;
11.9.2015 09:30
Pressmeddelanden, Aktuellt, Projekt

Fingrid gör en betydande investering för att trygga elmatningen i huvudstadsområdet

Stamnätsbolaget Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om utvecklandet av elstationen i Västersundom i Vanda. Genom investeringen säkerställer man elmatningen i Helsingfors och tryggar samhälleligt viktiga funktioner i det tätbefolkade huvudstadsområdet.

Elström matas från Fingrids stamnät till Helsingfors och Vanda via transformatorstationerna i Västersundom och Rosendal som ligger vid Ring III:an. Via dessa stationer överförs elström till cirka 800 000 invånare. Den ökade elförbrukningen i området och förändringarna i elproduktionen i Helsingfors kräver att elmatningskapaciteten stärks.

Enligt Fingrids investeringsbeslut kommer transformatorkapaciteten vid elstationen i Västersundom att utökas med en ny transformator på 400/110 kilovolt och därtill byggs ett ställverk på 400 kilovolt vid stationen samt genomförs nödvändiga kraftledningsarrangemang på 400 och 110 kilovolt. Elstationens centrala läge vid Ring III:an och invid Borgåleden beaktas i planeringen av stationsbyggnaden och kraftledningskonstruktionerna. I planeringen av den egentliga stationsbyggnaden och kraftledningarnas s.k. terminalportal som syns vid trafiklederna kommer man att utnyttja industriell formgivningskompetens.

Byggarbetena i anslutning till investeringen, som är värd cirka 20 miljoner euro, börjar nästa år och projektet färdigställs år 2017. Fingrid planerar också att under 2020-talet bygga en ny kabelförbindelse på 400 kilovolt närmare Helsingfors centrum. Utvecklandet av elstationen i Västersundom bidrar för egen del till genomförandet av denna plan.

 
Närmare information:
direktör, stamnätstjänster och planering, Jussi Jyrinsalo, tfn 040 550 2044