;
12.6.2012 13:00
Pressmeddelanden, Projekt

Kraftledningen mellan Kristinestad och Björneborg börjar byggas på sensommaren

Byggavtalen för den nya 400 kilovolts kraftledningen mellan elstationerna i Björneborg-Ulvsby och Kristinestad har undertecknats. Byggarbetet inleds med grundläggningsarbeten på sensommaren. Stamnätsbolaget Fingrids projekt, som kommer att kostar cirka 40 miljoner euro, kommer att bli helt klart före utgången av oktober 2014.
Kraftledningsprojektet omfattar cirka 115 kilometer och är uppdelat i två byggentreprenader. För den nordligare entreprenaden på avsnittet Kristinestad–Leväsjoki har Fingrid ingått entreprenadavtal med Eltel Networks Oy. För den sydligare entreprenaden på avsnittet Leväsjoki–Ulvsby har entreprenadavtal undertecknats med konsortiet Destia-Tecnolines-Sirti (DTS Consortium).
 
Kraftledningen på 400 kilovolt, som ska byggas från Kristinestad till Björneborg, utgör en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för stamnätet i Västra Finland. Det gamla, tekniskt föråldrade kraftledningsnätet på 220 kilovolt ersätts då med ett nytt nät på 400 kilovolt. I Västra Finland skapas beredskap för en ansenlig ökning av elöverföringsbehoven. Det nuvarande överföringsnätet klarar inte av att upprätthålla kraftsystemets driftsäkerhet då förbrukningen ökar.
 
Fingrid har ett omfattande utvecklingsprogram för stamnätet. Avsikten är att bygga sammanlagt cirka 3000 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal nya elstationer. Cirka 90 procent av de nya överföringsförbindelserna byggs på eller intill gamla ledningsgator. På så sätt försöker man minska olägenheterna för markägarna.
 
På avsnittet mellan Kristinestad och Björneborg följs just den här principen: kraftledningen dras i regel antingen på samma plats som de nuvarande kraftledningarna eller intill dem. Ledningsområdet breddas dock med cirka 30 meter på sträckan Kristinestad–Lerviken–Bötombergen och med cirka 6 meter på sträckan Bötombergen–Leväsjoki. På sträckan Leväsjoki–Ulvsby förblir ledningsgatan oförändrad eller blir smalare.
 
En nyhet i det här projektet är en åkerstolpmodell som ska användas på åkerområdena. Den kommer att göra det möjligt att arbeta på åkern alldeles nära stolpen. Åkerstolpen belönades nyligen med priset för teknisk design, Fennia Prize Grand Prix. Största delen av kraftledningens sträckning byggs ändå med traditionella konstruktioner, eftersom terrängen där kraftledningen ska dras mellan Björneborg och Kristinestad till största delen består av skog.
 
Kraftledningens sträckning kan man studera närmare på webben och det går också att ge kommentarer via Fingrids karttjänst http://fingrid.navici.com/ul-kd/
 
Mera information: projektchef Ritva Laine, tel. 040 543 3029