;
27.4.2012 11:00
Börsmeddelanden

Fingrid koncernens delårsrapport 1.1.-31.3.2012

Ekonomiskt resultat

Under första kvartalet uppgick koncernens omsättning till 170 miljoner euro (152 miljoner euro under motsvarande period 2011). De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0,5 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Intäkterna från stamnätet ökade till 99 miljoner euro (78 miljoner euro) till följd av tariffhöjningen på 30 procent i början av året. Elförbrukningen minskade med 3,4 procent jämfört med första kvartalet 2011. Försäljningen av balanseringsel uppgick till 46 miljoner euro (49 miljoner euro). Intäkterna från gränsöverföringen mellan Finland och Ryssland sjönk med en miljon euro jämfört med motsvarande period föregående år. Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelsen mellan Finland och Sverige uppgick till 8 miljoner euro (2 miljoner euro). 

 

Omsättning och övriga intäkter (miljoner €)1-3/12​1-3/11
Intäkter från stamnät ​99 78
Försäljning av balanseringsel ​46 49
Transmissionsintäkter ​5 ​7
Intäkter från gränsöverföring ​5 ​6
Flaskhalsintäkter Finland-Estland**​ ​1 ​6
Intäkter från effektreserv ​5 ​3
Flakshalsintäkter Finland-Sverige ​8 2​
Övrig omsättning ​1 2​
Övriga intäkter ​1 ​1
​Omsättning och övriga intäkter totalt ​170 ​152

 

Försäljningen av balanseringsel uppgick till 42 miljoner euro (44 miljoner euro). Till följd av ett lägre elpris och mindre svinn sjönk kostnaderna för förlustel med en miljon euro jämfört med motsvarande period föregående år. Vid utgången av mars hade cirka 104 procent av Fingrids prognostiserade anskaffning av förlustel under slutet av 2012 skyddats till medelpriset 46,0 euro per megawattimme.

 
Kostnaderna för reserverna som säkerställer stamnätets driftsäkerhet minskade med en miljon euro under revisionsperioden. Avskrivningarna ökade med två miljoner euro till följd av att investeringarna togs i användning. Kostnaderna för underhållshanteringen låg på samma nivå som föregående år och personalkostnaderna sjönk något jämfört med föregående års nivå.

 

Kostnader (miljoner €)1-3/12​1-3/11​
Köp av balanseringsel 42​ 44​
Kostnader för förlustel 18​ 19​
Avskrivningar ​19 ​17
Näthyror Finland-Estonia**​ ​1 ​6
Kostnader för reserver ​6 ​6
Personal ​5 ​6
Kostnader för effektreserv ​5 ​4
Underhållshantering ​3 ​3
Transmissionskostnader ​3 ​2
Övriga kostnader ​6 ​5
​Kostnader totalt ​108 110​
​Rörelsevinst* 62​ ​42
​Koncernens rörelsevinst, IFRS 54​ ​42

* Exklusive förändringar i derivatvärdet
** Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 1,2 miljoner euro. Kostnaderna (näthyror Finland–Estland) uppgick till 1,1 miljoner euro som betaldes till ägarna av förbindelsen. Den differens på 0,1 miljoner euro som Fingrid erhöll uppstod under störningssituationer i Estlink-förbindelsen.

 

Koncernens rörelsevinst på 54 miljoner euro (42 miljoner euro) innefattar förändringar i elderivatvärdet på -8 miljoner euro (0 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 50 miljoner euro (36 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 38 miljoner euro (27 miljoner euro) och totalresultatet till 40 miljoner euro (16 miljoner euro). Koncernens rörelsekassaflöde med avdrag av investeringarna var 57 miljoner euro på plus (7 miljoner euro). Vid utgången av räkenskapsperioden var soliditetsgraden 26,4 procent (29,7 procent).

Säsongvariationer är kännetecknande för koncernens inkomstflöde, och därför kan resultatet för hela året inte uppskattas utifrån resultatet för tre månader.

Investeringar

Fingrid förnyar sitt nätdatasystem och inför en ny programhelhet. Det nya systemet som levereras av IBM består av flera kommersiella programprodukter som integreras i varandra. Avtalets värde uppgår till 27 miljoner euro. Det nya systemet som införs under 2014 ger uppdaterad och tillförlitlig information om stamnätet vilket främjar en effektiv planering av elsystemet och en tillförlitlig underhållshantering.

För Fingrid präglas 2012 igen av aktivt byggande: det pågår mer än tio investeringsprojekt för stamnätet på olika håll i Finland. Dragningen av förbindelsen EstLink 2 som i det närmaste tredubblar kapaciteten mellan Estland och Finland är nu inne i ett aktivt skede. Projektet som slutförs 2014 har avancerat enligt tidsplanen i både Finland och Estland. Tillverkningen av havskabeln började på en fabrik. Typtestningarna av kablarna slutförs sommaren 2012, och havskabeln läggs i Finska viken hösten 2012.

Uppförandet av Fingrids reservkraftverk i Forssa har avancerat enligt tidsplanen. I mars undertecknades med ABB ett avtal om drift- och underhållstjänsterna vid kraftverket. Reservkraftverket blir färdigt i början av hösten 2012.

Vid överföringsförbindelsen Yllikkälä–Huutokoski pågår arbeten. På de ställen där kraftledningar dras har man nått halvvägs. Vid båda elstationerna har byggarbetet slutförts och anordningarna installeras som bäst. Förbindelsen blir färdig under 2013. Vid överföringsförbindelsen Ulfsby–Kristinestad påbörjas arbetet under 2012. Schaktningsentreprenaderna för elstationerna i Ulfsby och Kristinestad inleds under 2012, och stations- och ledningsarbetet hösten 2012. Överföringsförbindelsen blir färdig 2014. På ledningsavsnittet av överföringsförbindelsen mellan Hyvinge och Hikiä pågår grundläggningen. I denna ledningsförbindelse används för första gången Fingrids nya åkerstolpe. Sommaren 2012 levereras anordningarna till elstationen i Hikiä. Projektet Hyvinge–Hikiä slutförs under 2013.
 
I februari tog Fingrid ett investeringsbeslut om att förnya kraftledningsförbindelsen på 110 kilovolt mellan Varkaus och Kontiolahti. Den nya kraftledningen innebär en betydande förbättring av driftsäkerheten i Norra Karelen. Den nya kraftledningen ersätter huvudsakligen den föråldrade kraftledningen på 110 kilovolt mellan Varkaus och Kontiolahti, på avsnittet Varkaus–Pamilo.  Samtidigt ändras nätstrukturen vilket kräver att nya korta kraftledningsavsnitt dras i närheten av Kontiolahti.

Stamnätsbolagens europeiska samarbetsorganisation ENTSO-E offentliggjorde i början av mars för offentligt samråd en tioårsplan för utvecklingen av överföringsnätet. Enligt planen krävs investeringar på 104 miljarder euro för kraftöverföringssystemet i Europa. Dessa används för att förnya eller dra cirka 51 500 kilometer kraftledningar i Europa. Planen omfattar mer än 100 betydande projekt som genomförs i olika länder. Planen omfattar nya gränsförbindelser och ledningar på 400 kV från Finland, dvs. cirka hälften av de totala investeringarna som görs under revisionsperioden.
 
Mellan januari och mars uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 19,1 miljoner euro (40,3 miljoner euro under motsvarande period 2011).
 
Kraftsystem
 
Mellan början av året och utgången av mars förbrukades 24,6 terawattimmar el i Finland (25,4 TWh 2011). Genom Fingrids nät överfördes under samma period 17,5 terawattimmar el, vilket motsvarade 71 procent av förbrukningen i Finland.
 
Kapaciteten för elimport och -produktion räckte gott och väl till för att täcka förbrukningstoppen under vintern. Enligt Fingrids mätningar för övervakningen av förbrukningen uppgick elförbrukningen vintern 2012 som mest till cirka 14 300 megawatt. I början av året producerades det som mest cirka 12 000 megawatt el i Finland, och kraftverken fungerade under köldperioden utan några väsentliga störningar. Det fanns inget behov av att aktivera den rikstäckande effektreservkapaciteten på 600 megawatt.
 
Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod i huvudsak av import från Sverige till Finland. Importkapaciteten från norra Sverige begränsades av grundförbättringen av nätet i både Finland och Sverige. I slutet av februari orsakade ett fartygsankare ett fel i överföringsförbindelsen Fenno-Skan 2 som nyligen togs i användning. Enligt en uppskattning pågår reparationen av kabeln fram till början av maj. Under perioden januari–mars importerades 3,1 terawattimmar el (0,3 TWh) från Sverige till Finland och 0,1 terawattimmar el (2,0 TWh) exporterades från Finland till Sverige.
 
Under perioden januari–mars har elöverföringskapaciteten vid de ryska och estniska gränserna inte drabbats av några betydande begränsningar av överföringen. Volymen av importen från Ryssland har varit betydligt mindre än tidigare och har varierat enligt marknadssituationen. Överföringen genom Estlink-förbindelsen består främst av elexport till Estland. Till Finland importerades 2,0 TWh el (3,0 TWh) från Ryssland och 0,1 TWh (0,7 TWh) från Estland. Exporten till Estland uppgick till 0,4 TWh.
 
I stamnätet uppstod under första kvartalet några fel i kraftledningsstolparna. I början av februari avlägsnades frostbeläggningar från en ledning på 10 kilovolt i Rautjärvi. I samband med detta bröts en kraftledningsstolpe, vilket ledde till ett elavbrott på cirka två timmar i närområdet. Under en reparation som genomfördes i januari i Uleåborg välte en stamnätsstolpe på 220 kilovolt över en ledning på 110 kilovolt, och detta ledde till att spänningen sjönk betydligt i Uleåborgstrakten. I början av februari inträffade dessutom en störning på den gränsledning på 220 volt som löper mellan Ivalo i Finland och Varangerbotn i Norge efter att en kraftledningsstolpe välte på norska sidan.
 

 

Användning av kraftsystemet1-3/121-3/11
Elförbrukning i Finland TWh​ 24,6​ 25,4​
Fingrids överföringsvolym TWh​ 17,5​ 18,7​
Fingrids volym av förlustel TWh​ ​0,3 ​0,4
Elöverföring Finland-Sverige
export till Sverige TWh​ ​0,1 2,0​
import från Sverige TWh ​3,1 ​0,3
Elöverföring Finland-Estland
export till Estland TWh​ ​0,4 ​0,0
import från Estland TWh​ 0,1​ ​0,7
​Elöverföring Finland-Ryssland
​import från Ryssland TWh 2,0​ ​3,0

 

Elmarknad
 
Under årets första kvartal var medelpriset (systempriset) på Nord Pools spotmarknad 38,48 €/MWh (66,10 €/MWh under motsvarande period 2011) och Finlands områdespris 42,71 €/MWh (64,80 €/MWh).
 
Finlands områdespris har överskridit priset i de andra nordiska länderna, eftersom gränskapaciteten inte har varit tillräcklig för att överföra förmånlig vattenkraft enligt efterfrågan. Situationen försvårades i sin tur av skadan på kabeln Fenno-Skan 2. Skadan ledde till att flaskhalsarna störde elhandeln vid gränsen mellan Finland och Sverige under cirka 60 procent av tiden då denna siffra normalt är cirka 5–10 procent.
 
Den variation som förra hösten började i den ryska importen har fortsatt och förstärkts. Orsaken är att prisnivån har höjts på den ryska marknaden och sjunkit på den nordiska marknaden. I synnerhet under vardagsmorgnar och -kvällar har elen varit dyrare i Ryssland, och det har inte lönat sig att sälja denna till Finland.
 
Under början av året använde Fingrid för motköp 1,6 miljoner euro (0,8 miljoner euro 2011).
 
Mellan stamnätsbolagen i Finland, Sverige och Norge inleddes vid årsskiftet ett projekt för harmoniserad balansavräkning mellan länderna NBS (Nordic Balance Settlement). Syftet med detta är att före 2014 lägga ut den operativa hanteringen av balansavräkningen till en särskild samnordisk avräkningsenhet.
 
ENTSO-E inledde i slutet av mars det offentliga samrådet för utkastet till elnätsregler för fördelningen av överföringskapaciteten och hanteringen av överföringsbegränsningarna. Elnätsreglerna för hanteringen av överföringsbegränsningarna är de första som skapas utifrån ACER:s ramanvisning för överföringshantering. I denna presenteras regler om beräkningen av överföringskapaciteten, dygnsmarknaden och dagens interna marknad.

 

Elmarknad​1-3/121-3/11
Nord Pool systempris €/MWh, medelpris​ 38,48​ 66,10​
Finlands områdespris €/MWh, medelpris 42,71​ ​64,80
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€*​ ​15,4 3,3​
​Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %* ​40,1 ​20,2
Flaskhalsintäkter mellan Finland och Sverige M€*​ ​2,5 12,0​
Flaskhalstimmar mellan Finland och Sverige %*​ 29,4​ ​81,9

* Av de nordiska flaskhalsintäkterna får Fingrid sedan 6.12.2010 intäkter endast från flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige. Av flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland uppgick Fingrids intäkter till 1,2 miljoner och kostnader (näthyror Finland–Estland) till 1,1 miljoner euro som betalades till ägarna av förbindelsen (den differens på 0,1 miljoner euro som Fingrid fick uppstod under störningar i Estlink-förbindelsen). De intäkter och kostnader som dessa två förbindelser ger upphov till presenteras i tabellerna i avsnittet ekonomiskt resultat.

 
Finansiering
 
Koncernens finansieringssituation är fortfarande god. Under revisionsperioden uppgick koncernens finansiella kostnader till 4 miljoner euro netto (6 miljoner euro). De finansiella kostnaderna exklusive förändringarna i derivatvärdet uppgick till 5 miljoner euro netto (4 miljoner euro). De finansiella tillgångarna värderade till verkligt värde via resultaträkningen och de likvida medlen uppgick den 31 mars 2012 till 261 miljoner euro (206 miljoner euro). Dessutom har bolaget en outtagen standby-remburs på 250 miljoner euro.
 
De räntebärande lånen uppgick till 1 231 miljoner euro (1 047 miljoner euro); de långfristiga till 826 miljoner euro (840 miljoner euro) och de kortfristiga till 405 miljoner euro (207 miljoner euro).
 
I fråga om de finansiella derivatavtalen uppgick risken som hänför sig till motparterna till 65 miljoner euro (50 miljoner euro).
 
Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Rating Services fastställde den 17 januari 2012 Fingrid Abp:s långsiktiga rating till AA- och kortsiktiga rating till A-1+. Framtidsutsikterna ändrades från stabila till negativa. Ändringen hänförde sig till S&P:s beslut om att ändra finska statens framtidsutsikter från stabila till negativa.
 
Personal
 
Under revisionsperioden uppgick antalet anställda inom koncernen till i medeltal 265 (260).
 
Bolagsstämma
 
Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma ordnades den 22 mars 2012 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet 2011, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
 

Till styrelseordförande valdes diplomingenjör Helena Walldén och till vice ordförande konsultativ tjänsteman Juha Majanen, finansministeriet, samt till ledamöter Sirpa Ojala, ansvarig direktör för affärsverksamheten i Nordeuropa och verkställande direktör, TDF Group och Digita Oy, direktör Esko Torsti, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, och kapitalmarknadsdirektör Esko Raunio, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola.

 

Revision

Koncernens siffror har inte reviderats.
 
Händelser efter räkenskapsperioden och utvecklingen under slutet av året
Fingrid har inom ramen för bolagets låneprogram EMTN (Euro Medium Term Note) på 1,5 miljarder euro emitterat ett obligationslån till ett värde av 300 miljoner euro och med en maturitet på 12 år. Den offentliga noteringen av obligationslånet inleddes den 3 april 2012 på Londons värdepappersbörs.

 

Jämfört med föregående år förväntas Fingrid-koncernens resultat för hela räkenskapsåret, exklusive förändringarna i derivatvärdet, öka betydligt till följd av tariffhöjningen som genomfördes i början av året och de erhållna flaskhalsintäkterna.

Styrelse

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, tfn 030 395 5157 eller 040 519 5041