;
15.10.2012 12:00
Pressmeddelanden

Nedläggningen av sjökabeln EstLink 2 har inletts

Nedläggningen av sjökabeln EstLink 2 för en elöverföringsförbindelse mellan Finland och Estland har idag inletts då kabeln tagits i land i Aseri i Estland. Kabeln läggs ned i Finska viken i två faser. Avsikten är att den nya sjökabelförbindelsen tas i kommersiell drift i början av år 2014 och den utgör en viktig del av utvecklingen av elmarknaden i Östersjöområdet. Likströmsförbindelsen EstLink 2 mellan Finland och Estland har en överföringskapacitet på 650 megawatt, vilket utökar överföringskapaciteten mellan länderna till 1000 megawatt. Förbindelsens totala längd är cirka 170 kilometer och den utgörs av cirka 14 kilometer luftledningar i Finland, cirka 145 kilometer sjökabel längs bottnen av Finska viken och cirka 12 kilometer markförlagd kabel i Estland.
Den totala budgeten för projektet är cirka 320 miljoner euro som fördelas mellan ländernas stamnätsbolag Fingrid och Elering. Förbindelsen EstLink 2 får ett investeringsstöd på 100 miljoner euro från EU och ingår i EU:s omfattande stimulanspaket.

I bägge ändpunkterna av förbindelsen finns en omriktarstation, med vilken likströmmen omriktas till växelström och tvärtom. Sjökabeln ansluts till stamnätet i Finland via en luftledning på elstationen i Andersböle. I Estland ansluts sjökabeln till landets stamnät på Püssi elstation i östra Estland.

Efter typtestning och tillverkning i Norge, läggs sjökabeln ned i Finska viken i två leveranser på cirka 75 kilometer var. Nedläggningen av den första leveransen från den estniska kusten inleddes idag och nedläggningen av kabeln på den finska sidan utanför Borgå är avsedd att inledas i november–december.  Vardera leveransen väger cirka 5 800 ton. Kabelfartyget C/S Nexans Skagerrak har en bärförmåga på 7 000 ton.

Nedläggningen av kabeln från den estniska kusten tar cirka en vecka. Samma tid går åt då kabeln i sinom tid läggs ned på den finska sidan. Kablarna kopplas samman i förbindelsens mitt. Efter att kabeln lagts ned sänks den ner i havsbottnen och skyddas genom vattenblåsningsmetoden.

Förbindelsen effektiverar marknaden och ökar driftssäkerheten

Likströmsförbindelsen EstLink 2 byggs för att förbättra driftsäkerheten i elsystemet i Östersjöområdet och för att integrera marknaden. Projektet har avancerat i rask takt. Omriktarstationernas materialleveranser och installationsarbeten inleds på hösten 2012. Största delen av arbetena med omriktarstationerna, luftledningen för likström och den markförlagda kabeln blir klara ännu under år 2012.

EstLink2 i korthet och projektets faser

• Samarbetsprojekt mellan Fingrid och Elering
• Effekt 650 megawatt, spänning 450 kilowatt
• Förbindelsen är cirka 170 km lång och utgörs av 14 km luftledningar, 145 km sjökabel och 12 km markförlagd kabel
• Tas i drift i början av år 2014
• Projektets totala kostnader cirka 320 miljoner euro
• Utredning av miljökonsekvenserna, val av rutt, undersökningar av havsbottnen samt ansökan om olika tillstånd i Finland och Estland. Alla principtillstånd har utfärdats 2010.
• Förstärkning av elnätet i Estland. Entreprenör Empower. Alla förstärkningsarbeten i Estland är slutförda.
• Markanläggningsarbeten i Andersböle och Nikuviken. Entreprenör Konevuori Oy, markanläggningsarbetena är slutförda.
• Utbyggnad av elstationerna i Finland (Andersböle) och Estland (Püssi). Entreprenör i Finland är Empower Oy och i Estland Siemens Osakeyhtiös regionkontor i Estland.
• Byggande av omriktarstationerna för HVDC (High Voltage Direct Current) i Finland (Andersböle) och Estland (Püssi).  Entreprenör är konsortiet Siemens AG och Siemens Osakeyhtiö.
• Byggande av likströmsluftledning i Finland från omriktarstationen till sjökabelns ändpunkt. Entreprenör är ETDE från Frankrike.
• Tillverkning och utläggning av sjökabel samt byggande av den markförlagda likströmskabeln från omriktarstationen i Püssi i Estland till sjökabelns ändpunkt i Asseri. Entreprenör är Nexans Norway AS.
 
Ytterligare information:
Fingrid/verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428 och
Fingrid/projektchef Risto Ryynänen, tfn 030 395 5219
Elering/verkställande direktör Taavi Veskimägi, tfn + 37 250 10168
Elering/projektchef Reijo Haag, tfn + 37 252 54 095

 

För denna publikation ansvarar uteslutande utfärdaren. Europeiska unionen ansvarar inte för användningen av informationen i publikationen