;
10.9.2015 10:10
Pressmeddelanden, Aktuellt

Miljökonsekvensbedömningen av de kraftledningar som behövs för kärnkraftverket Hanhikivi 1 har inletts

Finlands stamnätsbolag FingridAbp bereder sig att stärka stamnätet för elöverföring med anledning av kärnkraftverket Hanhikivi 1. Programmet för miljökonsekvensbedömning för kraftledningarna har inlämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. Arbetet med att bedöma miljökonsekvenserna, vilket stöder planeringen av kraftledningarna, kommer att färdigställas under år 2016.

Fennovoima Oy planerar att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki i Norra Österbotten. FingridAbp har granskat alternativen att ansluta kärnkraftverket till stamnätet och behoven att stärka stamnätet som en helhet och bolaget har även beaktat behoven att utveckla elöverföringen i framtiden. Kärnkraftverket Hanhikivi bör anslutas till det övriga kraftsystemet så att anslutningen möjliggör en trygg kraftverksdrift och ger kraftverket möjlighet att mata in producerad elenergi i nätet på planerat sätt i alla situationer.

Inom Fingrid bereder man sig för att bygga en kraftledningsförbindelse på 400 kilovolt från kärnkraftverket på Hanhikivi udde till Lumimetsä i Brahestad. Därtill behövs en kraftledningsförbindelse på 110 kilovolt från kärnkraftverket till Keskikylä (Pyhäjoki) och vidare från Keskikylä till Jylkkä (Kalajoki). En del av de kraftledningar som nu bedöms blir Fennovoimas anslutningsledningar och en del ansluts till Fingrids stamnät.

Fingrid och Fennovoima fattar beslut om byggande av kraftledningarna senare i takt med att Fennovoimas kärnkraftverksprojekt framskrider. Byggandet av kraftledningarna uppskattas ta cirka 2–3 år.


Miljöutredningarna ger information för planeringen av kraftledningarna

På kraftledningsprojektet tillämpas lagstadgat förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB). Med hjälp av den information och den respons som MKB-förfarandet ger kan kraftledningsrutterna ännu specificeras. Kraftledningsrutterna är förlagda till Pyhäjoki, Brahestad, Merijärvi och Kalajoki.

I programmet för bedömningen av miljökonsekvenserna beskrivs hur miljökonsekvenserna utreds. Bedömningsprogrammet har inlämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, som fungerar som kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten informerar om var bedömningsprogrammet finns till påseende, ber om utlåtanden och styr bedömningsarbetet med ett eget utlåtande. Projektet och bedömningsprogrammet kommer också att presenteras på offentliga tillställningar.

Informationen om kraftledningsprojektets konsekvenser för människan och miljön sammanställs till en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen torde bli klar på sommaren 2016.

Bilaga. Karta över de kraftledningsrutter som granskas i MKB-förfarandet

Närmare information:  
Fingrid Abp, utvecklingschef Satu Vuorikoski tfn 030 395 5195
Fingrid Abp, teknisk expert Pasi Saari tfn 030 395 5178

www.fingrid.fi
Hanhikivi 1 - ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA-menettely