpunkt producerades 10 000 megawatt el i Finland och resten importerades från grannländerna. Det fanns ingen risk att elen inte skulle räcka till när förbrukningen var som högst. Samma dag sattes även nytt rekord för elimporten med 4 750 megawatt.
 • Fingrid har totalt 32 pågående investeringsprojekt under 2017. Under första kvartalet fattades investeringsbeslut till ett sammanlagt värde av 13 miljoner euro.
 • Fingrid öppnade som första stamnätsbolag i Europa en informationstjänst om det finska elsystemet och elmarknaden som är fritt tillgänglig för alla. Fri tillgång till data främjar utvecklingen av nya tjänster och applikationer.
   

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 17.2.2017.

Helsingfors 5.5.2017

Fingrid Oyj
Jukka Ruusunen, verkställande direktör

Mer information:
Jukka Ruusunen, verkställande direktör
+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

Jan Montell, Ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419

Fingrid Oyj är Finlands stamnätsbolag och ansvarar för elöverföringen i stamnätet.
Varje ögonblick överför vi el från producenterna till nätbolagen och industrin. Vi
sköter elöverföringens utlandsförbindelser och främjar elmarknadens funktion.