;
15.8.2013 10:00
Aktuellt

På Kuopio tätortsområden fälls träd i kraftledningens kantzoner

Stamnätsbolaget Fingrid kommer under inkommande höst att fälla träd på tätortsområdena i närheten av stadens centrum under kraftledningarna och i ledningsområdets kantzoner. På sensommaren inleds arbetet med att märka ut de områden där träd ska fällas. Trädfällningen är nödvändig för att trygga de boendes säkerhet och störningsfri elöverföring.

Fingrid ansvarar för att elöverföringssystemet fungerar i stamnätet. Bolagets högspänningsledningar på 400, 220 och 110 kilovolt har en längd av sammanlagt cirka 14 000 kilometer i Finland. Inom Kuopio stads område går Fingrids 110 kilovolts kraftledning Iloharju–Alapitkä från Iloharju elstation via Savilahti, Puijonlaakso, Länsi-Puijo, Julkula, Päiväranta och Sorsasalo till Vuorela. Ledningsområdet under kraftledningen röjdes i fjol. Trädfällningen som nu ska göras gäller träd som är för långa i kraftledningens kantzon.

Det ledningsområde som har inlösts för kraftledningarna består av en 30 meter bred ledningsgata och en tio meter bred så kallad kantzon vid vardera sidan. I kantzonen begränsas trädens höjd. I kantzonens främre kant får träden vara högst tio meter höga och i den bakre kanten högst tjugo meter. Ledningsgatorna röjs regelbundet med 5–7 års mellanrum. Träden i kantzonen åtgärdas med 10–25 års mellanrum.

Vid kraftledningen på avsnittet Iloharju–Vuorela fälldes träd i kantzonen förra gången år 1997. Då fälldes enstaka långa träd. På avsnittet Vuorela–Alapitkä kapades de för långa träden i kantzonen från helikopter vintern 2013. Motsvarande toppkapning lämpar sig dock inte på stadsområde utan träden fälls av skogshuggare.

- På femton år har kantträden vuxit mycket och träden i kantzonen är genomgående för långa. Därför är det nödvändigt att göra en omfattande avverkning i kantzonen. Om ett träd faller mot ledningen kan det orsaka stora olägenheter för Kuopio stads elförsörjning och områdets industri. Ett träd som har fallit utgör alltid en betydande säkerhetsrisk för dem som rör sig i närheten av kraftledningen. Vi försöker naturligtvis i mån av möjlighet spara mindre träd och vissa särskilda landskapsträd i kantzonen, men så kallat gagnvirke tas nu bort, berättade regionchef Rauno Lassila på Fingrid i Kuopio på torsdagen.

Kring Kuopio centrum är staden den största markägaren och Fingrid har kommit överens med staden om åtgärder i samband med avverkningen. Terrängsyn har gjorts vid kraftledningen tillsammans med representanter för staden. Då kom man överens om särskilda åtgärder för att skydda växtligheten och trädbeståndet. En del av träden i kantzonen finns på privatägda tomter eller på arrendetomter som staden äger och där arrendatorn äger träden på sin tomt. Beträffande dessa träd kontaktar Fingrid varje markägare separat.

Arbetet inleds med utmärkning av området

Det område som ska behandlas är cirka 12 kilometer långt och trädbeståndet i kantzonen omfattar cirka 20 hektar. Fingrid märker ut kantzonens bakre kant med rött fiberband försett med texten ”kantzonens bakre kant”.

Avverkningarna har konkurrensutsatts och till entreprenör valdes Pohjolan Linjahuolto Oy från Uimaharju. Pohjolan Linjahuolto har efter konkurrensutsättning valt Stora Enso till virkesköpare. Priset för virket betalas till ägarna. Alternativt kan trädens ägare behålla de fällda träden och använda dem till exempel som brännved.

Målet är säker och störningsfri elöverföring

Genom att fälla träd i kantzonen vill man trygga säkerheten för dem som rör sig på området samt göra elöverföringen säker. Ett träd som når alltför nära en strömledare utgör en kännbar säkerhetsrisk som kan orsaka allvarliga skador. Ett träd som fallit över en ledning är en av de vanligaste orsakerna till elavbrott.

Elmarknadslagen, som träder i kraft i början av september, preciserar kraven på stamnätet och distributionsnät med högspänning beträffande funktionssäkerheten. Distributionsnät ska planeras, byggas och underhållas så att fel i nätet till följd av storm eller snötyngd inte får orsaka kunderna längre avbrott i eldistributionen än vad som har fastslagits. Störningsfrihet kan nås bland annat genom att ledningslinjerna hålls fria från träd.

– Vår princip har varit att kraftledningarna ska hållas säkrade så att inga träd kan falla på dem. I praktiken innebär detta att inga träd får växa närmare ledarna än säkerhetsavståndet och att träd i kantzonen inte får vara så långa att de når fram till kraftledningarna om de faller. Under kraftledningarna kan man dock lämna kvar träd som växer långsamt såsom enar och lågvuxna buskar. Det är viktigt att avståndet till växtligheten är betydligt längre än säkerhetsavståndet och inte orsakar fara för kraftledningen inom de följande fem-sex åren, berättar Rauno Lassila från Fingrid.

Det här görs:
– Vid 110 kV kraftledningen Iloharju–Alapitkä fälls träd som är för långa i kantzonen på avsnittet Iloharju–Vuorela
– Markägarna samt de markägare som finns i ledningens omedelbara närhet kontaktas per brev i slutet av augusti.
– Utmärkningsarbetet startar genast
– Träden fälls i oktober-november
– Pohjolan Linjahuolto Oy är entreprenör för trädfällningen
– Virket säljs gemensamt till Stora Enso, som betalar för virket oavkortat direkt till markägarna
– Fingrid betalar kostnaderna för avverkningen

Mer information:
regionchef Rauno Lassila, Fingrid Oyj
tel. 030 395 5600