;
10.12.2015 14:30
Pressmeddelanden, Aktuellt, Internationella nyheter

Möte mellan de nordiska ledarna inom energibranschen: Det nordiska samarbetet behöver större slagkraft

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen förordar tillsammans med sina nordiska kolleger om ett större samnordiskt engagemang i beslutsfattandet inom energibranschen. Energisystemet är inne i en brytningstid som kräver ett effektivare och omfattande samarbete. Målet är att grunda ett intressegruppsforum i anslutning till det nordiska energiministerrådet.
De nordiska stamnätsinnehavarna, energimyndigheterna och viktiga elproducenter höll ett gemensamt möte i Norge den 1 december 2015. Finland representerades på mötet av Fingrid, arbets- och näringsministeriet och Fortum.
 
Den nordiska elmarknaden och elsystemet står inför betydande förändringar. Energisystemet är inne i en brytningstid och övergången till ett koldioxidsnålt elsystem förutsätter territoriella lösningar och ett intensivare nordiskt samarbete. Ett av de viktigaste målen med det möte som arrangerades förra veckan var att bilda en gemensam uppfattning om utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna samt att diskutera det nordiska systemets riktning mot 2030-talet.
 
Som en lösning till ett intensivare samarbete föreslår stamnätsinnehavarna grundande av ett gemensamt nordiskt intressegruppforum 'Advisory board' i anslutning till det nordiska energiministerrådet. Det föreslagna intressegruppsforumet skulle till sin natur påminna om det så kallade Florens Forum, som koordinerar elmarknadsutvecklingen inom EU.
Intressegruppsforumets uppgift skulle vara att koordinera det nordiska samarbetet och att främja övergången till ett koldioxidsnålt elsystem på territoriell nivå.
 
Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen betraktar det föreslagna forumet som ett betydande framsteg. Ruusunen framhäver att man också skulle stärka det nationella politiska engagemanget i syfte att uppnå de territoriella målen. För närvarande saknas det t.ex. fungerande strukturer i Norden, inom ramen för vilka man kunde avtala om de territoriella målen och nödvändiga åtgärder.
 
Stamnätsinnehavarnas förslag är i linje med slutledningarna från det nordiska energiministerrådets möte i november. I samband med det konstaterade näringsminister Olli Rehn att det nordiska samarbetet på elmarknaden måste stärkas för att den snabba ökningen av förnybar energi till fullo ska kunna utnyttjas. Enligt Rehn förutsätter detta en förstärkning av överföringsförbindelserna framför allt mellan Finland och Sverige.

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428
Marknadsutvecklingschef Juha Hiekkala, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428