;
24.10.2013 14:00
Aktuellt, Elmarknaden

Fingrid ansvarar för utvecklandet av informationsutbytet på elmarknaden

Enligt den elmarknadslag som trädde i kraft på hösten blev Fingrid ansvarig för utvecklandet av informationsutbytet på elmarknaden. Verksamheten omfattar den elektroniska meddelandetrafiken mellan marknadsparterna. Minna Arffman började som chef för den nya informationsutbytestjänsten den 1 september 2013. Fingrids tjänst syftar bland annat till att främja ett effektivt informationsutbyte och användningen av enhetliga standarder för meddelandetrafik. Deltagande i internationellt samarbete och aktivt påverkande är också viktigt med tanke på Finlands framtida lösningar för informationsutbyte.

Ansvaret för redan befintliga tjänster i anslutning till informationsutbytet kommer att överföras på Fingrid, t.ex. registret över driftsställen, certifieringstjänsten, kontaktuppgiftstabellen samt anvisningarna för informationsutbyte. Arbetet med att utveckla och överföra tjänsterna har inletts och informationsutbytestjänsterna kommer att öppnas på våren 2014. Tidtabellen preciseras vartefter projekten framskrider.

Fingrid kommer att grunda en rådgivnings- och kundtjänst för informationsutbyte på elmarknaden. Via den har aktörerna på elmarknaden möjlighet att utreda problemsituationer i anslutning till informationsutbytet och att säkerställa rätt handlingssätt. Rådgivnings- och kundtjänsten kommer att öppnas under det första halvåret 2014.

Efter att tjänsterna öppnats har Fingrid för avsikt att ingå serviceavtal om informationsutbytestjänsterna med samtliga aktörer på elmarknaden. Vid beredningen av avtalet kommer man att höra aktörerna och avtalsvillkoren kommer slutligen att fastställas av Energimarknadsverket.

Ett nära samarbete med aktörerna inom branschen utgör en grund för verksamheten. Avsikten är att inrätta en informationsutbyteskommitté i anslutning till Fingrid med uppgift att behandla aktuella utvecklingsfrågor.

Mer information:
servicechef Minna Arffman, tfn 030 395 5263