;
24.7.2014 12:40
Börsmeddelanden

Fingridkoncernens delårsrapport 1.1. - 30.6.2014

Jämförelsetalen inom parentes hänför sig till motsvarande period året innan, om inte annat anges. Den ekonomiska utvecklingen i januari–juni 2014 • I januari–juni omsatte koncernen 305 (280) miljoner euro • Koncernens rörelsevinst uppgick till 99 (69) miljoner euro • Koncernens vinst under räkenskapsperioden uppgick till 76 (40) miljoner euro • Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 97 (39) miljoner euro • De räntebärande nettoskulderna var 1 056 (977) miljoner euro • Investeringarna uppgick till 57 (64) miljoner euro • Soliditetsgraden var 29,8 (28,9) procent • Resultatet per aktie uppgick till 22 906 (11 990) euro Den ekonomiska utvecklingen i april–juni 2014 • I april–juni omsatte koncernen 114 (110) miljoner euro • Koncernens rörelsevinst under årets andra kvartal var 20 (-10) miljoner euro • Koncernens vinst under räkenskapsperioden uppgick till 14 (-15) miljoner euro

 

NYCKELTAL
 
16/14
16/13
föränd-ring i %
46/14
46/13
föränd-ring i %
112/13
Omsättning
Mn euro
305,3
280,1
9,0
114,1
109,5
4,1
543,1
Investeringar, brutto
Mn euro
57,5
63,6
-9,6
25,9
29,1
-11,2
225,3
investeringar av omsättningen
%
18,8
22,7
 
22,7
26,6
 
41,5
Utgifter för forskning och utveckling
Mn euro
0,9
0,9
1,9
0,5
0,4
11,7
1,8
av omsättningen
%
0,3
0,3
 
0,4
0,4
 
0,3
Antal anställda i genomsnitt
 
297
282
5,3
306
288
6,2
277
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut
 
317
296
7,1
317
296
7,1
287
Löner och arvoden totalt
Mn euro
10,4
9,4
10,2
5,2
4,8
8,1
19,0
Rörelsevinst
Mn euro
99,0
69,0
43,6
19,7
-10,2
293,4
115,3
av omsättningen
%
32,4
24,6
 
17,2
-9,3
 
21,2
Vinst före skatter
Mn euro
95,0
52,7
80,4
17,2
-20,1
185,5
87,3
av omsättningen
%
31,1
18,8
 
15,1
-18,4
 
16,1
Räkenskapsperiodens vinst
Mn euro
76,2
39,9
91,0
13,8
-15,2
191,3
90,7
Räkenskapsperiodens totalresultat
Mn euro
75,8
35,6
112,8
13,9
-14,6
195,1
86,1
Avkastning på investerat kapital (ROI)
%
 
 
 
 
 
 
6,3
Avkastning på eget kapital (ROE)
%
 
 
 
 
 
 
15,0
Soliditetsgrad
%
29,8
28,9
3,1
29,8
28,9
3,1
29,5
Räntebärande nettoskulder
Mn euro
1 056,2
977,3
8,1
1 056,2
977,3
8,1
1 076,7
Nettoskuldsättning
 
1,7
1,7
 
1,7
1,7
 
1,7
Resultat/aktie
euro
22 905,6
11 990,3
91,0
 
 
 
27 277,9
Utdelning/A-aktie
 
 
 
 
 
 
29 788,3
Utdelning/B-aktie
euro
 
 
 
 
 
 
16 038,5
Eget kapital/aktie
euro
191 459
178 125
7,5
 
 
 
193 293
Utdelning/resultat A-aktie
%
 
 
 
 
 
 
109,2
Utdelning/resultat B-aktie
%
 
 
 
 
 
 
58,8
Antalet aktier
 
 
 
 
 
 
 
 
A-seriens aktier
st.
2 078
2 078
 
2 078
2 078
 
2 078
B-seriens aktier
st.
1 247
1 247
 
1 247
1 247
 
1 247
Totalt
st.
3 325
3 325
 
3 325
3 325
 
3 325

 

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen: "Stor elimport till Finland under början av året"

Fingrids resultat utvecklades i sin helhet gynnsamt under början av året.

Fingrids överföringsförbindelser till Sverige har varit i aktivt bruk under början av året. Överföringsförbindelserna räcker emellertid inte i alla förhållanden till för en så pass omfattande elimport, vilket har lett till ett större områdespris på el i Finland jämfört med övriga Norden. Vid maximal import återspeglas fel i överföringsförbindelserna omedelbart i elpriset. På grund av marknadsläget har Fingrids flaskhalsintäkter varit klart högre under den första halvårsperioden jämfört med året innan.

Bolaget har fortsatt att genomföra sitt investeringsprogram, som uppgår till cirka 150 miljoner euro per år. Investeringarnas tyngdpunkt har flyttats till västkusten. Utbyggandet av vindkraften syns också i bolagets investeringsprogram. Under vårens lopp har bolaget fattat fem investeringsbeslut som gäller kraftledningar och elstationer, vilka betjänar anslutningen av vindkraft till stamnätet. Investeringarna uppgår till ett gemensamt värde på över 50 miljoner euro och projekten färdigställs under åren 2015 och 2016.

Redovisningsprinciper

Fingrids delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Vid upprättandet av denna delårsrapport har Fingrid iakttagit samma principer som i sitt årsbokslut 2013, med undantag för säkringsredovisningen av elderivat, som upphörde från ingången av år 2014. På grund av detta har hela värdeförändringen på de aktuella derivaten redovisats och kommer även i fortsättningen att redovisas i resultaträkningen. Säkringsfonden i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan, så att resultatet minskar med 11,6 miljoner euro, i jämna rater under åren 2015 och 2016.

Ekonomiskt resultat

Under det andra kvartalet uppgick koncernens omsättning till 114 (109) miljoner euro. Stamnätsintäkterna uppgick under det andra kvartalet till 61 (57) miljoner euro. Övriga rörelseintäkter var 1 (2) miljoner euro. Under det andra kvartalet uppgick kostnaderna till 106 (107) miljoner euro.

Koncernens omsättning i januari–juni uppgick till 305 (280) miljoner euro. Stamnäts-intäkterna ökade under början av året till 185 (173) miljoner euro, i huvudsak som en följd av den tariffhöjning på åtta procent som gjordes i början av året. Övriga rörelseintäkter var 2 (3) miljoner euro. Kostnaderna i januari–juni uppgick till 211 (210) miljoner euro.

I januari–juni höll sig elförbrukningen på samma nivå som ett år tidigare och var 42,7 (43,4) terawattimmar. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 77 (75) miljoner euro. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige ökade betydligt till 24 (5) miljoner euro. De ökade flaskhalsintäkterna berodde på marknadsläget, vilket inneburit att Finland har importerat en betydlig mängd el från Sverige. Intäkterna från gränsöverföringen via förbindelsen mellan Finland och Ryssland sjönk till 4 (8) miljoner euro, vilket berodde på en minskad import från Ryssland. Flaskhalsintäkterna från förbindelserna mellan Finland och Estland sjönk och transmissionsintäkterna ökade från nivån under motsvarande period året innan.

Kostnaderna för balanseringsel var mindre än förra året, 52 (58) miljoner euro. Således beslutade man i juni sänka balanseringstjänstens priser från den 1 augusti 2014. Kostnaderna för förlustel ökade till 34 (27) miljoner euro som en följd av större förluster än under jämförelseperioden och det förhöjda priset på förlustel. Vid utgången av juni hade cirka 96 (97) procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2014 skyddats till medelpriset 42,4 (47,3) euro per megawattimme.

Kostnaderna för reserver som säkerställer stamnätets driftssäkerhet sjönk under översiktsperioden till 28 (32) miljoner euro som en följd av lägre marknadspriser på reserver och det goda marknadsläget. Avskrivningarna ökade med sex miljoner euro som en följd av att flera investeringsprojekt färdigställdes. Underhållskostnaderna sjönk till 7 (9) miljoner euro. Kostnaderna för att reparera ett fel i likströmsförbindelsen Fenno-Skan 1 höjde underhållskostnaderna året innan.

 

Omsättning och övriga intäkter (miljoner euro)
16/14
16/13
Föränd­ring i %
46/14
46/13
Föränd­ring i %
Intäkter från stamnät
185
173
6,9
61
57
6,5
Försäljning av balanseringsel
77
75
2,2
35
35
0,1
Transmissions-intäkter
7
5
27,4
3
2
14,0
Intäkter från gränsöverföring
4
8
-46,3
2
3
-39,9
Flaskhalsintäkter FinlandEstland*
1
2
-73,9
0
2
-90,7
Intäkter från effektreserv**
4
9
-56,9
2
5
-57,4
Flaskhalsintäkter FinlandSverige
24
5
412,2
9
4
123,0
Övrig omsättning
4
3
51,4
2
1
56,1
Övriga rörelseintäkter
2
3
-37,0
1
2
-70,6
 
 
 
 
 
 
 
Omsättning och övriga intäkter totalt
307
283
8,6
115
111
3,0

 

 

Kostnader (miljoner euro)
16/14
16/13
förändring i %
46/14
46/13
förändring i %
Köp av balanseringsel
52
58
-11,8
24
27
-9,3
Kostnader för förlustel
34
27
25,4
16
12
29,0
Avskrivningar
46
40
14,6
24
20
15,0
Näthyror Estlink
0
2
-100,0
0
2
-100,0
Kostnader för reserver
28
32
-12,9
15
20
-24,6
Personalkostnader
12
11
8,0
6
6
3,5
Kostnader för effektreserv**
4
9
-57,6
2
5
-57,7
Kostnader för underhålls­hantering
7
9
-27,9
4
5
-24,9
Transmissions-kostnader
5
5
6,5
2
2
-0,3
Övriga kostnader
24
15
57,4
12
7
72,3
 
 
 
 
 
 
 
Kostnader totalt
211
210
0,6
106
107
-1,1
 
 
 
 
 
 
 
Rörelsevinst utan förändringar i värdet på tillgångsderivat
96
73
31,4
9
4
103,8
Koncernens rörelsevinst, IFRS
99
69
43,6
20
-10
293,4

* Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 0,6 miljoner euro. Det uppstod inga kostnader (näthyror Finland–Estland) under översiktsperioden, eftersom Estlink-förbindelsen har varit i Fingrids ägo sedan 30.12.2013. Innan förbindelsen överfördes i Fingrids ägo betalades flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland i form av näthyror till förbindelsens ägare.
** Intäkter och kostnader för effektreserven anknyter till säkerställande av tillräcklig el under elkonsumtionstoppar inom ramen för lagen om en effektreserv.

Under det andra kvartalet var koncernens rörelsevinst 19,7 (-10,2) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 17,2 (-20,1) miljoner euro. Översiktsperiodens vinst var 13,8
(-15,2) miljoner euro och totalresultatet 13,9 (-14,6) miljoner euro. Koncernens nettokassaflöde från affärsrörelsen minskat med investeringarnas nettokassaflöde var under översiktsperioden 24 (39) miljoner euro positivt.

Koncernens rörelsevinst var i början av året 99 (69) miljoner euro. Vinsten före skatter uppgick till 95 (53) miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var 76 (40) miljoner euro och totalresultatet 76 (36) miljoner euro. De största positiva differenserna jämfört med motsvarande period året innan kan förklaras med förändringarna i derivatens verkliga värde (19 miljoner euro) och de nordiska flaskhalsintäkterna (19 miljoner euro). Koncernens nettokassaflöde från affärsrörelsen minskat med investeringarnas nettokassaflöde var i början av året 97 (39) miljoner euro positiv. Vid utgången av översiktsperioden var soliditetsgraden 29,8 (28,9) procent.

Säsongvariationer är utmärkande för koncernens vinst under räkenskapsperioden, och därför kan räkenskapsperiodens vinst för hela året inte direkt uppskattas utifrån vinsten från den avslutade översiktsperioden.

Investeringar och underhåll

Fingrids investeringsprogram framskrider som planerat. Tiotals projekt som förbättrar stamnätets driftssäkerhet och överföringskapacitet pågår på olika håll i Finland. Investeringsprogrammets tyngdpunkt håller på att flyttas till västkusten. Till de största projekten hör förbindelsen Hikiä–Forssa, värd 25,5 miljoner euro och Ulvsby–Kristinestad, värd 16,7 miljoner euro.

Under översiktsperioden fattades beslut om att bygga en 400 kilovolts kraftledning mellan Hirvisuo och Kalajoki, vars totalkostnader uppgår till cirka 18 miljoner euro. Fingrid har fattat fem investeringsbeslut under vårens lopp som avser att betjäna anslutningen av vindkraft till stamnätet. Totalvärdet av de investeringar som är avsedda att färdigställas 2015–2016 är över 50 miljoner euro. Enligt Finlands energi- och klimatstrategi är målet att utöka vindkraftsproduktionen till 9 terawattimmar fram till år 2025.

Kraftledningarnas driftssäkerhet har innevarande år förbättrats genom att röja cirka 5 000 hektar ledningsgator och genom att åtgärda trädbeståndet längs kantzoner på ett cirka 900 kilometer långt område.

Enligt den internationella jämförelsen av stamnätsbolagen ITOMS (International Transmission Operations & Maintenance Study), som publicerades under våren, konstaterades Fingrids underhållsverksamhet höra till de bästa i världen både mätt enligt kvalitet och kostnader.

Kraftsystem

I Finland förbrukades 18,9 (18,9) terawattimmar el under april–juni. I januari–juni var elförbrukningen i Finland 42,7 (43,4) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 34 (32,5) terawattimmar el, vilket motsvarade 79,6 procent av förbrukningen i Finland.

Under perioden april–juni importerade Finland 4,2 (2,6) terawattimmar el från Sverige och exporterade 0,04 (0,3) terawattimmar el till Sverige. Under perioden januari–juni importerade Finland 9,3 (4,8) terawattimmar el från Sverige och exporterade 0,07 (0,6) terawattimmar el till Sverige.

Under perioden april–juni importerade Finland 0,02 (0,2) terawattimmar el från Estland och exporterade 1,0 (0,3) terawattimmar el till Estland. Under perioden januari–juni importerade Finland 0,03 (0,4) terawattimmar el från Estland och exporterade 2,3 (0,6) terawattimmar el till Estland.

Under perioden april–juni importerades 0,5 (0,9) terawattimmar el och under perioden januari–juni importerades 1,3 (2,7) terawattimmar el från Ryssland till Finland. Elöverföringskapaciteten från Ryssland till Finland har varit tillgänglig till fullo, med undantag för de underhållsarbeten som gjordes i det ryska nätet under april månad. Under underhållsarbeten är överföringskapaciteten mindre än normalt, men emellertid tillräcklig för marknadens behov. Importen av elkraft från Ryssland har varit småskalig på samma sätt som året innan. Variationerna i importen under ett dygn är emellertid stora.

Likströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige Fenno-Skan 1 föll ur drift den 25 maj 2014 och var ur drift fram till tisdagen den 27 maj 2014. Estlands likströmsförbindelse EstLink 2 föll ur drift den 25 juni och kunde återkopplas den 26 juni. Fenno-Skan 1 föll ur drift på nytt den 28 juni och kunde återkopplas den 29 juni.

I Österbotten krävde de pågående investeringsarbetena avbrottsarrangemang och stamnätets driftssäkerhet säkerställdes i maj–juni genom att köpa el till nätet från lokala producenter i området och genom att använda Fingrids reservkraftverk i Kristinestad.

 

Användning av kraftsystemet
16/14
16/13
46/14
46/13
Elförbrukning i Finland TWh
42,7
43,4
18,9
18,9
Fingrids överföringsvolym TWh
34,0
32,5
15,8
14,9
Fingrids volym för förlustel TWh
0,6
0,5
0,3
0,2
Elöverföring FinlandSverige
 
 
 
 
export till Sverige TWh
0,07
0,6
0,04
0,3
import från Sverige TWh
9,3
4,8
4,2
2,6
Elöverföring FinlandEstland
 
 
 
 
export till Estland TWh
2,3
0,6
1,0
0,3
import från Estland TWh
0,03
0,4
0,02
0,2
Elöverföring FinlandRyssland
 
 
 
 
Import från Ryssland TWh
1,3
2,7
0,5
0,9

 

 

Elmarknad

Under årets andra kvartal uppgick medelpriset (systempriset) på el i Norden under april–juni till 25,68 (38,75) euro per megawattimme och områdespriset i Finland till 34,55 (39,93) euro per megawattimme. Under perioden januari–juni uppgick medelpriset på den nordiska spotmarknaden till 27,92 (40,37) euro per megawattimme och områdespriset i Finland till 34,89 (41,01) euro per megawattimme.

Under perioden januari–juni uppgick Fingrids kostnader för mothandel till cirka 6,5 (0,5) miljoner euro. Dessa anslöt sig till säkerställandet av driftssäkerheten i samband med avbrottsarrangemangen i anslutning till investeringsprojekten samt till störningarna i Fenno Skan-förbindelserna.

 

Elmarknad
16/14
16/13
46/14
46/13
Nord Pool systempris euro/MWh, medelpris
27,92
40,36
25,68
38,75
Finlands områdespris euro/MWh, medelpris
34,89
40,99
34,55
39,96
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige Mn euro*
47,7
9,3
17,7
7,9
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*
46,7
9,3
31,5
11,1
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland, Mn euro*
1,1
4,4
0,3
3,4
Flaskhalstimmar mellan Finland och Estland %*
6,86
29,9
2,43
33,3

* Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. De intäkter och kostnader som dessa förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.

 

Finansiering

Koncernens finansieringssituation var på en fortsatt nöjaktig nivå. Under perioden april-juni uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 3 (10) miljoner euro. Under perioden januari–juni uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 5 (17) miljoner euro, i vilka ingår en förändring i derivatens gängse värde, som var 5 miljoner euro positiv (7 miljoner euro negativ). De finansiella tillgångar och likvida medel som upptas till gängse värde med resultatpåverkan uppgick den 30 juni 2014 till 203 (215) miljoner euro. Dessutom har bolaget en olyft kreditlimit på 250 miljoner euro till sitt förfogande.

De räntebärande lånen uppgick till 1 260 (1 192) miljoner euro, varav de långfristiga lånen uppgick till 1 012 (1 018) miljoner euro och de kortfristiga lånen till 248 (174) miljoner euro.

Motpartsrisken beträffande de finansiella derivatavtalen uppgick till 34 (50) miljoner euro.

Under det andra kvartalet arrangerade bolaget finansiering från den privata kapitalmarknaden för 110 miljoner euro med en maturitet på 15 år.

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ändrade den 14 april 2014 Fingrid Abp:s utsikter (outlook) från stabila till negativa. De försämrade utsikterna var en direkt följd av en motsvarande försämring av utsikterna för finska staten, som är majoritetsägare i Fingrid.

Personal

Antalet anställda inom koncernen uppgick under början av året till i genomsnitt 297 (282) personer, varav 271 (264) hade en fast anställning.

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.

Bolagsstämmor och dividendpolitik


Aktieägarna ingick den 6 juni 2014 ett nytt delägaravtal om aktierna i A- och B-serien. Samma dag hölls även ordinarie bolagsstämma, på vilken man valde styrelse, beslutade om en ändring av bolagsordningen och om extra bolagsstämma. Ändringarna i bolagsordningen gällde bland annat en precisering av definitionen på bolagets verksamhetsområde, regeln som gäller utdelningen av dividend mellan bolagets aktier i A- och B-serien, majoritetskraven som gäller ändring av bolagsordningen, beslutet om att personliga suppleanter inte längre väljs för de ordinarie styrelseledamöterna och slopandet av den övre åldersgränsen för styrelseledamöter samt delegationen och dessutom gjordes några övriga ändringar av teknisk karaktär.

Den ordinarie bolagsstämman godkände därtill bokslutet för år 2013, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

På den ordinarie bolagsstämman valdes diplomingenjör Helena Walldén till styrelsens ordförande för år 2014 och biträdande budgetchef Juha Majanen till vice ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes verkställande direktör Sirpa Ojala, direktör Esko Torsti och direktör Juhani Järvi.

Samtliga beslut som togs av den ordinarie bolagsstämman har den 6 juni 2014 informerats på bolagets webbplats samt på Londonbörsen (London Stock Exchange).

Styrelsen som sammanträdde den 6 juni godkände Fingrids dividendpolitik. Detta har informerats den 6 juni 2014 på bolagets webbplats och på Londonbörsen (London Stock Exchange).

Den ordinarie bolagsstämman beslutade dela ut 6,7 miljoner euro i dividend. Den extra bolagsstämman beslutade den 18 juni 2014 om en tilläggsdividend på 75,2 miljoner euro. Dividenderna utdelades i juni 2014.

Händelser efter räkenskapsperioden och utvecklingen under slutet av året

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsåret 2014 före skatter och exklusive förändringar i derivatens gängse värde förväntas öka från året innan. Prognostiseringen av resultatet för hela räkenskapsåret försvåras av osäkerheten förknippad med kostnaderna för reservkraft, med flaskhalsintäkterna och de ryska gränsöverförings-intäkterna.

Bilagor: Delårsrapportens bilagor 1.1.– 30.6.2014

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419