;
16.12.2016 14:30
Pressmeddelanden

Stamnätsbolagen i Finland och Sverige går vidare med byggandet av en ny överföringsförbindelse – målet är att förbindelsen kan tas i bruk senast 2025

Stamnätsbolagen Fingrid och Svenska kraftnät har beslutat gå vidare med byggandet av en tredje växelströmsförbindelse mellan Finland och Sverige. Fingrids styrelse beslöt om saken 15.12.2016. Svenska kraftnäts styrelse har tagit ett liknande beslut tidigare. Målet är att projektet, som enligt planerna ska vara klart senast 2025, går nu in i en mer detaljerad planering, där man letar efter en för miljön lämplig sträckning för en ny kraftledning.
Elöverföringen mellan Finland och Sverige hör till de mest belastade i Europa. Elimporten från Sverige har ökat och de senaste åren har man endast under drygt hälften av tiden haft tillgång till tillräcklig gränsöverföringskapacitet för elmarknadens behov. I de flaskhalssituationer som uppstått har elpriserna i Sverige och Finland differentierats.
 
Under 2016 har Fingrid och Svenska kraftnät utrett behovet av att utveckla gränskapaciteten. Enligt utredningen är flaskhalssituationer sannolika även i framtiden, vilket innebär att det finns behov av en ny överföringsförbindelse. Den viktigaste fördelen med en ny förbindelse är en utjämning av elprisskillnaderna mellan länderna, men en tredje växelströmsförbindelse är också mycket viktig för driftsäkerheten i hela kraftsystemet i Finland, för en tillräcklig tillgång till el och för en effektivare reservmarknad.
 
Fingrid ansöker om att EU ska bevilja projektet status som Project of Common Interest (PCI) och senare även ekonomiskt stöd. Projektet går nu in i en mer detaljerad planering och senare ska det genomgå ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB).
 
Den planerade förbindelsen ökar överföringskapaciteten från Sverige till Finland med 800 megawatt, vilket innebär en ökning på cirka 30 procent jämfört med nuläget. Enligt planerna ska kraftledningen gå från Messaure i Sverige till Keminmaa i Finland och vidare till Pyhänselkä, en sträcka på cirka 370 kilometer. Kostnaderna för projektet uppskattas uppgå till knappt 200 miljoner euro. Målet är att förbindelsen kan tas i bruk senast 2025.
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428
direktör för stamnätstjänster och planering Jussi Jyrinsalo, tfn 030 395 5118 eller 040 550 2044
 
Utredningsrapporten om projektet kan läsas på bolagets webbplats: Cross-border capacity study between Finland and Sweden