;
30.4.2014 11:00
Börsmeddelanden, Aktuellt

Januari–mars 2014 Fingrids omsättning och vinst förbättrades under översiktsperioden

Jämförelsesiffrorna inom parentes hänför sig till motsvarande period året innan, om inte annat nämns. Januari–mars 2014: Fingrids omsättning och vinst förbättrades under översiktsperioden • I januari–mars omsatte koncernen 191 (171) miljoner euro • Koncernens rörelsevinst under årets första kvartal uppgick till 79 (79) miljoner euro • Koncernens vinst under översiktsperioden uppgick till 62 (55) miljoner euro • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 73 (38) miljoner euro • De räntebärande nettoskulderna var 1 002,8 (992,5) miljoner euro • Investeringarna var 32 (34) miljoner euro • Soliditetsgraden var 32,0 (29,3) procent • Resultatet per aktie uppgick till 18 744 (16 550) euro

 

NYCKELTAL
 
13/14
13/13
förändring i %
112/2013
Omsättning
Mn euro
191,3
170,6
12,1
543,1
Investeringar, brutto
Mn euro
31,6
34,4
-8,2
225,3
investeringar av omsättningen
%
16,5
20,2
 
41,5
Utgifter för forskning och utveckling
Mn euro
0,4
0,4
-8,1
1,8
av omsättningen
%
0,2
0,2
 
0,3
Antal anställda i genomsnitt
 
287
268
 
277
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut
 
289
 
276
 
287
Löner och arvoden totalt
Mn euro
5,1
4,57
 
19,0
Rörelsevinst
Mn euro
79,3
79,1
0,3
115,3
av omsättningen
%
41,5
46,4
 
21,2
Vinst före skatter
Mn euro
77,8
72,8
6,9
87,3
av omsättningen
%
40,7
42,7
 
16,1
Översiktsperiodens vinst
Mn euro
62,3
55,0
13,3
90,7
Översiktsperiodens totalresultat
Mn euro
61,9
50,3
23,2
86,1
Avkastning på investerat kapital
%
 
 
 
6,3
Avkastning på eget kapital
%
 
 
 
15,0
Soliditetsgrad
%
32,0
29,3
 
29,5
Räntebärande nettoskulder
Mn euro
1 002,8
992,5
1,0
1076,7
Nettoskuldsättningsgrad
%
142,3
160,1
 
167,5
Resultat/aktie
18 744,1
16 550,4
13,3
27 277,9
Utdelning/A-aktie
 
 
 
2 018,26*
Utdelning/B-aktie
 
 
 
2 018,26*
Eget kapital/aktie
211 907
186 478
13,6
193 293
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
7,4
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
7,4
Antalet aktier
 
 
 
 
 
A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
B-seriens aktier
st.
1247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3325
3 325
 
3 325

 * Styrelsens förslag till bolagsstämman
 

Fingrids VD Jukka Ruusunen om delårsrapporten:

"Finland importerade förmånlig el från väst – överföringsförbindelserna hade en hög användningsgrad”

Tillgången till förmånlig el har varit god i Norden och mängden el som överfördes till Finland var betydligt större än året innan. Elöverföringsförbindelserna mellan Finland och Sverige har fungerat bra och Fingrid har kunnat erbjuda marknaden full överförings¬kapacitet nästan hela tiden. Överföringskapaciteten har emellertid inte räckt till för marknadens behov i alla situationer och på grund av detta har Finlands områdespris varit högre än områdespriset i Sverige. Överföringsförbindelserna fungerade utmärkt även under vinterns konsumtionstoppar, under vilka Finland är starkt beroende av importel.

Intäkterna från Fingrids stamnät uppgick till 124 miljoner euro som en följd av tariff¬höjningen på 8 procent, som genomfördes i början av året, och de ökade intäkterna av stamnätets anslutningsavgifter. Elkonsumtionen i Finland sjönk 3,3 procent jämfört med motsvarande period år 2013. På motsvarande sätt överförde Fingrid något mer el i sitt nät under räkenskapsperioden än under motsvarande period året innan. Importen av el från Ryssland till Finland minskade avsevärt jämfört med förra året, vilket syns i form av en minskning med tre miljoner euro i intäkterna av gränsöverföringen. Å andra sidan ökade flaskhalsintäkterna i anslutning till skillnaderna i områdespriserna mellan Finland och Sverige till 15 miljoner euro då de var en miljon euro under motsvarande period året innan.

FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1–3/2014

Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av denna delårsrapport har Fingrid iakttagit samma principer som i sitt årsbokslut 2013, med undantag för säkringsredovisningen av elderivat, som upphörde vid ingången av år 2014. Hela värdeförändringen på grund av de aktuella derivaten har således redovisats och kommer även härefter att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan och så att den minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i jämna rater under åren 2015 och 2016.

Ekonomiskt resultat

Koncernens omsättning ökade under översiktsperioden till 191 (171) miljoner euro och de övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 (1) miljoner euro.

Intäkterna från stamnätet var 124 (116) miljoner euro. Till de ökade intäkterna bidrog tariffhöjningen på åtta procent som genomfördes från ingången av året och de ökade intäkterna från stamnätets anslutningsavgifter. Elkonsumtionen i Finland sjönk 3,3 procent jämfört med motsvarande period år 2013. Fingrid överförde i motsvarande grad en något större mängd el i sitt nät under översiktsperioden än under motsvarande period året innan, dvs. 18,2 (17,6) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel hölls på samma nivå som året innan och var 41 (40) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige ökade mycket kraftigt och var 15 (1) miljoner euro. De ökade flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige berodde på marknadssituationen och de ökade skillnaderna i områdespriserna. Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland sjönk till 2 (5) miljoner euro, vilket berodde på minskad import från Ryssland. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland samt transmissionsintäkterna sjönk från nivån under motsvarande period året innan.

Kostnaderna för balanseringsel sjönk och de uppgick till 27 (32) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel ökade med tre miljoner euro, vilket berodde på det ökade priset på förlustel. Vid utgången av översiktsperioden hade cirka 98 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2014 skyddats till medelpriset 44,1 euro per megawattimme. Avskrivningarna ökade med tre miljoner euro då betydande nya investeringsprojekt färdigställdes. Kostnaderna för reserver som säkerställer stamnätets driftssäkerhet ökade något och var 13 (12) miljoner euro. Personal- och transmissionskostnaderna samt kostnaderna för underhållshantering låg i stort sett på samma nivå som året innan.

 

Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)
1-3/14
13/13
förändring i %
 
 
 
 
Intäkter från stamnät
124
116
7,1
Försäljning av balanseringsel
41
  40
3,9
Transmissionsintäkter
4
   3
39,3
Intäkter från gränsöverföring
2
   5
-49,7
Flaskhalsintäkter FinlandEstland*
0
   1
-18,9
Intäkter från effektreserv**
2
   5
-56,4
Flaskhalsintäkter FinlandSverige
15
   1
2 087,5
Övrig omsättning
2
   1
46,4
Övriga rörelseintäkter
1
   1
25,0
 
 
 
 
Omsättning och övriga intäkter totalt
191
171
12,2

 

Kostnader (miljoner €)
13/14
13/13
förändring i %
 
 
 
 
Köp av balanseringsel
27
32
-14,0
Kostnader för förlustel
18
15
22,5
Avskrivningar
22
19
14,1
Näthyror Estlink*
0
  1
-100,0
Kostnader för reserver
13
12
7,1
Personalkostnader
6
  6
12,9
Kostnader för effektreserv**
2
  5
-57,4
Kostnader för underhållshantering
3
  4
-31,8
Transmissionskostnader
3
  3
12,7
Övriga kostnader
11
  8
43,6
 
 
 
 
Kostnader totalt
106
103
2,4
 
 
 
 
Rörelsevinst utan förändringar i värdet på tillgångsderivat
87
69
26,8
Koncernens rörelsevinst
79
79
0,3

* Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 0,4 miljoner euro. Det uppstod inga kostnader (näthyror Finland–Estland) under översiktsperioden, eftersom Estlink-förbindelsen har varit i Fingrids ägo sedan 30.12.2013. Innan förbindelsen överfördes i Fingrids ägo betalades flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland i form av näthyror till förbindelsens ägare.
** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för effektreservlagen.


Koncernens rörelsevinst uppgick till 79 (79) miljoner euro och den innefattar värdeförändringar i tillgångsderivat på -8 (11) miljoner euro. Resultatet före skatter uppgick till 78 (73) miljoner euro. Översiktsperiodens vinst var 62 (55) miljoner euro och totalresultatet 62 (50) miljoner euro. Koncernens kassaflöde från affärsrörelsen minskat med investeringar var 73 (38) miljoner euro. Vid utgången av översiktsperioden var soliditetsgraden 32,0 (29,3) procent.

Säsongvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens resultat för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade översiktsperioden.

Investeringar och underhåll

Likströmsförbindelsen med hög spänning mellan Estland och Finland, EstLink 2, har stått till marknadens förfogande från ingången av år 2013. Förbindelsen överläts till ägaren i februari 2014, och den har i betydlig grad ökat elöverföringen mellan länderna. EstLink 2 invigdes officiellt i bruk den 6 mars 2014 vid motsvarande evenemang i Püssis i Estland och i Borgå. Förbindelsen tredubblade överföringskapaciteten mellan Finland och Estland och avlägsnade en av de värsta flaskhalsarna i elöverföringen i Östersjöområdet. Det krävande storprojektet höll både tidtabell och budget.

Byggandet av vindkraft har gått raskt framåt i norra Österbotten. Vid årsskiftet gjorde Fingrid nya investeringsbeslut i anslutning till Siikajoki, Raasakka, Keminmaa, Taivalkoski och Ossauskoski. I Siikajoki kommer man att bygga en ny 110 kilovolts elstation för att kunna ansluta områdets vindkraft till nätet. Dessutom kommer man att förnya de gamla kraftledningarna i Raasakka och att dra 110 kilovolts ledningen Isohaara–Taivalkoski till Keminmaa. På stationerna i Taivalkoski och Ossauskoski görs grundförbättringar. Värdet av dessa investeringar uppgår sammanlagt till cirka 15 miljoner euro.

Fingrid har ett flertal pågående betydande projekt på västkusten. Ett av de största är helheten Ulvila–Kristinestad som omfattar två kraftledningsprojekt och två elstationsprojekt. Delprojekten har inletts och framskrider enligt planen. Hela projektet kommer att färdigställas i början av hösten 2014.

Kraftledningsprojektet Hikiä-Forssa kommer att inledas under vårens lopp. Den varma vintern har varit krävande med tanke på grundläggningsarbetet, men trots detta har arbetena framskridit enligt tidtabellen. Enligt Fingrids uppdaterade arbetarskyddskrav har för projektet för första gången särskilt utsetts en säkerhetsinspektör, som Fingrid betalar för.

Kraftledningsprojektet i Varkaus–Kontiolahti i östra Finland har framskridit enligt planen. I projektet uppfördes den första 100 kilovolts åkerstolpen mellan Varkaus–Hovinpaikka med samma design som Fingrids 400 kilovolts åkerstolpe, vilken belönades med priset Fennia Design Prize.  Sammanlagt kommer man att uppföra 25 dylika åkerstolpar inom ramen för detta projekt. Åkerstolpar används närmast för att ersätta stagade portalstolpar på åkrar, vilket frigör åkerarealer för jordbruket.

Kraftsystem

Mellan ingången av året och utgången av mars förbrukades 23,8 terawattimmar el i Finland (24,6 TWh år 2012). Via Fingrids nät överfördes under samma period 18,2 (17,6) terawattimmar el, vilket motsvarade 76 (72) procent av förbrukningen i Finland.

Den inhemska produktionskapaciteten av el och elimporten räckte gott och väl till för att täcka vinterns konsumtionstopp. Enligt Fingrids mätningar för förbruksövervakningen uppgick elförbrukningen vintern 2014 som mest till cirka 14 288 megawatt. I början av året producerades det som mest cirka 12 100 megawatt el i Finland, och kraftverken fungerade under köldperioden utan några väsentliga störningar. Det fanns inget behov av att aktivera den rikstäckande effektreservkapaciteten på 365 megawatt.

På grund av marknadssituationen har en stor mängd el överförts från Sverige till Finland. Importkapaciteten har i huvudsak varit fullt tillgänglig under översiktsperioden. Den största kapacitetsbegränsningen inträffade den 20 mars 2014 i samband med en störning i förbindelsen Fenno-Skan 2. Förbindelsen var ur bruk under ett knappt dygn.

Under perioden januari–mars importerades 5,1 (2,3) terawattimmar el från Sverige till Finland och 0,0 (0,3) terawattimmar el exporterades från Finland till Sverige.

Under perioden januari–mars har elöverföringskapaciteten vid de ryska och estniska gränserna inte drabbats av några betydande begränsningar i överföringen. Den nya förbindelsen EstLink 2 till Estland har stått till marknadens förfogande nästan hela tiden. En stor mängd el har exporterats till Estland via förbindelserna Estlink 1 och 2, men under de timmar när konsumtionen var som högst i Finland vände riktningen så att Finland importerade el från Estland. Den 12 mars 2014 gjordes en framgångsrik teknisk testning av elöverföringen i bägge riktningar i den ryska förbindelsen. Mängden importerad el från Ryssland har varierat stort beroende på marknadssituationen och tiden på dygnet. Finland importerade 0,9 (1,8) terawattimmar el från Ryssland och 0,01 (0,2) terawattimmar el från Estland. Exporten till Estland uppgick till 1,3 (0,3) terawattimmar.

Den största störningen under översiktsperioden inträffade den 24 mars 2014 då det uppstod ett fel i 110 kilovolts kraftledningen Hikiä–Forssa. Ett träd som hade fallit på kraftledningen orsakade ett elavbrott på några timmar hos 24 000 kunder. Vid tidpunkten för händelsen var kopplingsläget exceptionellt i området på grund av servicearbeten, vilket orsakade en mer omfattande och längre störning än normalt. I Hyvingeområdet föll en 400 kilovolts stolpe i samband med att grunden byttes ut den 25 mars 2014. Störningen orsakade varken leveransavbrott eller personskador. I samband med störningen i förbindelsen Fenno-Skan 2 den 20 mars 2014 skaffades ersättande el till ett värde av nästan två miljoner euro genom att starta upp reservkraftverk och genom att köpa el från inhemska leverantörer och från Ryssland.

För att förbättra den försämrade frekvenskvaliteten för nordisk el har de nordiska stamnätsbolagen fortsatt testanvändningen av en ny typ av reserv – en automatisk frekvensregleringsreserv. Reserven upprätthålls för valda timmar med högst 300 megawatt, av vilken Fingrids andel är högst 69 megawatt.

 

Användning av kraftsystemet
1-3/14
13/13
 
 
 
Elförbrukning i Finland TWh
23,8
24,6
Fingrids överföringsvolym TWh
18,2
17,6
Fingrids volym för förlustel TWh
0,3
  0,3
Elöverföring FinlandSverige
 
 
export till Sverige TWh
0
  0,3
import från Sverige TWh
5,1
  2,3
Elöverföring FinlandEstland
 
 
export till Estland TWh
1,3
  0,3
import från Estland TWh
0
  0,2
Elöverföring FinlandRyssland
 
 
Import från Ryssland TWh
0,9
  1,8

 

 

Elmarknad

Priskopplingen av dygnsmarknaden, dvs. spotmarknaden i nordvästra Europa (NWE) togs i bruk i februari. Inom förfarandet beräknas hela områdets elpris för följande dygns timmar samtidigt med beaktande av samtliga köp- och försäljningsbud samt överföringskapaciteter. Arrangemanget omfattar de nordiska länderna, Baltikum, Tyskland, Frankrike, Beneluxländerna och Storbritannien. Elbörserna och stamnätsbolagen i området har förberett detta ända sedan år 2010. Avsikten är att utvidga priskopplingen till de övriga länderna i Europa inom de närmaste åren.

Under årets första kvartal uppgick medelpriset (systempriset) på el på Nord Pools spotmarknad till 30 (42) euro per megawattimme och områdespriset i Finland till 35 (42) euro per megawattimme.

Under början av året använde Fingrid 2,9 (0,1) miljoner euro för motköp.

 

Elmarknad
1-3/14
13/13
 
 
 
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris
30,19
42,03
Finlands områdespris €/MWh, medelpris
35,24
42,10
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige         Mn euro*
30,0
  1,4
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
62,0
  7,4
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland,
Mn euro*
0,8
  1
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
11,3
26,5
 
 
 

* Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.


Finansiering

Koncernens finansieringssituation var fortsättningsvis på nöjaktig nivå. Under översiktsperioden uppgick koncernens finansiella kostnader till 9 (7) miljoner euro netto. Finansiella kostnader utan förändringar i värdet på derivat uppgick till 12 (5) miljoner euro netto. Finansiella tillgångar och likvida medel som upptas till verkligt värde med resultatpåverkan uppgick den 31 mars 2014 till 230 (225) miljoner euro. Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 (250) miljoner euro till sitt förfogande.

De räntebärande skulderna uppgick till 1 233 (1 218) miljoner euro, varav andelen långfristiga skulder var 973 (1 056) miljoner euro och andelen kortfristiga skulder 260 (161) miljoner euro.

I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 39 (80) miljoner euro.

Personal

Antalet anställda inom koncernen var under översiktsperioden i medeltal 287 (268) personer.

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Händelser efter översiktsperioden och bedömning av utvecklingen under slutet av året

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2014 exkl. förändringar i det verkliga värdet på derivat och före skatter väntas öka från året innan. Prognostiseringen av resultatet för hela året försvåras av kostnaderna för reserver och osäkerheten i flaskhalsintäkterna och i de ryska gränsöverföringsintäkterna.

 

 
 
Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419